European Union website, the official EU website

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

Źródła dochodu UE obejmują składki państw członkowskich, cła przywozowe nakładane na produkty pochodzące spoza UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przepisów unijnych. Państwa członkowskie UE uzgadniają wielkość budżetu i sposób jego finansowania z kilkuletnim wyprzedzeniem. 

Budżet UE wspiera wzrost i tworzenie miejsc pracy. W ramach polityki spójności środki z budżetu przeznaczane są na inwestycje niwelujące różnice ekonomiczne między państwami i regionami UE. Środki przeznacza się również na rozwój obszarów wiejskich.

Trzy główne źródła dochodów to:

  • niewielka część dochodu narodowego brutto (zazwyczaj około 0,7%), przekazywana przez wszystkie państwa UE – największe źródło wpływów do budżetu. Podstawowymi zasadami są tu solidarność i zdolność płatnicza, wysokość składki może być jednak odpowiednio dostosowana, by uniknąć nadmiernego obciążania niektórych krajów;
  • niewielka część dochodów poszczególnych państw UE z tytułu podatku od wartości dodanej, zazwyczaj około 0,3%;
  • znaczna część ceł przywozowych nakładanych na produkty spoza UE (państwo, które pobiera cła, zatrzymuje niewielki odsetek pobranej kwoty).

Budżet UE zasila również podatek dochodowy personelu UE, wkład krajów spoza UE na poczet niektórych programów UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które łamią unijne przepisy i uregulowania.