Evropska unija

Prednostne naloge Evropske unije za obdobje 2019–2024

Prednostne naloge Evropske unije za obdobje 2019–2024

Namen

Po evropskih volitvah maja 2019 je Evropska unija določila več prednostnih nalog, ki oblikujejo politični program do leta 2024. Z njimi se odziva na glavne politične, gospodarske in družbene izzive, s katerimi se soočajo EU ter državljanke in državljani.

Prednostne naloge so plod dialoga med voditelji in voditeljicami EU, nacionalnimi ministri in ministricami, institucijami EU in političnimi skupinami, izvoljenimi v Evropski parlament. Junija 2019 so voditeljice in voditelji EU določili prednostne naloge v strateški agendi EU za obdobje 2019–2024. Na njej temeljijo politične prednostne naloge Evropske komisije, oblikovane pred uradnim nastopom petletnega mandata.

Postopek

Evropski svet sestavljajo voditelji in voditeljice vseh držav ali vlad EU. Določa politične prednostne naloge EU pred začetkom vsakega novega zakonodajnega obdobja Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Te prednostne naloge se skupaj imenujejo strateška agenda. Uporabljajo se kot okvir za usmerjanje institucij EU v zvezi s prednostnimi nalogami in določajo, kako jih izpolniti.

Strateška agenda usmerja tudi petletne politične prednostne naloge Evropske komisije iz njenih političnih usmeritev. V prednostnih nalogah so na splošno opredeljene glavne politike in ukrepi, ki jih namerava Komisija sprejeti za zagotovitev doseganja svojih političnih ciljev.

Institucije in države EU morajo tesno sodelovati pri izvajanju prednostnih nalog Evropskega sveta.

Prednostne naloge Evropske komisije določi kandidat oz. kandidatka za predsednika oz. predsednico, nato pa so uradno predstavljene v Evropskem parlamentu na začetku novega zakonodajnega obdobja.

Politične usmeritve so osnova za letni delovni program Komisije. Ta določa pobude za uresničevanje prednostnih nalog v naslednjih 12 mesecih. Vsako leto se Svet, Parlament in Komisija dogovorijo o svojih glavnih prednostnih nalogah za naslednje leto, ki so določene v letni skupni izjavi.

Kako se izvaja delovni program Komisije

Nova strateška agenda za EU 2019–2024

Zaščita državljanov in svoboščin

Učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami EU in nadaljnji razvoj celovite migracijske politike. Boj proti terorizmu, čezmejnemu in spletnemu kriminalu ter povečanje odpornosti EU pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek.

Razvoj trdne in dinamične gospodarske osnove

Oblikovanje odpornega gospodarstva s poglobitvijo ekonomske in monetarne unije, dokončanjem bančne unije in unije kapitalskih trgov, krepitvijo mednarodne vloge evra, vlaganjem v znanja in spretnosti ter izobraževanje, podporo evropskih podjetij, uvajanjem digitalne preobrazbe in razvojem trdne industrijske politike.

Izgradnja podnebno nevtralne, zelene, pravične in socialne Evrope

Vlaganje v zelene pobude, ki izboljšujejo kakovost zraka in vode, spodbujajo trajnostno kmetijstvo ter ohranjajo okoljske sisteme in biotsko raznovrstnost. Ustvarjanje učinkovitega krožnega gospodarstva in dobro delujočega energetskega trga EU, ki zagotavlja trajnostno, varno in cenovno dostopno energijo. Hitrejši prehod na obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost ob hkratnem zmanjševanju odvisnosti EU od zunanjih virov energije. Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.

Zastopanje evropskih interesov in vrednot na svetovnem prizorišču

Vzpostavitev trdne zunanje politike z ambiciozno sosedsko politiko in celovitim partnerstvom z Afriko. Spodbujanje miru, stabilnosti, demokracije in človekovih pravic na svetovni ravni. Prizadevanje za trdno trgovino v skladu z multilateralizmom in na pravilih temelječim svetovnim mednarodnim redom. Prevzemanje večje odgovornosti za varnost in obrambo ter tesno sodelovanje z Natom.

Več o politični agendi EU

Nova strateška agenda za EU 2019–2024 (povzetek)

Prednostne naloge Evropske komisije za obdobje 2019–2024 (politične usmeritve)

Evropski zeleni dogovor

Preoblikovanje EU v sodobno in konkurenčno ter z viri gospodarno gospodarstvo ob ohranjanju naravnega okolja v Evropi, boju proti podnebnim spremembam ter uresničevanju ogljično nevtralne in z viri gospodarne Evrope do leta 2050.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

Uvajanje digitalne preobrazbe z vlaganjem v podjetja, raziskave in inovacije, reformo varstva podatkov, opolnomočenjem državljanov in državljank z znanji in spretnostmi, potrebnimi za novo generacijo tehnologij, ter oblikovanjem ustreznih pravil.

Gospodarstvo za ljudi

Krepitev gospodarstva EU, hkrati pa varovanje delovnih mest in zmanjšanje neenakosti, podpora podjetjem, poglobitev ekonomske in monetarne unije ter dokončanje unije kapitalskih trgov.

Močnejša Evropa v svetu

Krepitev glasu EU v svetu s krepitvijo našega globalnega položaja kot zagovornikov močne, odprte in pravične trgovine, multilateralizma in na pravilih temelječega svetovnega reda. Krepitev odnosov s sosednjimi državami in partnerji ter krepitev sposobnosti EU za obvladovanje kriz s civilnimi in vojaškimi zmogljivostmi.

Spodbujanje evropskega načina življenja

Spoštovanje temeljnih pravic in pravne države kot temelja za enakost, strpnost in socialno pravičnost. Obravnavanje varnostnih tveganj, zaščita in krepitev vloge potrošnikov ter krepitev sistema za zakonite in varne migracije ob hkratnem učinkovitem upravljanju zunanjih meja EU, posodobitvi azilnega sistema EU in tesnem sodelovanju s partnerskimi državami.

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

Krepitev demokratičnih procesov v Evropi s čvrstejšimi odnosi z Evropskim in nacionalnimi parlamenti, varovanjem demokracije EU pred zunanjim vmešavanjem, zagotavljanjem preglednosti in integritete v celotnem zakonodajnem procesu ter z večjim vključevanjem državljank in državljanov EU v oblikovanje prihodnosti EU.

Več o prednostnih nalogah Evropske komisije

Več o ukrepih Evropske komisije po področjih

Prihodnje prednostne naloge

Prednostne naloge, ki jih določita Evropski svet in Evropska komisija, usmerjajo delovanje na področju politik EU v političnem okviru v zakonodajnem obdobju. Hkrati druge institucije ali organi EU pogosto določajo lastne prednostne naloge, ki odražajo njihova stališča.

Več o ukrepih EU po področjih

Več o prednostnih nalogah portugalskega predsedstva Svetu Evropske unije

Več o prednostnih nalogah političnih skupinah Evropskega parlamenta

Back to top