an tAontas Eorpach

Tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh don tréimhse 2019-2024

Tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh don tréimhse 2019-2024

Cuspóir

Tar éis na dtoghchán Eorpach i mí na Bealtaine 2019, leag an tAontas Eorpach amach roinnt tosaíochtaí lena múnlófar an clár oibre polaitiúil agus beartais go dtí 2024. Tá sé mar aidhm acu aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin atá roimh an Aontas agus roimh a shaoránaigh – bídís ina bpríomhdhúshláin pholaitiúla, eacnamaíocha nó shóisialta.

D'eascair na tosaíochtaí ó idirphlé idir ceannairí an Aontais, airí náisiúnta, institiúidí an Aontais agus grúpaí polaitiúla a toghadh chuig Parlaimint na hEorpa. I mí an Mheithimh 2019 leag ceannairí an Aontais amach na tosaíochtaí a bhí acu i gclár oibre straitéiseach an Aontais don tréimhse 2019-2024. Is é sin a spreag tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin Eorpaigh, ar tosaíochtaí iad a ceapadh sula ndeachaigh an Coimisiún i mbun oifige go foirmiúil ar feadh tréimhse 5 bliana.

Próiseas

Is iad ceannairí stáit nó rialtais na mBallstát uile a bhíonn ar an gComhairle Eorpach. Is í an Chomhairle a leagann amach tosaíochtaí polaitiúla an Aontais sula gcuirtear tús le gach tréimhse reachtach nua den Choimisiún Eorpach agus de Pharlaimint na hEorpa. Tugtar clár oibre straitéiseach ar na tosaíochtaí sin trí chéile. Creat chun treoir a thabhairt d'institiúidí an Aontais ar na tosaíochtaí is ea iad agus leagtar amach iontu conas iad a chur i gcrích.

An clár oibre straitéiseach, tugann sé treoir freisin do thosaíochtaí polaitiúla 5 bliana an Choimisiúin Eorpaigh, faoi mar a leagtar amach sna Treoirlínte Polaitiúla atá aige. Leis na tosaíochtaí sainaithnítear a bheag nó a mhór na príomhbheartais agus na príomhchéimeanna a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún a leanúint chun deimhin a dhéanamh de go mbainfear amach na cuspóirí polaitiúla atá aige.

Ní mór d'institiúidí an Aontais agus na Ballstáit obair i ndlúthchomhar le chéile chun tosaíochtaí na Comhairle Eorpaí a chur chun feidhme.

A luaithe is a leagann an t-iarrthóir ar Uachtaránacht amach tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh, cuirtear i láthair Pharlaimint na hEorpa iad go foirmiúil ag tús a tréimhse reachtaí nua.

Tá na Treoirlínte Polaitiúla ina mbonn do Chlár Oibre bliantúil an Choimisiúin. Leagtar amach ann na tionscnaimh atá beartaithe chun na tosaíochtaí a chur i gcrích sna 12 mhí atá le teacht. Gach bliain, comhaontaíonn an Chomhairle, an Pharlaimint agus an Coimisiún ar na príomhthosaíochtaí don bhliain atá rompu, príomhthosaíochtaí a leagtar amach sa Dearbhú Comhpháirteach bliantúil.

Léigh faoin gcaoi a gcuirtear Clár Oibre an Choimisiúin chun feidhme

Clár oibre straitéiseach nua don Aontas don tréimhse 2019-2024

Saoránaigh agus a gcearta a chosaint

Smacht éifeachtach ar theorainneacha seachtracha an Aontais agus beartas cuimsitheach imirce a fhorbairt a thuilleadh. An sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann agus ar líne a chomhrac, athléimneacht an Aontais in aghaidh tubaistí nádúrtha agus de dhéanamh an duine a mhéadú.

Bonn eacnamaíoch láidir bríomhar a fhorbairt

Geilleagar athléimneach a thógáil tríd an Aontas Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta a dhoimhniú, an t-aontas baincéireachta agus aontas na margaí caipitil a chur i gcrích, ról idirnáisiúnta an euro a neartú, infheistíocht a dhéanamh i scileanna agus san oideachas, tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí na hEorpa, glacadh leis an gclaochlú digiteach agus beartas tionsclaíochta láidir a fhorbairt.

Eoraip aeráidneodrach, glas, cothrom agus sóisialta a thógáil

Infheistíocht a dhéanamh i dtionscnaimh ghlasa lena bhfeabhsófar cáilíocht an aeir agus cáilíocht an uisce, lena gcuirtear an talmhaíocht inbhuanaithe chun cinn agus lena gcaomhnaítear córais chomhshaoil agus an bhithéagsúlacht. Geilleagar ciorclach éifeachtach a chruthú mar aon le margadh dea-fheidhmiúil fuinnimh san Aontas lena soláthrófar fuinneamh inbhuanaithe, slán agus inacmhainne. Aistriú níos tapúla chuig foinsí inathnuaite fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh, agus spleáchas an Aontais ar fhoinsí seachtracha fuinnimh a laghdú. Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme.

Leasanna agus luachanna na hEorpa a chur chun cinn ar an leibhéal domhanda

Beartas eachtrach láidir a thógáil le beartas comharsanachta uaillmhianach agus comhpháirtíocht chuimsitheach leis an Afraic. An tsíocháin, an chobhsaíocht, an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain. Trádáil láidir a shaothrú i gcomhréir leis an iltaobhachas agus leis an ord idirnáisiúnta riailbhunaithe. Níos mó freagrachta a ghlacadh as an tslándáil agus as an gcosaint, agus san am céanna obair i ndlúthchomhar le ECAT.

Léigh tuilleadh maidir le clár oibre polaitiúil an Aontais Eorpaigh

Clár oibre straitéiseach nua don Aontas Eorpach don tréimhse 2019-2024 (achoimre)

Tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh don tréimhse 2019-2024 (Treoirlínte Polaitiúla)

Comhaontú Glas don Eoraip

An tAontas a aistriú go geilleagar atá nua-aimseartha, tíosach ar acmhainní agus iomaíoch, agus san am céanna comhshaol nádúrtha na hEorpa a chaomhnú, aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide agus an Eoraip a dhéanamh neodrach ó thaobh carbóin de agus tíosach ar acmhainní faoi 2050.

Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach

Glacadh leis an gclaochlú digiteach trí infheistíocht a dhéanamh i ngnólachtaí, sa taighde agus sa nuálaíocht, cosaint sonraí a athchóiriú, daoine a chumasú leis na scileanna is gá le haghaidh ré nua teicneolaíochtaí agus rialacha a cheapadh atá oiriúnach dóibh sin.

Geilleagar a fhóireann do dhaoine

Geilleagar an Aontais a threisiú, agus san am céanna poist a chinntiú agus neamh-chomhionannas a laghdú, tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí, an tAontas Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta a dhoimhniú agus Aontas na Margaí Caipitil a chur i gcrích.

An Eoraip a neartú ar fud an domhain

Guth an Aontais a neartú ar an leibhéal domhanda trí sheasamh an Aontais a fheabhsú ina cháil mar churaidh na trádála láidre, oscailte agus cothroime, an iltaobhachais agus an oird dhomhanda riailbhunaithe. Caidrimh a fheabhsú le tíortha comharsanachta agus le comhpháirtithe, chomh maith le cumas an Aontais a neartú chun géarchéimeanna a bhainistiú trí chumais shibhialtacha agus mhíleata.

Ár ndóigh bheatha Eorpach a chur chun cinn

Cearta bunúsacha agus an smacht reachta a urramú mar chrann taca an chomhionannais, an lamháltais agus na cothromaíochta sóisialta. Aghaidh a thabhairt ar rioscaí slándála, tomhaltóirí a chosaint agus a chumhachtú, chomh maith le feabhas a chur ar chóras le haghaidh bealaí dleathacha agus sábháilte imirce agus san am céanna, bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar theorainneacha seachtracha an Aontais, córas tearmainn an Aontais a thabhairt cothrom le dáta agus obair i ndlúthchomhar le tíortha comhpháirtíochta.

Ugach nua do dhaonlathas na hEorpa

Próisis dhaonlathacha na hEorpa a neartú tríd an gcaidreamh le Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta a fheabhsú, daonlathas an Aontais a chosaint ar an gcur isteach seachtrach, trédhearcacht agus sláine sa phróiseas reachtach trí chéile a chinntiú, chomh maith le páirt níos mó a thabhairt do shaoránaigh an Aontais ó thaobh todhchaí an Aontais a mhúnlú.

Léigh tuilleadh maidir le tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh

Tuilleadh eolais maidir le gníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh de réir topaice

Tuilleadh tosaíochtaí

Na tosaíochtaí a leagann an Chomhairle Eorpach agus an Coimisiún Eorpach amach, is iad sin a thugann treoir don obair ar bheartais an Aontais i gcomhthéacs polaitiúil le linn sainordú reachtach. San am céanna, is minic a leagann institiúidí nó comhlachtaí eile de chuid an Aontais a dtosaíochtaí féin síos, tosaíochtaí a bhíonn ag teacht leis an seasamh atá glactha acu.

Tuilleadh eolais maidir le gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh de réir topaice

Tuilleadh eolais maidir tosaíochtaí Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Tuilleadh eolais maidir le tosaíochtaí ghrúpa polaitiúil Pharlaimint na hEorpa

Back to top