European Union website, the official EU website

Как се финансира ЕС?

Как се финансира ЕС?

Сред източниците на приходи на ЕС са вноски от държавите членки, вносни мита върху стоки от страни извън Съюза и глоби, наложени на предприятия, които не спазват правилата на ЕС. Страните от ЕС се договорят за размера на бюджета и начина за неговото финансиране няколко години предварително. 

Със своя бюджет ЕС подкрепя растежа и създаването на работни места. В рамките на политиката на сближаване той финансира инвестиции с цел преодоляване на икономическите различия между страните и регионите в Съюза. Той също така подпомага развитието на селските райони в Европа.

Трите основни източника на приходи са:

  • вноски от всички страни в ЕС в размер на малък процент от техния брутен национален доход (обикновено около 0,7%) — най-големият източник на приходи в бюджета. Основните принципи тук са солидарност и възможност за плащане, като сумата може да бъде коригирана, за да се избегне прекомерното натоварване на определени страни.
  • малък процент от приходите на всяка държава членка от хармонизирания данък върху добавената стойност, обикновено около 0,3%.
  • голям дял от вносните мита върху стоки от страни извън ЕС (държавите, които събират митата, запазват малък дял от тях).

ЕС получава и приходи от данъци върху доходите на своите служители, от вноски на държави извън Съюза в някои програми на ЕС и от глоби, наложени на предприятия за нарушаване на европейските правила и регламенти.