Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρακτική άσκηση για γλωσσομαθείς

Πρακτική άσκηση για γλωσσομαθείς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φοιτητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και είναι σε θέση να μεταφράζουν προς την κύρια γλώσσα τους από δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ (η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά ή τα γερμανικά)
Διάρκεια: 5 μήνες
Τόπος: Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου στα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, τη στατιστική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα νομικά, τους ανθρώπινους πόρους και τη μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: άτομα από χώρες μέλη της ΕΕ ή από χώρα που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει πλήρη τίτλο
Διάρκεια: 3-12 μήνες
Τόπος: Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main)

Περισσότερα για τις περιόδους άσκησης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: άτομα που είτε έχουν αποκτήσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου είτε έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις / Νομικά)
Διάρκεια: το πολύ 5 μήνες
Τόπος: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου που γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και έχουν πολύ καλή γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ
Διάρκεια: 3 μήνες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για 3 μήνες το πολύ)
Τόπος: Λουξεμβούργο

Πρακτική άσκηση για φοιτητές που γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές οι οποίοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους και οι οποίοι κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και έχουν πολύ καλή γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ
Διάρκεια: 1-3 μήνες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για 3 μήνες το πολύ)
Τόπος: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νεοαποφοιτήσαντες διερμηνείς συνεδριάσεων

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πρόσφατα αποφοιτήσαντες διερμηνείς συνεδριάσεων με πτυχίο στη διερμηνεία συνεδριάσεων
Διάρκεια: 10-12 εβδομάδες
Τόπος: Λουξεμβούργο

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου στη μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: όλοι οι υπήκοοι της ΕΕ και οι υπήκοοι υποψήφιων προς ένταξη χωρών οι οποίες έχουν ήδη υπογράψει συνθήκη προσχώρησης· όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και να έχουν αποκτήσει πλήρη τίτλο
Διάρκεια: 5 μήνες
Τόπος: Βρυξέλλες

Φοιτητές πανεπιστημίου και διδακτορικοί φοιτητές που ειδικεύονται στη μετάφραση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: τριτοετείς, τεταρτοετείς ή πεμπτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου που οφείλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους ή να κάνουν έρευνα στο πλαίσιο πτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής
Διάρκεια: 2-5 μήνες
Τόπος: Βρυξέλλες

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Back to top