Európska únia

Predsedovia inštitúcií EÚ – aké sú ich úlohy?

Predsedovia inštitúcií EÚ – aké sú ich úlohy?

Na čele každej z 3 hlavných inštitúcií EÚ je predseda.

Predseda Európskeho parlamentu – Antonio Tajani

Antonio Tajani

Funkčné obdobie: Január 2017 - júl 2019

Predsedu volia: poslanci Európskeho parlamentu

Úloha:

 • zabezpečuje riadne uplatňovanie pravidiel fungovania EP;
 • dohliada na rozličné činnosti a výbory parlamentu;
 • zastupuje EP vo všetkých právnych záležitostiach a v medzinárodných vzťahoch;
 • s končenou platnosťou schvaľuje rozpočet EÚ.

Viac o náplni práce predsedu Európskeho parlamentu
Viac informácií o Európskom parlamente

Predseda Európskej rady – Donald Tusk

Donald Tusk

Funkčné obdobie: jún 2017 – november 2019

Predsedu menujú: lídri členských štátov (hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ).

Úloha:

 • zabezpečuje prípravu a plynulosť práce Európskej rady vo vzťahu k jej úlohe stanovovať všeobecné politické smerovanie a priority EÚ – v spolupráci s Komisiou;
 • usiluje sa uľahčiť dosiahnutie súdržnosti a konsenzu v rámci Európskej rady;
 • zabezpečuje zastupovanie Únie navonok v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Viac o náplni práce predsedu Európskej rady
Viac informácií o Európskej rade

Predseda Komisie – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Funkčné obdobie: november 2014 – október 2019

Predsedu menujú: lídri členských štátov (hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ) po schválení zo strany Európskeho parlamentu.

Úloha:

 • vydáva politické usmernenia pre prácu Komisie;
 • zvoláva a predsedá zasadnutiam kolégia komisárov;
 • zodpovedá za vykonávanie politík Únie Komisiou;
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach skupiny G7;
 • zúčastňuje sa na najvýznamnejších rokovaniach na pôde Európskeho parlamentu a na zasadnutiach zástupcov členských štátov v rámci rady Európskej únie.

Viac o náplni práce predsedu Európskej komisie
Viac informácií o Európskej komisii
Viac o menovaní eurokomisárov

Predsedníctvo v Rade EÚ

Rada EÚ združuje zástupcov vlád členských štátov (ministrov), ktorý spoločne prijímajú právne predpisy EÚ. Rada EÚ nemá stáleho predsedu. Jej činnosti riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov. Zástupcovia predsedníckej krajiny napríklad predsedajú zasadnutiam Rady EÚ.

Viac o Rade Európskej únie

Back to top