Eiropas Savienība

Eiropas Savienības prioritātes 2019.–2024. gadā

Eiropas Savienības prioritātes 2019.–2024. gadā

Mērķis

Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā Eiropas Savienība noteica vairākas prioritātes, kas iezīmē politisko un rīcībpolitisko programmu līdz 2024. gadam. Šīs prioritātes risina galvenās problēmas, ar kurām saskaras ES un tās pilsoņi – politiskām, saimnieciskām un sociālām.

Tās izriet no dialoga starp ES vadītājiem, valstu ministriem, ES iestādēm un Eiropas Parlamentā ievēlētajām frakcijām. 2019. gada jūnijā ES vadītāji savas prioritātes noteica ES stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam. Tā kalpo par iedvesmu Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm, kas sastādītas pirms oficiālas stāšanās amatā uz 5 gadu termiņu.

Process

ES valstu vai to valdību vadītāji pulcējas Eiropadomē. Tā nosaka ES politiskās prioritātes pirms katra jaunā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta sasaukuma. Šīs prioritātes kopā sauc par stratēģisko programmu. Uz tās pamata ES iestādes saņem ievirzi par prioritātēm un to īstenošanu.

Stratēģiskā programma arī virza Eiropas Komisijas 5 gadu politiskās prioritātes, kas tiek izklāstītas tās politiskajās pamatnostādnēs. Prioritātes kopumā nosaka rīcībpolitikas galvenās jomas un pasākumus, ko Komisija plāno veikt, lai nodrošinātu savu politisko mērķu sasniegšanu.

Eiropadomes prioritāšu īstenošanā ir cieši jāsadarbojas ES iestādēm un ES valstīm.

Tiklīdz priekšsēdētāja amata kandidāts ir noteicis Eiropas Komisijas prioritātes, ar tām oficiāli iepazīstina Eiropas Parlamenta jauno sasaukumu.

Politikas pamatnostādnes ir Komisijas gada darba programmas pamatā. Tajā izklāstītas iniciatīvas, kuru mērķis ir īstenot prioritātes turpmākajos 12 mēnešos. Katru gadu Padome, Parlaments un Komisija vienojas par galvenajām prioritātēm nākamajam gadam un tās izklāsta ikgadējā kopīgā deklarācijā.

Lasiet par Komisijas darba programmas īstenošanu!

Jauna ES stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam

Pilsoņu un brīvību aizsardzība

Efektīva ES ārējo robežu kontrole un visaptverošas migrācijas politikas tālāka izstrāde. Cīņa ar terorismu, pārrobežu un tiešsaistes noziedzību, uzlabojot ES noturību pret dabiskām un antropogēnām katastrofām.

Spēcīgas un dzīvīgas ekonomiskās bāzes izveide

Noturīgas ekonomikas veidošana, padziļinot ekonomisko un monetāro savienību, banku un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana, eiro starptautiskās nozīmes stiprināšana, ieguldījumi prasmēs un izglītībā, Eiropas uzņēmumu atbalstīšana, digitālās pārveides izmantošana un stingras rūpniecības politikas izstrāde.

Klimatneitrālas, videi draudzīgas, taisnīgas un sociālas Eiropas veidošana

Ieguldīšana ekoloģiskās iniciatīvās, kas uzlabo gaisa un ūdens kvalitāti, veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību un saudzē vides sistēmas un bioloģisko daudzveidību. Efektīvas aprites ekonomikas un labi funkcionējoša ES enerģijas tirgus radīšana, kas nodrošina ilgtspējīgu, drošu un lētu enerģiju. Ātrāka pāreja uz atjaunīgajiem energoresursiem un energoefektivitāti, reizē mazinot ES atkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana.

Eiropas interešu un vērtību popularizēšana pasaulē

Stabilas ārpolitikas veidošana ar vērienīgu kaimiņattiecību politiku un visaptverošu partnerību ar Āfriku. Veicināt mieru, stabilitāti, demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē. Īstenot stabilu tirdzniecību saskaņā ar daudzpusējību un noteikumos balstīto globālo starptautisko kārtību. Uzņemties lielāku atbildību par drošību un aizsardzību, vienlaikus cieši sadarbojoties ar NATO.

Plašāk par ES politisko darba kārtību

Jauna ES stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam (kopsavilkums)

Eiropas Komisijas prioritātes 2019.–2024. gadā (politiskās pamatnostādnes)

Eiropas zaļais kurss

Pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomikas telpu, vienlaikus saglabājot Eiropas dabasvidi, risinot klimata pārmaiņu problēmu un līdz 2050. gadam padarot Eiropu oglekļneitrālu un resursefektīvu.

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Digitālā pārveide ar ieguldījumiem uzņēmumos, pētniecībā un inovācijā, datu aizsardzības reforma, jaunas paaudzes tehnoloģijām nepieciešamo prasmju nodrošināšana un atbilstošu noteikumu izstrāde.

Ekonomika cilvēku labā

Stiprināt ES tautsaimniecību, reizē nodrošinot darbu un mazinot nevienlīdzību, atbalstot uzņēmumus, padziļinot ekonomisko un monetāro savienību un pabeidzot kapitāla tirgu savienības izveidi.

Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Stiprināt ES lomu pasaules arēnā, uzlabojot mūsu pozīcijas pasaulē cīņā par spēcīgu, atvērtu un taisnīgu tirdzniecību, daudzpusējību un tiesību normās balstītu pasaules kārtību. Uzlabot attiecības ar kaimiņvalstīm un partneriem, kā arī vairot ES spēju pārvarēt krīzes, izmantojot civilās un militārās jaudas.

Eiropiskā dzīvesveida atbalstīšana

Pamattiesību un tiesiskuma ievērošana kā līdztiesības, iecietības un sociālā taisnīguma balsts. Drošības apdraudējuma novēršana, patērētāju aizsardzība un iespēju palielināšana, kā arī likumīgas un drošas migrācijas sistēmas nostiprināšana, vienlaikus efektīvi pārvaldot ES ārējās robežas, ES patvēruma sistēmas modernizēšana un cieša sadarbība ar partnervalstīm.

Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Stiprināt Eiropas demokrātiskos procesus, uzlabojot attiecības ar Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, aizsargājot ES demokrātiju no ārējas iejaukšanās, nodrošinot pārredzamību un integritāti visā likumdošanas procesā, kā arī plašāk iesaistot ES pilsoņus ES nākotnes veidošanā.

Vēl par Eiropas Komisijas prioritātēm

Vēl par Eiropas Komisijas darbībām pa tematiem

Citas prioritātes

Likumdošanas pilnvaru laikā Eiropadomes un Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes politiskā kontekstā virza ES rīcībpolitikas veidošanas darbu. Līdztekus citas ES iestādes un struktūras bieži nosaka savas prioritātes, kas atspoguļo to viedokli.

Vēl par ES darbībām pa tematiem

Vēl par Portugāles prezidentūras prioritātēm Eiropas Savienības Padomē

Vēl par Eiropas Parlamenta frakcijas prioritātēm

Back to top