Evropská unie

Pracovní místa v institucích EU – Práce orgánech v Evropské unie

Pracovní místa v institucích EU – Práce orgánech v Evropské unie

Orgány EU zaměstnávají více než 40 000 žen a mužů z 27 členských států EU. Otevřená výběrová řízení na stálá nebo dočasná pracovní místa pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Kromě stálých zaměstnanců zaměstnává EU také smluvní a dočasné zaměstnance. Unie rovněž nabízí stáže a udržuje databáze odborníků v různých oborech.

Pokud máte zájem o práci pro EU, měli byste se nejprve obrátit na Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Na stránkách tohoto úřadu najdete veškeré potřebné informace o výběrových řízeních a tipy, jak se na ně připravit.

Nábor stálých zaměstnanců

EPSO pořádá otevřená výběrová řízení na místa stálých zaměstnanců. Dovednosti kandidátů se prověřují souborem testů, které zajišťují, že budou vybráni skutečně ti nejlepší. Každý rok se vyhlašují výběrová řízení na posty administrátorů, lingvistů, tlumočníků, překladatelů a dalších kategorií zaměstnanců.

EPSO nabírá zaměstnance pro všechny orgány EU:

Výběrové řízení a typy smluv jsou jednotné pro všechny orgány.

Stálí úředníci: Tato kategorie se dělí na dva typy.

Administrátoři (AD)

Administrátoři se většinou zabývají tvorbou politik a monitorováním právních předpisů EU a analytickými a poradenskými činnostmi. Chcete-li se zúčastnit výběrového řízení na místo administrátora, musíte mít minimálně tříleté vysokoškolské vzdělání.

Asistenti (AST)

Asistenti většinou výkonávají podpůrné činnosti a mají nezastupitelnou úlohu pro vnitřní chod orgánů EU. Pro účast ve výběrovém řízení na místo asistenta je nutné minimálně středoškolské vzdělání.

Další výběrová a náborová řízení

Smluvní pracovníci

Smluvní zaměstnanci jsou přijímání pro manuální a administrativní práci. Mají smlouvu na dobu určitou – většinou nejméně 6 až 12 měsíců.

Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni k plnění specializovaných nebo dočasných úkolů. Jejich smlouva může trvat nejdéle 6 let. Informace o volných místech najdete internetových stránkách úřadu EPSO a na stránkách jednotlivých orgánů, institucí a agentur.

Dočasní pracovníci

Některé orgány také přijímají tzv. prozatímní personál. Jedná se o místní zaměstnance, kteří jsou přijímáni na dobu maximálně šesti měsíců a kteří vykonávají především kancelářskou práci. Jejich nábor provádějí zprostředkovatelské agentury.

Stáže

Sedm orgánů také nabízí možnost tří- až pětiměsíčních stáží. Stážisty mohou být studenti, absolventi vysokých škol nebo lingvisté. Stážistům jsou svěřovány úkoly podobné těm, které vykonávají administrátoři na nižších postech. Jejich nábor si zajišťují jednotlivé orgány samy (nezabývá se jím tedy pod úřad EPSO).

Externí zhotovitelé

Pro výkon některých prací (údržba, stravování atd.) si nabírají zaměstnance jejich externí zhotovitelé, kteří se vybírají prostřednictvím otevřených nabídkových řízení. Informace k těmto řízením najdete zde.

Přidělení národní odborníci

Jde nejčastěji o zaměstnance veřejné správy některého z členských států, kteří jsou na předem vymezenou dobu přiděleni k určitému orgánu EU, jenž využije jejich odborných znalostí a seznámí daného odborníka s politikami a postupy EU v dané oblasti. Přidělení odborníci jsou vybíráni prostřednictvím speciálních řízení, na kterých se úřad EPSO nepodílí. O místech přidělených národních odborníků vám příslušné inforamce podá stále zastoupení vaší země při EU.

Tlumočníci

Vlastní tlumočníky má Evropský parlament, Evropská komise i Soudní dvůr Evropské unie. Tyto instituce společně provádějí výběr jak interních tlumočníků (prostřednictvím veřejných výběrových řízení organizovaných úřadem EPSO), tak tlumočníků externích (prostřednictvím interinstitucionální akreditační zkoušky).

Odborníci EU

EU udržuje databáze jmen a kvalifikace nezávislých odborníků, kteří mohou být orgánům, institucím a agenturám EU nápomocni při řešení úkolů z různých oborů. Odborníci si mohou v rámci této databází vytvořit svůj profil s informacemi o své praxi, vzdělání a dovednostech. Profil je zabezpečen heslem. Údržba těchto databází je úkolem příslušných orgánů, institucí a agentur EU (neprovádí ji tedy úřad EPSO). Jednou z těchto databází je např. databáze výzkumných pracovníků Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj (CORDIS), s databází odborníků, kteří působí v 7. rámcovém programu EU pro výzkum.

Back to top