Unjoni Ewropea

Impjiegi mal-UE - Xogħol mal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Impjiegi mal-UE - Xogħol mal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

L-istituzzjonijiet tal-UE jimpjegaw 'il fuq minn 40,000 raġel u mara mis-27 pajjiż membru tal-UE. L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Personal (EPSO) jorganizza 'kompetizzjonijiet miftuħa' biex jintgħażlu nies għal pożizzjonijiet kemm permanenti u kemm le. Apparti l-istaff permanenti, l-UE timpjega wkoll aġenti kuntrattwali u staff temporanju, toffri apprendistati u żżomm bażijiet tad-dejta ta' esperti f'kull qasam.

L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Personal (EPSO) huwa l-ewwel post fejn wieħed għandu jirrikorri jekk ikun jixtieq jaħdem mal-UE. Is-sit web tiegħu jispjega l-proċess tal-għażla u jagħti pariri dwar kif wieħed għandu jħejji għall-kompetizzjonijiet.

Ir-Reklutagg ta’ persunal permanenti

L-EPSO jorganizza 'kompetizzjonijet miftuħa' biex jintgħażel l-istaff permanenti. Il-Kompetizzjonijiet ikejlu l-ħiliet tal-kandidati permezz ta' serje ta' testijiet u evalwazzjonijiet li jiżguraw li l-aqwa persuni jiġu magħżula. Kull sena jkun hemm kompetizzjonijiet għal amministraturi, lingwisti, interpreti, tradutturi, segretarji u kategoriji oħra.

L-EPSO jingaġġa l-istaff għall-istituzzjonijiet tal-UE kollha:

Hi liema hi l-istituzzjoni li tinteressak, il-proċedura tal-għażla u t-tip ta' kuntratt huma xorta.

L-Uffiċjali permanenti huma maqsumin f'amministraturi u assistenti.

Amministraturi (AD)

L-Amministraturi normalment ikunu involuti fl-abbozzar ta’ politki u s-sorveljanza tal-implimentar tal-liġi Ewropea kif ukoll b'xogħol ta' analiżi u konsultazzjoni. B'mod ġenerali, biex tapplika għal kompetizzjoni tal-amministraturi, trid tkun lestejt (tal-inqas) tliet snin l-università.

Assistenti (AST)

L-Assistenti normalment jagħtu sehem ta' appoġġ u huma kruċjali għall-ġestjoni interna tal-istituzzjonijiet. B'mod ġenerali, biex tapplika għal kompetizzjoni tal-assistenti, trid tkun lestejt (tal-inqas) l-iskola sekondarja.

Proċeduri oħra għall-għażla u r-reklutaġġ

Personal bil-kuntratt

L-istaff kuntrattwali jiġi ingaġġat għal ħidmiet manwali jew amministrattivi speċifiċi. Il-kuntratti ġeneralment ikunu għal żmien limitat - normalment ikunu għal perjodu inizjali ta' 6-12-il xahar.

Persunal temporanju

L-istaff temporanju jiġi ingaġġat għal ħidmiet speċjalizzati jew temporanji b'kuntratti sa massimu ta' sitt snin. Offerti ta' xogħol jinstabu fuq is-sit web tal-EPSO u fuq is-siti web tal-istituzzjonijiet u l-aġenziji individwali.

Persunal interim

Xi istituzzjonijiet jingaġġaw ukoll staff interim għal mhux aktar minn sitt xhur – il-biċċa l-kbira għal xogħol segretarjali. F'dawn il-każi r-reklutaġġ isir mill-aġenziji għall-ħaddiema temporanji.

Apprendistati

Seba' istituzzjonijiet jingaġġaw ukoll apprendisti għal bejn tliet u ħames xhur. Magħrufin bħala stagiaires, l-apprendisti jistgħu jkunu studenti, gradwati mill-Università jew lingwisti, u jingħataw responsabbiltajiet simili għal dawk tal-amministraturi ta' livelli baxxi. L-għażla tiġi organizzata mill-istituzzjonijiet (mhux via EPSO).

Servizzi tal-kuntratti

Għal xogħol speċifiku (manutenzjoni, kantins, eċċ.), l-istaff jiġi ingaġġat permezz ta' kuntratturi esterni magħżula permezz ta' proċeduri miftuħa ta' sejħa għall-offerti. Ara s- siti web tas-servizzi tal-kuntratti għal aktar tagħrif.

Espert nazzjonali ssekondat (SNEs)

Dawn normalment ikunu impjegati fis-settur pubbliku f'pajjiżhom, issekondati għal perjodu fiss ma' istituzzjoni tal-UE biex jaqsmu l-esperjenza tagħhom u jitgħalmu dwar il-politiki u l-proċeduri tal-UE. L-esperti nazzjonali jintgħażlu bi proċedura speċifika li ma tinvolvix l-EPSO. Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE f'pajjiżek tista' tinfurmak dwar opportunitajiet attwali.

Interpreti

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandhom servizz tal-interpretazzjoni kull wieħed. L-għażla tal-interpreti bħala parti mill-persunal (permezz ta’ kompetizzjonijiet miftuħa organizzati mill-EPSO) u l-interpreti freelance (permezz ta’ test ta’ akkreditazzjoni interistituzzjonali) issir b'mod konġunt.

Esperti tal-UE

L-UE żżomm bażijiet tad-dejta bl-ismijiet u l-kwalifiki ta' esperti indipendenti li jistgħu jgħinu l-istituzzjonijiet u l-aġenziji f'oqsma speċifiċi. L-esperti joħolqu u jżommu l-profil tagħhom (imħares bil-password) b'tagħrif dwar l-esperjenza tagħhom, l-edukazzjoni u l-ħiliet. Dawn il-bażijiet tad-dejta jiġu miżmuma mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji (mhux EPSO). Is-Servizz Komunitarju għall-Informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp (CORDIS), pereżempju, jospita bażi tad-dejta dwar l-esperti skont is-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka tal-UE.

Back to top