an tAontas Eorpach

Poist AE - Ag obair d'institiúidí an Aontais Eorpaigh

Poist AE - Ag obair d'institiúidí an Aontais Eorpaigh

Fostaíonn institiúidí an AE breis is 40 000 fear is bean ó 27 ballstát an AE. Eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) 'comórtais oscailte' chun foireann a roghnú do phoist bhuana is neamhbhuana. Seachas foireann bhuan, fostaíonn an AE gníomhairí conarthacha agus foireann shealadach, tairgeann tréimhsí oiliúna agus coinníonn bunachar sonraí saineolaithe de réir réimse.

Is í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) an chéad cheann scríbe do chách a bhfuil fúthu oibriú don AE. Ar a suíomh gréasáin, mínítear an próiseas roghnúcháin agus tugtar comhairle faoi ullmhú do na comórtais.

Foireann bhuan a earcú

Eagraíonn EPSO 'comórtais oscailte' chun foireann bhuan a roghnú . Déanann comórtais scileanna iarrthóirí a mheas trí shraith tástálacha agus measúnaithe, lena chinntiú gurb iad na daoine is fearr a roghnaítear. Gach bliain bíonn comórtais do riarthóirí, teangeolaithe, teangairí, aistritheoirí, rúnaithe agus catagóirí eile foirne.

Earcaíonn EPSO foirne do gach intstitúid de chuid an AE:

Is cuma cén institiúid is suim leat, is ionann an nós imeachta roghnucháin agus cineál conartha

Ar na feidhmeannaigh bhuana tá riarthóirí agus cúntóirí.

Riarthóirí (AD)

Bíonn dréachtú beartas agus forfheidhmiú dhlí an AE, anailísiú agus comhairliú mar chuid de ghnáthfheidhmeanna na riarthóirí. I gcoitinne, ní mór duit trí bliana ollscoile (ar a laghad) a chríochnú chun cur isteach ar chomórtas do riarthóirí.

Cúntóirí (AST)

Bíonn cúntóirí ag obair de ghnáth i róil thacaíochta is bíonn géarghá leo do bhainistiú inmheánach na n-institiúidí. I gcoitinne, ní mór duit an mheánscoil (ar a laghad) a chríochnú chun cur isteach ar chomórtas do chúntóirí.

Nósanna imeachta eile um roghnú is um earcú

Foireann chonarthach

Fostaítear foireann chonarthach do shainchúraimí lámhoibre nó riaracháin. Do thréimhse theoranta a bhíonn na conarthaí de ghnáth – ag tosú go hiondúil le 6-12 mhí.

Foireann shealadach

Earcaítear foreann shealadach do chúraimí speisialaithe nó sealadacha trí chonarthaí thart ar shé bliana. Tá teacht ar fholúntais ar suíomh gréasáin EPSO agus ar shuímh ghréasáin na n-institiúidí is na ngníomhaireachtaí ar leith.

Foireann eatramhach

Glacann roinnt institiúidí le foireann eatramhach do thréimhsí nach mó ná sé mhí – d'obair rúnaíochta de ghnáth. Sa chás sin gníomhaireachtaí sealadacha a earcaíonn iad.

Cúrsaí oiliúna

Fairis sin, glacann seacht n-institiúid le hoiliúnaithe go ceann trí mhí go cúig mhí. Stagiairesa thugtar orthu, is féidr leo bheith ina mic léinn, ina gcéimithe ollscoile nó ina dteangeolaithe, agus bíonn cúraimí orthu mar a bheadh ag riarthóirí íseal-ghráid. Na hinstitiúidí a eagraíonn an roghnú (ní EPSO).

Seirbhísí conarthacha

Do shainchúraimí (cothabháil, ceaintíní, srl.), earcaítear foireann trí chonraitheoirí seachtracha a roghnaítear trí nósanna imeachta tairiscinte oscailte. Féach suímh ghréasáin na seirbhísí conarthacga do bhreis eolais.

Saineolaithe náisiúnta ar iasacht (SNI)

De ghnáth, is daoine atá fostaithe sa tseirbhís phoiblí ina dtír féin iad, a thugtar ar iasacht d'institiúid go ceann tréimhse cinnte chun a gcuid saineolais a roinnt is chun foghlaim faoi bheartais is faoi nósanna imeachta an AE. Roghnaítear SNIanna de réir nós imeachta sonraithe, nósanna ná baineann le EPSO. buanionadaíocht do thíre chuig an AE a chuirfidh ar an eolas faoi dheiseanna faoi láthair thú.

Ateangairí

Tá seirbhís ateangaireachta dá gcuid féin ag Parlaimint na hEorpa, ag an gCoimisiún Eorpach, agus ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Oibríonn siad le chéile chun ateangairí foirne a roghnú (trí chomórtais oscailte a eagraíonn EPSO) agus chun ateangairí féinfhostaithe a roghnú (trí thriail chreidiúnaithe idir-institiúideach).

Saineolaithe an AE

Coinníonn an AE bunachair sonraí ina bhfuil ainmneacha agus cáilíochtaí saineolaithe neamhspleácha a chabhraíonn leis na hinstitiúidí i sainréimsí. Cruthaíonn saineolaithe a bpróifílí féin, le cosaint pasfhocail, ina mbíonn eolas faoi thaithí oibre, faoi oideachas is faoi scileanna, agus cothaíonn iad. Institiúidí agus gníomhaireachtaí ar leith a chothaíonn na bunachair sonraí sin (ní EPSO). Bíonn Seirbhís Faisnéise um Thaighde agus Forbairt an Chomhphobail (CORDIS), mar shampla, ina óstach ar bhunachair sonraí do shaineolaithe a oibríonn faoin 7ú Creatchlár AE um Thaighde.

Back to top