Unia Europejska

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób z 28 państw członkowskich. Za rekrutację pracowników (na czas określony i nieokreślony) odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte. Oprócz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony UE angażuje również pracowników kontraktowych, oferuje staże i korzysta z usług ekspertów zarejestrowanych w bazach danych prowadzonych przez instytucje UE.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jest więc punktem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych pracą dla UE. Informacje o tym, jak przebiegają procedury naboru, znaleźć można na stronie internetowej EPSO. Zamieszczono tam również porady dla osób, które przygotowują się do udziału w konkursach.

Zatrudnianie urzędników

W ramach naboru pracowników na czas nieokreślony (urzędników) EPSO organizuje tzw. konkursy otwarte. Składają się one z szeregu testów, na podstawie których oceniane są umiejętności kandydatów i wyłaniani są najlepsi spośród nich. Konkursy na stanowiska m.in. administratorów, prawników-lingwistów, tłumaczy ustnych, tłumaczy pisemnych i asystentów organizowane są co roku.

EPSO rekrutuje pracowników dla wszystkich instytucji UE:

Przebieg procedury selekcji kandydatów oraz formy zatrudnienia są takie same, bez względu na instytucję.

Urzędnicy dzielą się na administratorów i asystentów.

Administratorzy (AD)

Administratorzy opracowują kierunki polityki i monitorują wdrażanie prawa UE, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na administratorów muszą mieć ukończone (co najmniej) trzy lata studiów wyższych.

Asystenci (AST)

Asystenci wykonują zadania o charakterze pomocniczym. Ich praca ma ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania administracji w instytucjach UE. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na asystentów muszą mieć (co najmniej) dyplom ukończenia szkoły średniej.

Pozostałe rodzaje procedur selekcji i rekrutacji

Pracownik kontraktowy

Pracownicy kontraktowi zatrudniani są do konkretnych zadań o charakterze fizycznym lub administracyjnym. Umowy z nimi zawierane są z reguły na czas określony (co najmniej 6-12 miesięcy).

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Pracownicy zatrudnieni na czas określony rekrutowani są na maksymalnie sześć lat do zadań wymagających specjalistycznej wiedzy lub zadań o charakterze okresowym. Informacje o naborze na wolne stanowiska pracy można znaleźć na stronie EPSO, a także na stronach poszczególnych instytucji i agencji.

Usługi tymczasowe

Niektóre instytucje zatrudniają pracowników miejscowych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy – głównie do pracy w sekretariatach. Pracownicy tymczasowi rekrutowani są poprzez agencje pracy tymczasowej.

Staże

Siedem instytucji UE przyjmuje również stażystów – na okres od trzech do pięciu miesięcy. Staże oferowane są studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz lingwistom, a obowiązki stażystów odpowiadają tym wykonywanym przez administratorów niższych stopni zaszeregowania. Stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez poszczególne instytucje (nie przez EPSO).

Strona dotycząca zamawiania usług

Niektóre prace (konserwacja sprzętów i budynków, catering itp.), wykonują osoby zatrudnione przez zewnętrznych wykonawców, wyłonionych w drodze przetargu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie dotyczącej zamawiania usług.

Oddelegowani eksperci krajowi (SNE)

Oddelegowani eksperci krajowi to z reguły pracownicy administracji publicznej państw członkowskich, którzy zostają czasowo oddelegowani przez swojego pracodawcę do instytucji UE. Dzięki temu mają okazję podzielić się swoim doświadczeniem, a jednocześnie pogłębić własną wiedzę o polityce i procedurach UE. Ich rekrutacja odbywa się w ramach osobnej procedury, w której nie uczestniczy EPSO. Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.

Eksperci UE

UE prowadzi bazy danych zawierające dane osobowe i informacje o kwalifikacjach zawodowych ekspertów, których wiedza może okazać się przydatna dla instytucji i agencji UE. Eksperci samodzielnie zamieszczają i aktualizują w bazie informacje na temat swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności. Poszczególne instytucje i agencje UE prowadzą własne bazy danych (nie odpowiada za nie EPSO). I tak na przykład Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS) prowadzi bazę danych ekspertów pracujących w ramach 7. programu ramowego UE w dziedzinie badań naukowych.