Unia Europejska

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób z 27 państw członkowskich. Za rekrutację pracowników (na czas określony i nieokreślony) odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte. Oprócz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony UE angażuje również pracowników kontraktowych, oferuje staże i korzysta z usług ekspertów zarejestrowanych w bazach danych prowadzonych przez instytucje UE.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jest więc punktem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych pracą dla UE. Informacje o tym, jak przebiegają procedury naboru, znaleźć można na stronie internetowej EPSO. Zamieszczono tam również porady dla osób, które przygotowują się do udziału w konkursach.

Zatrudnianie urzędników

W ramach naboru pracowników na czas nieokreślony (urzędników) EPSO organizuje tzw. konkursy otwarte. Składają się one z szeregu testów, na podstawie których oceniane są umiejętności kandydatów i wyłaniani są najlepsi spośród nich. Konkursy na stanowiska m.in. administratorów, prawników-lingwistów, tłumaczy ustnych, tłumaczy pisemnych i asystentów organizowane są co roku.

EPSO rekrutuje pracowników dla wszystkich instytucji UE:

Przebieg procedury selekcji kandydatów oraz formy zatrudnienia są takie same, bez względu na instytucję.

Urzędnicy dzielą się na administratorów i asystentów.

Administratorzy (AD)

Administratorzy opracowują kierunki polityki i monitorują wdrażanie prawa UE, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na administratorów muszą mieć ukończone (co najmniej) trzy lata studiów wyższych.

Asystenci (AST)

Asystenci wykonują zadania o charakterze pomocniczym. Ich praca ma ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania administracji w instytucjach UE. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na asystentów muszą mieć (co najmniej) dyplom ukończenia szkoły średniej.

Pozostałe rodzaje procedur selekcji i rekrutacji

Pracownik kontraktowy

Pracownicy kontraktowi zatrudniani są do konkretnych zadań o charakterze fizycznym lub administracyjnym. Umowy z nimi zawierane są z reguły na czas określony (co najmniej 6-12 miesięcy).

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Pracownicy zatrudnieni na czas określony rekrutowani są na maksymalnie sześć lat do zadań wymagających specjalistycznej wiedzy lub zadań o charakterze okresowym. Informacje o naborze na wolne stanowiska pracy można znaleźć na stronie EPSO, a także na stronach poszczególnych instytucji i agencji.

Usługi tymczasowe

Niektóre instytucje zatrudniają pracowników miejscowych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy – głównie do pracy w sekretariatach. Pracownicy tymczasowi rekrutowani są poprzez agencje pracy tymczasowej.

Staże

Siedem instytucji UE przyjmuje również stażystów – na okres od trzech do pięciu miesięcy. Staże oferowane są studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz lingwistom, a obowiązki stażystów odpowiadają tym wykonywanym przez administratorów niższych stopni zaszeregowania. Stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez poszczególne instytucje (nie przez EPSO).

Strona dotycząca zamawiania usług

Niektóre prace (konserwacja sprzętów i budynków, catering itp.), wykonują osoby zatrudnione przez zewnętrznych wykonawców, wyłonionych w drodze przetargu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie dotyczącej zamawiania usług.

Oddelegowani eksperci krajowi (SNE)

Oddelegowani eksperci krajowi to z reguły pracownicy administracji publicznej państw członkowskich, którzy zostają czasowo oddelegowani przez swojego pracodawcę do instytucji UE. Dzięki temu mają okazję podzielić się swoim doświadczeniem, a jednocześnie pogłębić własną wiedzę o polityce i procedurach UE. Ich rekrutacja odbywa się w ramach osobnej procedury, w której nie uczestniczy EPSO. Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.

Tłumacze ustni

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadają odrębne służby tłumaczeń ustnych. Nabór tłumaczy na stanowiska stałe (w drodze otwartych konkursów organizowanych przez EPSO) oraz tłumaczy zewnętrznych (freelance) (w drodze międzyinstytucjonalnego testu akredytacyjnego) instytucje te przeprowadzają wspólnie.

Eksperci UE

UE prowadzi bazy danych zawierające dane osobowe i informacje o kwalifikacjach zawodowych ekspertów, których wiedza może okazać się przydatna dla instytucji i agencji UE. Eksperci samodzielnie zamieszczają i aktualizują w bazie informacje na temat swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności. Poszczególne instytucje i agencje UE prowadzą własne bazy danych (nie odpowiada za nie EPSO). I tak na przykład Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS) prowadzi bazę danych ekspertów pracujących w ramach 7. programu ramowego UE w dziedzinie badań naukowych.

Back to top