Euroopan Unioni

Euroopan unionin painopisteet vuosiksi 2019–2024

Euroopan unionin painopisteet vuosiksi 2019–2024

Tarkoitus

Toukokuun 2019 EU-vaalien jälkeen Euroopan unioni asetti useita painopisteitä, jotka muovaavat poliittista asialistaa ja ohjelmaa vuoteen 2024 saakka. Niiden avulla voidaan vastata EU:n ja sen kansalaisten kohtaamiin haasteisiin, olivatpa ne sitten poliittisia, taloudellisia tai sosiaalisia.

Painopisteet perustuvat EU:n johtajien, jäsenvaltioiden ministereiden, EU:n toimielinten ja Euroopan parlamenttiin valittujen poliittisten ryhmien väliseen vuoropuheluun. Kesäkuussa 2019 EU:n johtajat esittivät prioriteettinsa EU:n strategisessa ohjelmassa 2019–2024. Nämä prioriteetit ovat toimineet innoituksena Euroopan komission poliittisille painopisteille, jotka asetettiin ennen sen viisivuotisen toimikauden virallista aloittamista.

Menetelmä

Eurooppa-neuvostoon kokoontuvat kaikkien EU-maiden valtion- tai hallitusten johtajat. Se asettaa EU:n poliittiset painopisteet ennen Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kunkin uuden toimikauden alkua. Näitä painopisteitä kutsutaan yhteisesti strategiseksi ohjelmaksi. Ne toimivat kehyksenä, joka ohjaa EU:n toimielimiä painopisteissä ja määrittää, miten ne voidaan toteuttaa.

Strateginen ohjelma ohjaa myös Euroopan komission viisivuotisia poliittisia painopisteitä, jotka on määritelty sen poliittisissa suuntaviivoissa. Painopisteissä määritellään pääpiirteissään tärkeimmät politiikat ja toimet, joita komissio aikoo toteuttaa poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

EU:n toimielinten ja EU-maiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä Eurooppa-neuvoston painopisteiden toteuttamiseksi.

Kun puheenjohtajaehdokas on asettanut Euroopan komission painopisteet, ne esitellään virallisesti Euroopan parlamentille sen uuden vaalikauden alussa.

Poliittiset suuntaviivat muodostavat komission työohjelman perustan. Vuotuisessa työohjelmassa määritellään aloitteet, joiden tarkoituksena on toteuttaa painopisteet seuraavien 12 kuukauden aikana. Neuvosto, parlamentti ja komissio sopivat vuosittain tulevan vuoden tärkeimmistä painopisteistään, jotka esitetään vuotuisessa yhteisessä julistuksessa.

Lisätietoa komission työohjelman toteuttamisesta

EU:n uusi strateginen ohjelma 2019–2024

Kansalaisten ja vapauksien suojelu

Valvotaan tehokkaasti EU:n ulkorajoja ja kehitetään edelleen kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Torjutaan terrorismia sekä rajat ylittävää ja verkkorikollisuutta ja parannetaan EU:n kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista.

Vahvan ja elinvoimaisen taloudellisen perustan kehittäminen

Rakennetaan kestävämpi talous syventämällä talous- ja rahaliittoa, toteutetaan pankki- ja pääomamarkkinaunioni ja vahvistetaan euron kansainvälistä roolia, panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, tuetaan eurooppalaisia yrityksiä, hyödynnetään digitalisaatiota ja luodaan vankka teollisuuspolitiikka.

Ilmastoneutraalin, vihreän, oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentaminen

Investoidaan vihreisiin aloitteisiin, joilla parannetaan ilman ja veden laatua, edistetään kestävää maataloutta ja säilytetään ympäristöjärjestelmät ja luonnon monimuotoisuus. Luodaan tehokas kiertotalous ja toimivat EU:n energiamarkkinat, joiden avulla tuotetaan kestävää, turvallista ja kohtuuhintaista energiaa. Siirrytään nopeammin uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen ja vähennetään samalla EU:n riippuvuutta ulkopuolisista energialähteistä. Toteutetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

Euroopan etujen ja arvojen edistäminen maailmassa

Rakennetaan vahva ulkopolitiikka ja kunnianhimoinen naapuruuspolitiikka ja luodaan kokonaisvaltainen kumppanuus Afrikan kanssa. Edistetään rauhaa, vakautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Jatketaan vankkaa kauppaa, noudattaen monenvälisyyttä ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä. Otetaan suurempi vastuu turvallisuudesta ja puolustuksesta ja tehdään samalla tiivistä yhteistyötä Naton kanssa.

Lisätietoa EU:n politiikan ohjauksesta

EU:n uusi strateginen ohjelma 2019–2024 (tiivistelmä):

Euroopan komission painopisteet vuosiksi 2019–2024 (poliittiset suuntaviivat)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Muutetaan EU moderniksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi siten, että samalla kun suojellaan Euroopan luonnonympäristöä, torjutaan ilmastonmuutosta ja tehdään Euroopasta hiilineutraali ja resurssitehokas vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan digitaalinen valmius

Hyödynnetään digitalisaatiota investoimalla yrityksiin, tutkimukseen ja innovointiin, uudistetaan tietosuojaa, autetaan ihmisiä hankkimaan uusien teknologian edellyttämät taidot ja laaditaan tätä kehitystä tukevia sääntöjä.

Ihmisten hyväksi toimiva talous

Vahvistetaan EU:n taloutta niin, että samalla turvataan työpaikat ja vähennetään eriarvoisuutta, tuetaan yrityksiä, syvennetään talous- ja rahaliittoa ja toteutetaan pääomamarkkinaunioni.

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Vahvistetaan EU:n ääntä maailmanpolitiikassa lujittamalla EU:n asemaa vahvan, avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan, monenvälisyyden ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen menestyksekkäänä toimijana. Tiivistetään suhteita naapurimaihin ja kumppaneihin ja vahvistetaan EU:n kykyä hallita kriisejä siviili- ja sotilasvoimavarojen kautta.

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Puolustetaan perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, jotka toimivat yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linnakkeina. Puututaan turvallisuusriskeihin, suojellaan kuluttajia ja lisätään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan, vahvistetaan laillista ja turvallista muuttoliikettä koskevaa järjestelmää samalla kun valvotaan tehokkaasti EU:n ulkorajoja, uudenaikaistetaan EU:n turvapaikkajärjestelmää ja tehdään tiivistä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa.

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Vahvistetaan Euroopan demokraattisia prosesseja tiivistämällä suhteita Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin, suojellaan EU:n demokratiaa ulkoiselta vaikuttamiselta, varmistetaan lainsäädäntöprosessin avoimuus ja lahjomattomuus alusta loppuun ja otetaan EU:n kansalaiset laajemmin mukaan EU:n tulevaisuuden muovaamiseen.

Lisätietoa Euroopan komission painopisteistä

Lisätietoa Euroopan komission toimista aiheittain

Muut painopisteet

Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission asettamat painopisteet ohjaavat EU:n politiikkatoimiin liittyvää työtä osana lainsäädäntökauden poliittista kokonaisuutta. Samalla muut EU:n toimielimet tai elimet asettavat usein omia painopisteitään, jotka heijastavat niiden näkemyksiä.

Lisätietoa EU:n toimista toiminta-aloittain

Lisätietoa EU:n neuvoston puheenjohtajamaan Portugalin painopisteistä

Lisätietoa Euroopan parlamentin poliittisen ryhmän painopisteistä

Back to top