Unia Europejska

Staże dla tłumaczy

Europejski Bank Centralny

Absolwenci uczelni wyższych na kierunkach ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z państw członkowskich UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: od 3 do 12 miesięcy
Gdzie: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku Centralnym

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Absolwenci studiów wyższych lub studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska

Studenci uczelni wyższych specjalizujący się w tłumaczeniach pisemnych

Kto może się ubiegać? Osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (pierwszego cyklu) na wyższej uczelni i potrafią tłumaczyć na swój język ojczysty z dwóch języków urzędowych UE (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg, Bruksela

Więcej na temat staży w Komisji Europejskiej

Parlament Europejski

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znający dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy kolejne miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Studenci znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Studenci, którzy muszą odbyć praktyki w trakcie studiów oraz którzy posługują się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znają dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Rada Unii Europejskiej

Absolwenci uczelni wyższych specjalizujący się w tłumaczeniach pisemnych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z krajów UE i z krajów kandydujących do członkostwa w UE, które podpisały już traktat o przystąpieniu; wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i posiadać co najmniej dyplom licencjata
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Studenci i doktoranci specjalizujący się w tłumaczeniach pisemnych

Kto może się ubiegać? Studenci uczelni wyższych – trzeciego, czwartego lub piątego roku – którzy w ramach programu studiów muszą odbyć obowiązkowe praktyki lub którzy zbierają materiały do pracy magisterskiej lub doktoratu
Czas trwania: od 2 do 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Radzie Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Początkujący tłumacze konferencyjni

Kto może się ubiegać? Absolwenci studiów w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, którzy właśnie uzyskali dyplom
Czas trwania: od 10 do 12 tygodni
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Back to top