Euroopa Liit

ELi töökohad - Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides

ELi töökohad - Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides

Euroopa Liidu institutsioonides töötab üle 40 000 inimese ELi 27 liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning koostavad eri valdkondade ekspertide andmebaase.

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) on esmane kontaktpunkt igaühele, kes soovib ELi heaks töötada. EPSO veebisaidil selgitatakse valikumenetlust ning antakse nõu konkurssideks valmistumiseks.

Alaliste töötajate värbamine

EPSO korraldab avalikke konkursse alaliste töötajate valimiseks. Konkursside raames hinnatakse kandidaatide oskusi mitmete testide ja ülesannete abil, mis tagab parimate kandidaatide väljaselgitamise. Igal aastal toimuvad konkursid administraatoritele, lingvistidele, tõlkidele, tõlkijatele, sekretäridele ja muudele teenistujate kategooriatele.

EPSO värbab töötajaid kõigi ELi institutsioonide jaoks:

Ükskõik milline institutsioon teid huvitab, valikumenetlus ja lepingu liik on samad.

Alalised ametnikud jagunevad kaheks: administraatorid ja assistendid.

Administraatorid (AD)

Administraatorid tegelevad tavaliselt poliitika kujundamise ning ELi õigusaktide rakendamise järelevalvega, samuti analüüsimise ning nõustamisega. Üldiselt peab administraatorite konkursil osalemiseks olema lõpetanud (vähemalt) kolmeaastased ülikooliõpingud.

Assistendid (AST)

Assistentidel on tavaliselt toetav ning institutsioonide sisemise juhtimise seisukohast väga oluline roll. Üldiselt peab assistentide konkursil osalemiseks olema lõpetanud (vähemalt) keskkooliõpingud.

Muud valiku- ja värbamismenetlused

Lepingulised töötajad

Lepingulised töötajad värvatakse konkreetse füüsilise või haldusliku töö teostamiseks. Lepingud on üldiselt tähtajalised ning tavaliselt sõlmitakse need alguses 6–12 kuuks.

Ajutised töötajad

Ajutised töötajad värvatakse eri- või ajutiste ülesannete täitmiseks kuni kuueaastase lepinguga. Vabad töökohad võib leida EPSO veebisaidilt ning institutsioonide ja ametite veebisaitidelt.

Ajutine kohalik personal

Mõned institutsioonid võtavad kuni kuueks kuuks tööle kohalikku ajutist personali. Peamiselt on tegemist sekretäritööga. Sellisel juhul tegelevad värbamisega tööjõurendiettevõtted.

Praktika

Seitse institutsiooni pakuvad ka praktikavõimalusi. Praktika kestab 3–5 kuud. Praktikandid võivad olla üliõpilased, ülikoolilõpetanud või lingvistid ning neile antakse madalama taseme administraatoritega sarnaseid ülesandeid. Praktikantide valikuga tegelevad institutsioonid ise (mitte EPSO).

Lepingulised teenused

Teatavateks ülesanneteks (hooldustööd, toitlustamine jne) värvatakse personal avatud pakkumismenetluses osalenud väliste töövõtjate vahendusel. Lisateavet leiate hankelepinguid käsitlevatelt veebisaitidelt.

Riikide lähetatud eksperdid

Need on tavaliselt oma koduriigis avaliku sektori töötajad, kes lähetatakse kindlaks ajavahemikuks mõnda ELi institutsiooni, et jagada oma kogemusi ning tutvuda ELi poliitikavaldkondade ja menetlustega. Lähetatud eksperte valitakse erimenetluse kaudu, milles EPSO ei osale. Teavet praeguste pakkumiste kohta saate oma liikmesriigi alalisest esindusest Euroopa Liidu juures.

Tõlgid

Nii Euroopa Parlamendil, Euroopa Komisjonil kui Euroopa Liidu Kohtul on oma suulise tõlke teenistus. Koosseisuliste tõlkide töölevõtt (EPSO avatud konkursside kaudu) ning vabakutseliste tõlkide väljavalimine (institutsioonidevahelise akrediteerimiseksami alusel) korraldatakse ühiselt.

ELi eksperdid

EL koostab ja haldab andmebaase, mis hõlmavad selliste sõltumatute ekspertide nimesid ja kvalifikatsioone, kes võivad ELi institutsioone ja ameteid konkreetsetes valdkondades abistada. Eksperdid sisestavad ja ajakohastavad ise teavet oma töökogemuse, hariduse ja oskuste kohta. See teave on kaitstud isikliku salasõnaga. Kõnealuseid andmebaase haldavad institutsioonid ja ametid (mitte EPSO). Näiteks haldab ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus (CORDIS) nende ekspertide andmebaase, kes on seotud ELi teadusuuringute 7. raamprogrammiga.

Back to top