Европейски съюз

Работа в институциите на Европейския съюз

Работа в институциите на Европейския съюз

В институциите на ЕС работят над 40 000  души от 27-те държави — членки на ЕС. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открити конкурси за подбор на служители за постоянни и временни позиции. Освен постоянен персонал ЕС също така набира договорно наети лица и срочно наети служители, предлага стажове и поддържа бази данни за експерти в различни области.

Всеки желаещ да работи за ЕС трябва да се обърне първо към Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). На нейния уебсайт е обяснен процесът на подбор и са публикувани съвети относно подготовката за конкурси.

Назначаване на постоянни служители

EPSO организира открити конкурси за подбор на постоянни служители. Чрез поредица от тестове и оценки се проверяват уменията на кандидатите, за да се гарантира изборът на най-добрите от тях. Всяка година се организират конкурси за администратори, лингвисти, устни и писмени преводачи, секретари и други категории персонал.

EPSO набира служители за всички институции на ЕС:

Към която и институция да проявявате интерес, процедурата за подбор и видовете договор са едни и същи.

Постоянните служители се разделят на администратори и асистенти.

Администратори (AD)

Администраторите (AD) обикновено работят по създаване на политики и контрол върху прилагането на правото на ЕС, изготвят анализи и предоставят съвети. По принцип, за да участвате в конкурс за администратори, трябва да сте завършили висше образование след (минимум) тригодишен период на обучение.

Асистенти (AST)

Асистентите (AST) обикновено изпълняват поддържаща роля и са от изключително значение за вътрешното управление на институциите. По принцип, за да участвате в конкурс за асистенти, трябва да сте завършили (поне) средно образование.

Други процедури за подбор и набиране на персонал

Договорно наети лица

Договорно наетите служители се наемат за определени технически или административни задачи. Обикновено договорите са за ограничен период от време, първоначално най-често за шест до дванадесет месеца.

Временно наети лица

Временно наетите служители се наемат за специализирани или временни задачи, като продължителността на договора е до 6 години. Обяви за работа се публикуват на уебсайта на EPSO и на уебсайтовете на отделните институции и агенции.

Временно изпълняващи длъжности

Някои институции наемат също местен временен персонал за срок до шест месеца – главно за секретарска работа. В този случай набирането на служители се извършва чрез агенции за временна заетост.

Стажове

Седем институции също така предлагат стажове с продължителност от 3 до 5 месеца. Стажантите могат да са студенти, млади висшисти или лингвисти и изпълняват задачи, подобни на тези на администраторите с по-ниска степен. Подборът се организира от институциите (не от EPSO).

Сключване на договори за обществени поръчки

Служители за изпълнение на специфични задачи (поддръжка, столово хранене и др.) се набират чрез външни подизпълнители, които се избират посредством открити процедури за обществени поръчки. За повече информация вижте сайтовете за обществени поръчки на различните служби.

Командировани национални експерти

Командированите национални експерти обикновено са служители от публичния сектор в своята страна, командировани за определен период от време в институция на ЕС, за да споделят своя опит и да придобият знания за политиките и процедурите на Съюза. Командированите национални експерти се подбират чрез специална процедура, в която EPSO не участва. Постоянното представителство на вашата страна към ЕС може да ви информира за наличните възможности.

Устни преводачи

Европейският парламент, Европейската комисия и Съдът на ЕС разполагат със собствени служби за устни преводи. Подборът на щатни устни преводачи (чрез конкурси на общо основание, организирани от EPSO) и на устни преводачи на свободна практика (чрез междуинституционален тест за акредитация) се извършва съвместно.

Експерти на ЕС

ЕС поддържа бази данни с имената и квалификациите на независими експерти, които могат да подпомагат институциите и агенциите в специфични области. Експертите създават и поддържат свой собствен защитен с парола профил с информация за своя професионален опит, образование и умения. Тези бази данни се поддържат от отделни институции и агенции (не от EPSO). Например Информационната служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност (CORDIS) управлява базата данни за експерти, които работят по линия на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания.

Back to top