European Union website, the official EU website

Aké sú zdroje príjmov EÚ?

Aké sú zdroje príjmov EÚ?

Medzi zdroje príjmov EÚ patria príspevky od členských štátov, dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ i pokuty od podnikov za neplnenie pravidiel EÚ. Krajiny EÚ sa na niekoľko rokov dopredu dohodli na objeme rozpočtu a jeho príjmovej stránke. 

Rozpočet EÚ podporuje rast a vytváranie pracovných miest. V rámci kohéznej politiky sa z neho financujú investície zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi krajinami a regiónmi EÚ. Takisto napomáha rozvoju vidieckych oblastí v Európe.

Medzi 3 hlavné zdroje príjmov rozpočtu EÚ patria:

  • malé percento hrubého národného dôchodku (HND – zvyčajne približne 0,7 %), ktorým prispievajú všetky krajiny EÚ. Ide o najvýznamnejší zdroj príjmov rozpočtu. Základnými zásadami v pozadí tohto zdroja sú solidarita a schopnosť platiť, takže výška príspevku sa môže upraviť, aby sa zabránilo neúmernému zaťažovaniu konkrétnych krajín,
  • malý percentuálny podiel z harmonizovaného vymeriavacieho základu dane z pridanej hodnoty (DPH) každého členského štátu (zvyčajne okolo 0,3 %),
  • veľký podiel colných poplatkov za produkty z krajín mimo EÚ (krajina, ktorá tieto poplatky vyberá, si z nich ponecháva len malý percentuálny podiel).

Medzi príjmy EÚ patria aj dane z príjmov zamestnancov EÚ, príspevky z krajín mimo EÚ na určité programy Únie a pokuty udelené subjektom, ktoré porušujú právne predpisy EÚ.