Unia Europejska

Staże dla absolwentów

Staże dla absolwentów

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Absolwenci wyższych uczelni ze specjalizacją w dziedzinie prawa

Kto może się ubiegać? Absolwenci prawa, którzy prowadzą zaawansowane badania lub doskonalą swoje kwalifikacje w dziedzinie prawa UE
Czas trwania: do 4 miesięcy
Gdzie: Strasburg lub Bruksela

Więcej na temat staży w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Absolwenci uczelni wyższych (studiów magisterskich lub doktoranckich)

Kto może się ubiegać? Absolwenci posiadający co najmniej dyplom uczelni wyższej (odpowiadający studiom magisterskim) w dziedzinie związanej z działalnością delegatur UE (co najmniej cztery lata studiów)
Czas trwania: 9–18 miesięcy
Gdzie: Delegatury UE

Więcej na temat staży w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych

Europejski Bank Centralny

Absolwenci uczelni wyższych w zakresie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Gdzie: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku Centralnym

Europejski Bank Inwestycyjny

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy mają mniej niż rok doświadczenia zawodowego
Czas trwania: 1–5 miesięcy
Gdzie: przeważnie Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (Fusion for Energy)

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata)
Czas trwania: 4–9 miesięcy
Gdzie: Barcelona (Hiszpania), Garching (Niemcy) or Cadarache (Francja)

Więcej informacji o stażach w agencji Fusion for Energy

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzyletnie studia
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów, lub studenci, którzy muszą odbyć praktyki w ramach studiów
Czas trwania: 1–3 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Absolwenci wyższych uczelni lub studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału

Kto może się ubiegać? Studenci, którzy posiadają dyplom uznanej uczelni lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów akademickich w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt/budżet, rachunkowość/administracja, zasoby ludzkie/translatoryka/komunikacja, stosunki międzynarodowe/prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela, Luksemburg, stolice państw członkowskich, delegatury Komisji Europejskiej w państwach poza UE

Więcej na temat staży w Komisji Europejskiej

Absolwenci wyższych uczelni (studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich)

Kto może się ubiegać? Posiadacze dyplomu licencjata, magistra lub doktora uzyskanego najpóźniej pięć lat po zdobyciu poprzedniego dyplomu uniwersyteckiego
Czas trwania: 3–5 miesięcy
Gdzie: Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania)

Więcej na temat staży we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej

Komitet Regionów

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli przynajmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Komitecie Regionów

Parlament Europejski

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Absolwenci uczelni wyższych
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela, Strasburg, Luksemburg lub biura informacyjne w państwach członkowskich

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Rada Unii Europejskiej

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać: Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie (pierwszego stopnia)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Radzie Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Absolwenci uczelni wyższych ze specjalizacją w dziedzinie prawa lub nauk politycznych

Kto może się ubiegać? Absolwenci kierunków takich jak prawo lub nauki polityczne (specjalizacje związane z prawem)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Back to top