Európska únia

Práca pre EÚ

Práca pre EÚ

Európske inštitúcie zamestnávajú viac ako 40 000 pracovníkov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Za organizáciu výberových konaní na stále pracovné miesta a dočasné pozície zodpovedá Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Okrem pozícií stálych zamestnancov EÚ ponúka aj pracovné príležitosti pre zmluvných zamestnancov a zamestnancov na dobu určitú, stážistov a národných expertov.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) je prvým kontaktným miestom pre všetkých, ktorí chcú pracovať pre EÚ. Na jeho webovej lokalite nájdete detailné informácie o výberových konaniach a tipy ako sa na ne pripraviť.

Nábor stálych zamestnancov

EPSO organizuje výberové konania na nábor stálych zamestnancov. V rámci týchto konaní sa prostredníctvom testov a hodnotení posudzujú zručnosti záujemcov s cieľom vybrať vysokokvalifikovaných pracovníkov. Každý rok sa organizujú výberové konania pre administrátorov, lingvistov, prekladateľov, tlmočníkov, asistentov a ďalšie kategórie zamestnancov.

EPSO vyberá zamestnancov pre všetky inštitúcie EÚ:

Bez ohľadu na to, pre ktorú inštitúciu by ste chceli pracovať, výberové konania a typy pracovných zmlúv sú tie isté.

Stáli zamestnanci sú rozdelení do dvoch kategórií – administrátori a asistenti.

Administrátori (AD)

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík a monitorovania uplatňovania právnych predpisov EÚ, ako aj v oblasti analýz a poradenstva. Vo všeobecnosti platí, že ak máte záujem o výberové konanie na pozíciu administrátora, musíte mať ukončené minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie (titul Bc.).

Asistenti (AST)

Asistentské pozície majú prevažne podpornú funkciu a sú nevyhnutné pre vnútorné riadenie inštitúcií. Vo všeobecnosti platí, že ak máte záujem o výberové konanie na pozíciu asistenta, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Iné výberové a náborové postupy

Zmluvní zamestnanci

Zmluvní zamestnanci sa prijímajú na osobitné manuálne alebo administratívne úlohy. Títo zamestnanci sa zamestnávajú na určité obmedzené obdobie, obvykle na základe dočasnej zmluvy na 6 až 12 mesiacov.

Zamestnanci na dobu určitú

Zamestnanci na dobu určitú môžu vykonávať vysokošpecializované alebo dočasné úlohy. Zmluvné obdobie predstavuje v tomto prípade maximálne 6 rokov. Informácie o voľných miestach nájdete na webovej lokalite úradu EPSO alebo na webových lokalitách jednotlivých inštitúcií a agentúr.

Dočasní zamestnanci

Niektoré inštitúcie zamestnávajú dočasných zamestnancov na krátke obdobie (maximálne 6 mesiacov) – predovšetkým na administratívnu prácu. Nábor v tomto prípade uskutočňujú osobitné pracovné agentúry.

Stáže

Sedem inštitúcií organizuje stáže, ktoré môžu trvať od 3 do 5 mesiacov. O takúto stáž sa môžu uchádzať študenti, absolventi vysokých škôl alebo lingvisti. Stážisti dostávajú podobné úlohy ako služobne nižšie postavení administrátori. Za výber záujemcov sú zodpovedné jednotlivé inštitúcie (nie EPSO).

Verejné zákazky

Nábor zamestnancov na špeciálne práce (údržba, stravovacie služby atď.) sa uskutočňuje prostredníctvom zmluvných dodávateľov, ktorí uspeli vo verejnej súťaži. Viac informácií nájdete na webovej lokalite pre verejné zákazky.

Vyslaní národní experti (SNE)

Vyslaní národní experti sú obvykle zamestnancami verejnej správy svojho domovského štátu, ktorí počas určitého obdobia pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií. Inštitúciám ponúkajú svoje skúsenosti z oblasti, v ktorej pracujú, a sami majú možnosť zoznámiť sa s politikami a postupmi EÚ. Výber vyslaných národných expertov sa riadi osobitným postupom a je mimo pôsobnosti úradu EPSO. Viac informácií o aktuálnych voľných pozíciách môžete získať prostredníctvom stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Tlmočníci

Európsky parlament, Európska komisia a Súdny dvor Európskej únie majú svoje vlastné tlmočnícke služby. Výber interných tlmočníkov (prostredníctvom otvorených výberových konaní organizovaných úradom EPSO) a externých tlmočníkov (prostredníctvom medziinštitucionálneho akreditačného testu) vykonávajú tieto inštitúcie spoločne.

Experti EÚ

EÚ spravuje databázy s menami a kvalifikáciami nezávislých expertov, ktorí môžu poskytnúť podporu inštitúciám a agentúram v špecifických oblastiach. Experti si môžu vytvoriť a spravovať svoj profil s informáciami o svojich pracovných skúsenostiach a vzdelaní, ktorý je chránený heslom. Správu týchto databáz majú v zodpovednosti jednotlivé inštitúcie a agentúry (nie EPSO). Napríklad Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj (CORDIS) spravuje databázu odborníkov, ktorí pracujú v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum.

Back to top