Evropska unija

Zaposlitev v EU – Zaposlitev v institucijah Evropske unije

Zaposlitev v EU – Zaposlitev v institucijah Evropske unije

V institucijah EU dela več kot 40 000 žensk in moških iz 27 držav članic EU. Evropski urad za izbor osebja (EPSO) pripravlja javne natečaje, s katerimi izbere osebje za stalna in začasna delovna mesta. Poleg osebja za nedoločen čas EU zaposluje tudi pogodbeno osebje in osebje za določen čas, ponuja pripravništva ter vodi zbirko področnih strokovnjakov.

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je prva kontaktna točka za vse, ki bi radi delali za EU. Na njegovem spletišču boste našli informacije o izbirnem postopku in pripravi na preskuse.

Zaposlovanje stalnih uslužbencev

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) za izbor stalnega osebja organizira javne natečaje. Z različnimi preskusi za delo v institucijah izberejo samo najboljše kandidate. Preskusi za upravne uslužbence, jezikoslovce, tolmače, prevajalce, tajnice in ostale kategorije osebja potekajo vsako leto.

Urad izbira osebje za vse institucije EU:

Vse institucije imajo enak izbirni postopek in enako vrsto pogodb.

Uradniki s pogodbo za nedoločen čas se delijo na upravne in strokovno–tehnične uslužbence.

Upravni uslužbenci (uslužbenci AD)

Upravni uslužbenci (AD) običajno pripravljajo vsebine ukrepov, nadzorujejo izvajanje zakonodaje EU, opravljajo analize in svetujejo. Če se želite prijaviti na to delovno mesto, morate imeti visokošolsko izobrazbo (vsaj triletni univerzitetni študij).

Strokovno-tehnični uslužbenci (uslužbenci AST)

Strokovno–tehnični uslužbenci (AST) imajo podporno vlogo in so pomembni za tekoče delovanje institucij. Če se želite prijaviti na to delovno mesto, morate imeti vsaj srednješolsko izobrazbo.

Ostala delovna mesta in izbirni postopki

Pogodbeni uslužbenci

Institucije najamejo pogodbene uslužbence za posebna tehnična in administrativna dela. Pogodbo podpišejo za določen čas – sprva ponavadi za krajše obdobje (od 6 do 12 mesecev).

Začasno osebje

Institucije najamejo začasno osebje za izvajanje specializiranih ali začasnih del za največ šest let. Prosta delovna mesta so objavljena na spletišču Urada za izbor osebja ter na spletnih straneh posameznih institucij in agencij.

Začasne storitve

Nekatere institucije zaposlujejo lokalno začasno osebje za obdobje največ šest mesecev – večinoma za tajniška dela. V tem primeru izbor kandidatov opravijo agencije za začasno zaposlovanje.

Pripravništvo

Sedem institucij ponuja tudi pripravništvo, ki traja od tri do pet mesecev. Pripravniki so lahko študenti, univerzitetni diplomanti ali jezikoslovci ter opravljajo podobna dela kot uradniki nižjih kategorij. Institucije kandidate izberejo same (EPSO pri tem ne sodeluje).

Oddaja storitev

Za nekatera dela (vzdrževanje, strežba in hrana v menzah, itn.) institucije sklenejo pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki jih izberejo z javnim razpisom. Več o tem na spletišču o javnih naročilih.

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki so redno zaposleni v javnem sektorju v matični državi. Matična ustanova jih za določen čas napoti v eno izmed institucij EU, kamor prinesejo znanje s svojega delovnega področja, tam pa pridobijo znanje o zakonodaji in postopkih EU. Izberejo jih po posebnem postopku, v katerem EPSO ne sodeluje. Informacije o trenutnih priložnostih lahko dobite na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU.

Tolmači

Evropski parlament, the Evropska komisija in Sodišče Evropske unije imajo vsak svojo službo za tolmačenje, vendar je izbor tolmačev (izvaja se z javnimi natečaji, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja) in samostojnih tolmačev (v okviru medinstitucionalnega akreditacijskega preskusa) skupno.

Strokovnjaki EU

EU vodi podatkovne zbirke z imeni in kvalifikacijami neodvisnih strokovnjakov, ki na določenih področjih pomagajo institucijam in agencijam. Strokovnjaki sami pripravijo in urejajo svoj z geslom zaščiteni profil, ki vsebuje podatke o delovnih izkušnjah, izobrazbi in znanju. Te podatkovne zbirke so v pristojnosti posameznih institucij in agencij (EPSO jih ne upravlja). Služba za informacije o raziskavah in razvoju (CORDIS) na primer vodi podatkovno zbirko strokovnjakov za 7. okvirni program EU za raziskave.

Back to top