an tAontas Eorpach

Lá na hEorpa

Lá na hEorpa

70 BLIAIN DEN DLÚTHPHÁIRTÍOCHTBíonn Lá na hEorpa ann gach bhliain an 9 Bealtaine agus an lá sin déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip. Is ar an dáta sin a tugadh an óráid stairiúil dá nglaoitear 'dearbhú Schuman'. San óráid sin, a tugadh i bPáras in 1950, mhínigh Robert Schuman, aire gnóthaí eachtracha na Fraince, an fís a bhí aige de chomhar polaitiúil de chineál nua san Eoraip a d'fhágfadh cogaíocht idir náisiúin na hEorpa doshamhlaithe.

Ba é an fhís a bhí aige institiúid Eorpach a chruthú a dhéanfadh comhthiomsú agus bainistiú ar tháirgeadh guail agus cruach. Beagán faoi bhun bliana ina dhiaidh sin síníodh conradh lenar cruthaíodh institiúid dá leithéid. Meastar moladh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Ceiliúradh ar Lá na hEorpa in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Le Lá na hEorpa a cheiliúradh, osclóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh a gcuid doirse don phobal i dtús mhí na Bealtaine sa Bhruiséil agus in Strasbourg. In oifigí áitiúla an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain eagraítear gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla do dhaoine de gach aois.

Gach bliain glacann na mílte duine páirt i dturais, díospóireachtaí, ceolchoirmeacha, agus imeachtaí eile leis an lá a chomóradh agus le feasacht faoin Aontas Eorpach a mhéadú.

Lá na hEorpa 2020

Lá na hEorpa 2020, le himeachtaí éagsúla ar líne, thug institiúidí an Aontais ómós don iliomad Eorpach atá ag cabhrú linn anseo san Aontas, le fonn mór dlúthpháirtíochta, chun géarchéim an choróinvíris a chur dínn. Féach leat anseo rogha teistiméireachtaí a bhfuil ábhar iontais agus ardú meanman iontu maille le 16 bhealach ina bhfuil muintir na hEorpa ag dul i ngleic leis an gcoróinvíreas chomh maith le faisnéis nuashonraithe faoin bh freagairt a thug an tAontas ar ghéarchéim an choróinvíris. Rinne Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh, Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa agus Toscaireachtaí de chuid an Aontais ceiliúradh ar Lá na hEorpa i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-19 agus d’oibrigh siad i gcomhar leis na húdaráis áitiúla agus náisiúnta chun an dlúthpháirtíocht, luachanna an Aontais Eorpaigh agus an spiorad Eorpach a cheiliúradh.

Rinneadh 70 bliain ó tugadh dearbhú Schuman a chomóradh an 9 Bealtaine 2020, dearbhú a chuir tús leis an aistear as ar fhás an tAontas Eorpach. Is mó an aithne atá ar shaol agus ar shaothar Robert Schuman mar gheall ar a dhúthracht chun deireadh a chur leis an gcogadh san Eoraip. Ar an ábhar sin, ómós cuí a bhí ann go ndearnamar 75 bliana ó tugadh an Dara Cogadh Domhanda chun deiridh san Eoraip a chomóradh chomh maith. Sa lá atá inniu ann, oibrímid as lámh a chéile ar mhaithe le domhan níos sábháilte a chinntiú.

Rinne saoránaigh san Eoraip agus ar fud an domhain ceiliúradh ar Lá na hEorpa in éineacht lenár n-oifigí, agus chuir ealaíontóirí Eorpacha leis an gceiliúradh sin trí cheol a sheinm lena linn. Féach na buaicphointí eile atá ar fáil ag na naisc thíos.

Parlaimint na hEorpa

An Chomhairle Eorpach

An Coimisiún Eorpach

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Coiste Eorpach na Réigiún

Íoslódálacha
Back to top