European Union website, the official EU website

Kur ES iegūst līdzekļus

Kur ES iegūst līdzekļus

ES ieņēmumu avots ir dalībvalstu iemaksas, importa nodokļi par precēm, kuras ieved no ārpussavienības valstīm, un sodanaudas, ko iekasē no uzņēmumiem, kuri neievēro ES noteikumus. ES dalībvalstis vairākus gadus iepriekš vienojas par budžeta lielumu un to, kā tas tiks finansēts. 

Ar ES budžetu tiek veicināta ekonomikas izaugsme un darbvietu radīšana. Ar budžeta līdzekļiem atbilstoši kohēzijas politikai tiek finansēti ieguldījumi, kas vajadzīgi, lai mazinātu ekonomiskās atšķirības starp ES valstīm un reģioniem. Ar to arī tiek atbalstīta Eiropas lauku apvidu attīstība.

ES ir 3 lieli ieņēmumu avoti.

  • Neliela procentuālā daļa no katras ES dalībvalsts nacionālā kopienākuma (parasti aptuveni 0,7 %). Šis ir vislielākais budžeta ieņēmumu avots. Pamatā tiek ievēroti solidaritātes un maksātspējas principi. Šo summu var koriģēt, lai atsevišķas valstis nepārslogotu.
  • Neliela procentuālā daļa no katras valsts pievienotās vērtības nodokļa ieņēmuma, parasti aptuveni 0,3 %.
  • Liela daļa no importa nodokļiem par ārpussavienības precēm (valsts, kura šos nodokļus iekasē, patur tikai nelielu procentuālo daļu).

ES arī iekasē ES iestāžu darbinieku ienākuma nodokli, ārpussavienības valstu iemaksas dažās ES programmās un sodanaudas no uzņēmumiem, kuri pārkāpj ES noteikumus un regulas.

Lejupielādes: