European Union website, the official EU website

Jak je financován chod Evropské unie?

Jak je financován chod Evropské unie?

Mezi příjmy, které se odvádějí do rozpočtu EU, patří příspěvky členských zemí, dovozní cla na výrobky ze států mimo Unii a rovněž pokuty uložené podnikům za porušení pravidel EU. Výši rozpočtu a způsob jeho financování členské státy stanoví na několik let dopředu. 

Rozpočet EU podporuje hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. V rámci politiky soudržnosti poskytuje finanční prostředky na investice, které pomáhají zacelovat ekonomické rozdíly mezi státy a regiony Unie. Rovněž napomáhá rozvoji venkovských oblastí v Evropě.

3 hlavními zdroji příjmů jsou:

  • malá procentuální část (většinou okolo 0,7 %) hrubého národního produktu každého členského státu EU. Jedná se o největší zdroj příjmů do rozpočtu. Tento příspěvek se opírá o zásadu solidarity a finančních možností jednotlivých států. Částka však může být upravena tak, aby pro žádný ze států neznamenala neúměrnou zátěž.
  • malá procentuální část (většinou okolo 0,3 %) příjmů členských států pocházejících z harmonizované daně z přidané hodnoty
  • velká část vybraného dovozního cla za výrobky dovezené ze zemí mimo EU (státy, jež toto clo vybírají, si ponechávají pouze jeho malou část).

Do rozpočtu EU se odvádějí i daně z příjmu zaměstnanců evropských orgánů, příspěvky nečlenských zemí do některých programů Unie a také pokuty vybrané od podniků, které porušily evropská pravidla a předpisy.