European Union website, the official EU website

Nauda un ES

ES budžetu veido no vairākiem avotiem, tostarp katra dalībvalsts iemaksā zināmu procentuālu daļu no sava nacionālā kopienākuma. Šos līdzekļus tērē ļoti dažādām vajadzībām, piemēram, paaugstina dzīves līmeni relatīvi nabadzīgos reģionos un gādā par pārtikas nekaitīgumu. Vairumā ES dalībvalstu ir vienota valūta eiro.

Kur ES iegūst līdzekļus

ES ienākumus gūst ne tikai no dalībvalstu iemaksām, bet arī no importa nodokļiem, kas uzlikti no ārpussavienības valstīm importētām precēm. Tā saņem arī procentuālu daļu no katrā valstī iekasētā pievienotās vērtības nodokļa.

Kā tiek izlietots ES budžets

No ES budžeta finansē pasākumus visdažādākajās jomās: sākot no lauku attīstības un vides aizsardzības līdz pat ES ārējo robežu aizsardzībai un cilvēktiesību aizstāvībai. Visas trīs galvenās ES iestādes — Padome, Parlaments un Komisija — kopīgi lemj par budžeta apjomu un sadalījumu. Toties līdzekļu faktiskā izlietošana ir Komisijas un dalībvalstu ziņā.

Eiro

Eiro valūta, ko ik dienu izmanto ap 338,6 miljoniem ES iedzīvotāju, ir visuzskatāmākais ES valstu sadarbības piemērs. Tās priekšrocības uzreiz sajūt ikviens, kas dodas uz ārzemēm vai iepērkas citu ES dalībvalstu interneta veikalos.

Ekonomikas un finanšu krīze

Ekonomikas krīze, kopš tā piemeklēja pasauli 2008. gadā, ir pamudinājusi ES valstu valdības, Eiropas Centrālo banku un Komisiju uz spraigu un pastāvīgu rīcību. Tās visas intensīvi sadarbojas, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību, aizsargātu ietaupījumus, uzturētu zemu izmaksu kredīta plūsmu uzņēmumiem un ģimenēm, garantētu finanšu stabilitāti un ieviestu labāku pārvaldības sistēmu priekšdienām.