Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς χρηματοδοτείται η ΕΕ

Πώς χρηματοδοτείται η ΕΕ

Τα έσοδα της ΕΕ προέρχονται από συνεισφορές των κρατών μελών, από δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ και από πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν για το ύψος του προϋπολογισμού και για τον τρόπο χρηματοδότησής του πολλά χρόνια νωρίτερα. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Μέσω της πολιτικής για τη συνοχή, χρηματοδοτεί επενδύσεις που συμβάλλουν στη γεφύρωση του οικονομικού χάσματος μεταξύ χωρών και περιφερειών της ΕΕ. Επίσης, στηρίζει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ:

Back to top