Eiropas Savienība

Prakses iespējas valodu speciālistiem

Prakses iespējas valodu speciālistiem

Eiropas Centrālā banka

Augstskolu absolventi, kas specializējušies ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnē, cilvēkresursu vadībā vai tulkošanā

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu pilsoņi vai ES oficiālo kandidātvalstu pilsoņi, kas ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu.
Ilgums: 3 – 12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Lasiet vēl par praksi Eiropas Centrālajā bankā

Eiropas Komisija

Augstskolu studenti, kas specializējušies rakstiskajā tulkošanā

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu un spēj rakstiski tulkot savā galvenajā valodā no divām ES oficiālajām valodām (no kurām vienai jābūt franču, angļu vai vācu valodai).
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Luksemburgā, Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Komisijā

Eiropas Parlaments

Augstskolu absolventi, kas zina vismaz trīs ES oficiālās valodas

Kas var pieteikties: augstskolas absolventi, kuri nevainojami pārvalda kādu no ES oficiālajām valodām vai kādas kandidātvalsts oficiālo valodu un ir ieguvuši pamatīgas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas.
Ilgums: 3 mēneši (izņēmuma kārtā to var pagarināt ilgākais par 3 mēnešiem)
Kur: Luksemburgā

Prakses vietas augstskolu studentiem, kas zina vismaz trīs ES oficiālās valodas

Kas var pieteikties: studenti, kuru studiju programmā ir paredzēta prakse un kuri ir nevainojami pārvalda kādu no ES oficiālajām valodām vai kādas kandidātvalsts oficiālo valodu un kam ir pamatīgas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas.
Ilgums: 1–3 mēneši (izņēmuma kārtā to var pagarināt ilgākais par 3 mēnešiem)
Kur: Luksemburgā

Lasiet vēl par praksi Eiropas Parlamentā

Eiropas Revīzijas palāta

Augstskolas līmeņa diploms vai vismaz četri studiju semestri augstskolā Revīzijas palātu interesējošā jomā

Kas var pieteikties: studenti, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas Palātu interesējošām jomām (audits, budžets, grāmatvedība, vadība, cilvēkresursi, rakstiskā tulkošana, komunikācija, starptautiskās attiecības, jurisprudence)
Ilgums: maksimums 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Lasiet vēl par praksi Eiropas Revīzijas Palātā

Eiropas Savienības Padome

Augstskolu absolventi, kas specializējušies rakstiskajā tulkošanā

Kas var pieteikties: visi kandidāti, kuri nāk no kādas ES dalībvalsts vai valsts, kas kandidē uz pievienošanos ES un kas jau ir parakstījusi pievienošanās līgumu, un kuri pabeiguši vismaz pirmo studiju ciklu augstskolā un saņēmuši diplomu par augstskolas pabeigšanu.
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Augstskolu studenti (arī doktorantūras studenti), kas specializējušies rakstiskajā tulkošanā

Kas var pieteikties: augstskolu 3., 4. vai 5. kursa studenti, kam stažēšanās posms ir obligāts studiju elements. Pieteikties var arī studenti, kuriem ir jāveic pētījumi diplomdarba vai doktora disertācijas izstrādei.
Ilgums: 2 – 5 mēneši
Kur: Briselē

Lasiet vēl par praksi Eiropas Savienības Padomē

Eiropas Savienības Tiesa

Nesen diplomu saņēmuši tulki

Kas var pieteikties: diplomēti konferenču tulki, kuri nesen pabeiguši konferenču tulkošanas studijas
Ilgums: 10 –12 nedēļas
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Savienības Tiesā

Back to top