Unia Europejska

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

Źródła dochodu UE obejmują składki państw członkowskich, cła przywozowe nakładane na produkty pochodzące spoza UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przepisów unijnych. Państwa członkowskie UE uzgadniają wielkość budżetu i sposób jego finansowania z kilkuletnim wyprzedzeniem. 

Budżet UE wspiera wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. W ramach polityki spójności środki z budżetu przeznaczane są na inwestycje niwelujące różnice ekonomiczne między poszczególnymi państwami i regionami UE. Środki przeznacza się również na rozwój obszarów wiejskich.

Budżet UE:

Back to top