Europos Sąjunga

Darbas ES. Darbas Europos Sąjungos institucijose

Darbas ES. Darbas Europos Sąjungos institucijose

Europos Sąjungos institucijose dirba daugiau kaip 40 000 vyrų ir moterų iš 27 ES valstybių narių. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešus konkursus nuolatinėms ir laikinoms darbo vietoms užimti. Be nuolatinių darbuotojų, ES institucijose yra sutartininkų, laikinųjų darbuotojų ir stažuotojų, naudojamasi į specialias duomenų bazes įtrauktų įvairių sričių specialistų paslaugomis.

Visi įsidarbinti ES institucijose norintys asmenys pirmiausia susiduria su Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Jos interneto svetainėje paaiškinama atrankos procedūra ir patariama, kaip pasirengti konkursams.

Nuolatinių darbuotojų įdarbinimas

Kad atrinktų nuolatinius darbuotojus, EPSO rengia viešus konkursus. Kandidatai laiko kelis testus ir atlieka įvairias užduotis, kad būtų galima įvertinti jų gebėjimus ir atrinkti pačius geriausius darbuotojus. Administratorių, kalbų specialistų, vertėjų žodžiu ir raštu, sekretorių ir kitų kategorijų darbuotojų konkursų rengiama kasmet.

Europos personalo atrankos tarnyba rūpinasi visų ES institucijų darbuotojų atranka:

Kad ir kokia institucija jus domintų, jų visų darbuotojų atrankos procedūra ir sutarčių rūšys yra tokios pačios.

Nuolatiniai pareigūnai skirstomi į administratorius ir asistentus.

Administratoriai (AD)

Paprastai administratorių užduotys – politikos priemonių rengimas, ES teisės įgyvendinimo priežiūra, analizavimas ir konsultavimas. Administratorių konkurse paprastai gali dalyvauti asmenys, turintys (bent) trejų metų universitetinį išsilavinimą.

Asistentai (AST)

Asistentai paprastai dirba pagalbinį darbą, jiems tenka itin svarbus vaidmuo vidiniame institucijų valdyme. Asistentų konkurse paprastai gali dalyvauti asmenys, turintys (bent) vidurinį išsilavinimą.

Kitos atrankos ir įdarbinimo procedūros

Sutartininkai

Sutartininkai įdarbinami tam tikroms techninėms arba administracinėms užduotims atlikti. Sutartys paprastai sudaromos ribotam laikotarpiui – dažniausiai pradžioje 6–12 mėnesių.

Laikinieji darbuotojai

Laikinieji darbuotojai įdarbinami specializuotoms arba laikinoms užduotims atlikti. Sutartys su jais gali būti sudaromos ne daugiau kaip šešeriems metams. Informacijos apie laisvas darbo vietas pateikiama EPSO interneto svetainėje ir ES institucijų bei agentūrų interneto svetainėse.

Laikinieji pakaitiniai darbuotojai

Kai kurios institucijos įdarbina dar ir vietos laikinųjų pakaitinių darbuotojų dažniausiai sekretorių darbui dirbti. Su jais sudaromos ne daugiau kaip šešių mėnesių sutartys. Tokiu atveju įdarbinimu rūpinasi laikino įdarbinimo įmonės.

Stažuotės

Be to, septyniose institucijose galima atlikti 3–5 mėnesių stažuotę. Stažuotojais gali būti studentai, universtitetų absolventai arba kalbų specialistai. Jiems duodamos užduotys panašios į tas, kurias atlieka žemesnės kategorijos administratoriai. Stažuotojų atranką atlieka ne EPSO, o pačios institucijos.

Paslaugos pagal sutartis

Kai kurioms užduotims (pastatų priežiūra, valgyklos ir pan.) atlikti reikalingus darbuotojus įdarbina išorės rangovai, atrinkti viešo konkurso tvarka. Daugiau informacijos pateikiama viešajam pirkimui skirtuose puslapiuose.

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (SNE)

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai paprastai yra savo šalies valstybės tarnautojai, nustatytam laikotarpiui deleguoti į ES instituciją, kad pasidalytų savo žiniomis ir patys daugiau sužinotų apie ES politiką ir procedūras. Nacionaliniai ekspertai atrenkami laikantis specialios procedūros, kurioje EPSO nedalyvauja. Informacijos apie dabartines galimybes tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu gali suteikti jūsų šalies nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje.

Vertėjai žodžiu

Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi savo vertimo žodžiu tarnybas. Nuolatinių vertėjų žodžiu atranka (Europos personalo atrankos tarnybai organizuojant atvirus konkursus) ir laisvai samdomų vertėjų žodžiu atranka (laikant tarpinstitucinį egzaminą) vykdoma bendrai.

ES ekspertai

ES yra parengusi ir tvarko duomenų bazes, į kurias įtraukti institucijoms ir agentūroms tam tikrų sričių darbą galinčių padėti dirbti nepriklausomų ekspertų vardai, pavardės ir kvalifikacija. Šie specialistai susikuria ir tvarko slaptažodžiu apsaugotą profilį – pateikia informaciją apie savo darbo patirtį, išsilavinimą ir gebėjimus. Šias duomenų bazes tvarko ne EPSO, o atskiros institucijos ir agentūros. Pavyzdžiui, Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinė tarnyba (CORDIS) yra sukūrusi pagal ES 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą dirbančių specialistų duomenų bazę.

Back to top