European Union website, the official EU website

Peniaze a EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný z rôznych zdrojov, napríklad z príspevku vo výške určitého percenta hrubého národného dôchodku každého členského štátu. Prostriedky z rozpočtu sa používajú na rôznorodé ciele, ako napríklad zvyšovanie životných štandardov chudobnejších regiónov a zaistenie potravín bezpečných pre zdravie. Euro je spoločná mena vo väčšine krajín EÚ.

Aké sú zdroje príjmov EÚ?

Zdrojom príjmov EÚ sú nielen príspevky členských štátov, ale aj importné clá na výrobky dovezené do EÚ a podiel na DPH odvedenej v jednotlivých členských štátoch.

Na čo sa využíva rozpočet EÚ?

Z rozpočtu EÚ sa financuje široké spektrum činností – od rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia po ochranu vonkajších hraníc Únie a podporu ľudských práv. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament. Za skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu však zodpovedá Komisia a členské štáty EÚ.

Euro

Euro, ktoré každodenne používa skoro 338,6 milióna Európanov, je najhmatateľnejším dôkazom spolupráce krajín EÚ. Prínosy eura okamžite pocíti každý, kto cestuje do zahraničia alebo nakupuje na internete od predajcu z iného štátu eurozóny.

Hospodárska a finančná kríza

Od prepuknutia v celosvetovom meradle v roku 2008 si hospodárska kríza vyžaduje rýchle a kontinuálne opatrenia zo strany národných vlád, Európskej centrálnej banky a Komisie. Všetky tieto inštitúcie úzko spolupracujú na podpore rastu a tvorby pracovných miest, ochrane úspor, zachovaní poskytovania úverov podnikateľom a domácnostiam, zabezpečovaní finančnej stability a na zavádzaní lepších pravidiel hospodárskej správy a riadenia do budúcnosti.