Eiropas Savienība

Kā ES tiek finansēta

Kā ES tiek finansēta

ES ieņēmumu avots ir dalībvalstu iemaksas, importa nodokļi par precēm, kuras ieved no ārpussavienības valstīm, un naudas sodi, ko iekasē no uzņēmumiem, kuri neievēro ES noteikumus. ES dalībvalstis vairākus gadus iepriekš vienojas par budžeta lielumu un to, kā tas tiks finansēts. 

Ar ES budžetu tiek veicināta ekonomikas izaugsme un darbvietu radīšana. Ar budžeta līdzekļiem atbilstoši kohēzijas politikai tiek finansēti ieguldījumi, kas vajadzīgi, lai mazinātu ekonomiskās atšķirības starp ES valstīm un reģioniem. Ar to arī tiek atbalstīta Eiropas lauku apvidu attīstība.

ES budžets

Back to top