an tAontas Eorpach

Na nithe a dhéanann an tAontas Eorpach dá shaoránaigh

Na nithe a dhéanann an tAontas Eorpach dá shaoránaigh

Ó bhí 1957 ann tá an tAontas Eorpach ag obair ar son na síochána agus an rathúnais, rud atá le leas shaoránaigh an Aontais. Cabhraíonn an tAontas lenár gcearta polaitiúla, sóisialta agus eacnamaíocha bunúsacha a chosaint.

Cé go ndéanaimid talamh slán de na tairbhí sin go minic, bíonn an saol laethúil níos fearr dá mbarr.

An tSíocháin agus an tSlándáil

Maidir le lár agus le hiarthar na hEorpa, ní raibh riamh tréimhse níos faide gan chogadh ná an tréimhse reatha. Is é an tAontas Eorpach an tionscadal síochána is rathúla i stair an duine agus bronnadh Duais Nobel na Síochána air. Tá dlúthcheangail i measc mhuintir na hEorpa ó thaobh an gheilleagair agus an chultúir de, agus mar gheall ar ár gcomhluachanna daonlathacha.

An Margadh Aonair

Is é an margadh aonair an margadh is forbartha agus is oscailte ar domhan. Tá sé bunaithe ar 4 phríomhshaoirse an Aontais, saoirsí a fhágann gur féidir leatsa agus le saoránaigh eile:

 1. dul chun cónaí agus ag obair i ngach tír eile den Aontas
 2. do chuid airgid a aistriú ó thír go tír
 3. earraí a dhíol gan srianta
 4. seirbhísí a sholáthar ar an mbonn céanna.

Ardchaighdeáin le haghaidh bia agus an chomhshaoil

Bíonn dlúthchomhar idir na Ballstáit agus, mar gheall air sin, tá cuid de na caighdeáin cháilíochta is airde ar domhan ag ár mbia agus ag ár gcomhshaol. Ní ligtear le cuideachtaí neamhscrupallacha bia éillithe a dhíol ná aibhneacha agus an tuath a thruailliú.

Tairbhí do thomhaltóirí

Féadfaidh lucht siopadóireachta a bheith lánmhuiníneach as go bhfaighidh siad a gcuid airgid ar ais má thugann siad na táirgí ar ais chuig an díoltóir. Féadfaidh taistealaithe ticéid traenach nó eitleáin a cheannach agus fios acu go n-aisíocfar iad má chuirtear moill ar a n-aistear nó má chuirtear ar ceal é. Ina theannta sin, na caighdeáin is gá a bheith comhlíonta ag táirgí i siopaí san Aontas, tá siad ar na caighdeáin is déine ar domhan, i dtaobh cáilíochta agus sábháilteachta araon.

Cearta an Duine

Cosnaíonn an tAontas gach grúpa mionlaigh agus grúpa leochaileach, agus seasann sé ar son na ndaoine atá faoi chois. Creideann an tAontas go diongbháilte gur cheart caitheamh go comhionann le gach duine, beag beann ar náisiúntacht, ar inscne, ar theanga, ar chultúr, ar ghairm, ar mhíchumas nó ar ghnéasacht.

Tionchar domhanda

Is mó cumhacht ar an leibhéal domhanda a bhíonn ag na Ballstáit agus iad ag gníomhú i gcomhar le chéile ná mar a bheadh ag 27 náisiúin bheaga agus mheánmhéide ag gníomhú dóibh ina n-aonar. Tá neart polaitiúil againn. Maidir le cúrsaí trádála, is iad caighdeáin rialála agus caighdeáin do tháirgí an Aontais a ghlactar ar fud an domhain mar na gnáthchaighdeáin idirnáisiúnta.

Seo a leanas bealaí eile a dtéann an tAontas chun tairbhe do na saoránaigh:

 • Is féidir leat d’fhón agus seirbhísí ar líne a úsáid gan aon chostas breise a íoc pé áit a bhfuil tú san Aontas. Is féidir leat do sheirbhísí sruthaithe físeán agus ceoil a rochtain i ngach cearn den Aontas agus fios agat go bhfuil do shonraí pearsanta sábháilte agus faoi chosaint ag dlí an Aontais.
 • Bíonn do chearta cosanta agus tú ag taisteal: Tá rialacha ag an Aontas chun do chearta a chosaint i gcás moilleanna nó cealuithe. Tá sé de cheart agat cothrom na Féinne a fháil, is cuma más ar eitleán, traein, bád nó bus atá tú ag taisteal.
 • Féadfaidh tú tairbhe a bhaint as oiliúint agus tacaíocht do do ghnólacht: Cabhraíonn cláir an Aontais, e.g. Erasmus+, leat oiliúint a fháil chun an leas is fearr a bhaint as do ghairm. Ar a bharr sin, cabhraíonn an tAontas leat an tairbhe iomlán a bhaint as do ghnó, trí chabhair airgeadais, cóitseáil, líonraí gnó agus scéimeanna malairte.
 • Mar oibrí, tá tú cosanta ar an gcóir éagórach san áit oibre faoin gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá cosc ar an idirdhealú, i dtaca le pá agus dífhostú san áireamh, faoin gCairt sin.
 • Cinntíonn rialacha an Aontais, agus an tacaíocht a chuireann an tAontas ar fáil do ghnólachtaí beaga, gur gá do chuideachtaí móra a gcion féin den cháin a íoc. Ar an dóigh sin, mar shaoránach den Aontas, tá tú cosanta ar mhíbhuntáistí an domhandaithe.

 

Faigh amach conas a dhéanann an tAontas Eorpach difear do do shaol. B’fhéidir go gcuirfeadh an méid samplaí iontas ort.

 • Na nithe a dhéanann an tAontas dom – na céadta bileog eolais ghonta sholéite ina léirítear na bealaí a ndéanann an tAontas difear dearfach do shaol daoine
 • Aip na Saoránach – an bealach a roinntear cúraimí san Aontas, an bhaint atá ag an méid sin ar fad le do shaol laethúil agus na dúshláin atá roimh an Aontas, go leor acu a rachaidh i bhfeidhm ar do thodhchaí féin.
 • EU Results – samplaí de thionscadail a fuair maoiniú ón Aontas
Back to top