Eiropas Savienība

Darbs Eiropas Savienības iestādēs

Darbs Eiropas Savienības iestādēs

ES iestādēs ir vairāk nekā 40 000 darbinieku no visām 27 ES dalībvalstīm. Eiropas Personāla atlases birojs rīko atklātus konkursus gan pastāvīgajiem, gan pagaidu darbiniekiem. Papildus pastāvīgajiem darbiniekiem ES iestādēs ir arī līgumdarbinieki un pagaidu darbinieki. Tās piedāvā prakses iespējas un uztur datubāzes, kurās ir ziņas par dažādu nozaru speciālistiem.

Visiem, kas vēlas strādāt ES iestādēs, Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) ir īstā vieta, no kuras sākt. Tā tīmekļa vietnē izskaidrota atlases procedūra un sniegti padomi, kā sagatavoties konkursiem.

Pastāvīgo darbinieku atlase

EPSO rīko atklātus konkursus, lai izvēlētos pastāvīgos darbiniekus. Tajos kandidātu prasmes novērtē ar tādu testu un metožu palīdzību, kas nodrošina, ka darbam tiek izvēlēti vislabākie. Katru gadu rīko konkursus administratoriem, lingvistiem, mutvārdu tulkiem, tulkotājiem, sekretāriem un citu kategoriju darbiniekiem.

EPSO atlasa darbiniekus visām ES iestādēm:

Atlases procedūra un darba līgumu veidi visām iestādēm ir vienādi.

Ir divas pastāvīgo ierēdņu kategorijas: administratori un asistenti.

Administratori (AD)

Administratori parasti izstrādā politiku un uzrauga ES tiesību aktu īstenošanu, kā arī veic analīzi un konsultē. Lai varētu piedalīties konkursā uz administratora vietu, jums parasti jābūt ieguvušam augstskolas diplomu pēc vismaz trīs gadus ilgām studijām.

Asistenti (AST)

Asistenti parasti veic palīgdarbus, un bez viņiem nebūtu iespējama iestāžu iekšējā administratīvā funkcionēšana. Lai varētu piedalīties konkursā uz asistenta vietu, jums parasti jābūt ieguvušam vismaz vidējo izglītību.

Citas atlases un darbā pieņemšanas procedūras

Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus pieņem konkrētu fizisku vai administratīvu darbu veikšanai. Viņi noslēdz līgumu uz ierobežotu laiku (parasti sākot no 6-12 mēnešiem).

Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus pieņem specifiskiem vai pagaidu darbiem. Viņu līguma termiņš nedrīkst pārsniegt sešus gadus. Ziņas par vakancēm ir atrodamas EPSO tīmekļa vietnē, kā arī ES iestāžu un aģentūru vietnēs.

Pagaidu darbinieki, ko atlasa ārējas aģentūras

Dažas iestādes pieņem arī vietējos pagaidu darbiniekus, kuru līgums nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Parasti viņi veic sekretāru pienākumus. Šādus darbiniekus atlasa pagaidu darbinieku meklēšanas aģentūras.

Stažēšanās

Septiņas iestādes pieņem arī praktikantus. Viņu līgumu termiņš ir no trim līdz pieciem mēnešiem. Viņus sauc arī par stažieriem, un šie praktikanti var būt studenti, augstskolu pabeiguši jaunie speciālisti vai valodu speciālisti. Viņiem uztic darbus, kas līdzīgi zemāko pakāpju administratoru pienākumiem. Praktikantus atlasa nevis EPSO, bet gan pašas iestādes.

Pakalpojumi, ko nodrošina ārēji piegādātāji

Dažus pakārtotas nozīmes darbus (piemēram, tehnisko apkopi, sabiedrisko ēdināšanu utt.) veic ar ES iestādēm nesaistītu privātuzņēmumu darbinieki. Šos uzņēmumus izvēlas atklātos konkursos. Sīkāka informācija atrodama tīmekļa vietnēs par publisko iepirkumu.

Valsts norīkotie eksperti

Parasti tie ir valsts pārvaldes iestāžu ierēdņi, kurus attiecīgā valsts ir uz noteiktu laiku norīkojusi darbam kādā ES iestādē, lai viņi dalītos zināšanās un sīkāk iepazītos ar ES politiku un procedūrām. Valsts norīkotos ekspertus izraugās īpašā procedūrā, kurā EPSO nepiedalās. Jūsu valsts pastāvīgā pārstāvniecība ES var jums sniegt sīkākas ziņas par iespējām pieteikties.

Tulki

Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Tiesai ir katram savs mutiskās tulkošanas dienests. Šīs iestādes kopīgi atlasa gan pastāvīgā darbā pieņemtos tulkus (atklātā konkursā, kuru rīko EPSO), gan ārštata tulkus (ar akreditācijas testu).

ES eksperti

ES uztur datubāzes, kurās apkopotas ziņas (vārds, uzvārds, kvalifikācija) par neatkarīgiem ekspertiem, kuri var iestādēm un aģentūrām palīdzēt specifiskās jomās. Viņi paši izveido un uztur savu ar paroli aizsargāto profilu, kurā ir informācija par darba pieredzi, izglītību un prasmēm. Šīs datubāzes uztur iestādes un aģentūras katra atsevišķi (nevis EPSO). Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienests (CORDIS), piemēram, uztur datubāzi par ekspertiem, kuri gatavi piedāvāt savas zināšanas, lai palīdzētu īstenot ES Septīto pamatprogrammu pētniecības jomā.

Back to top