European Union website, the official EU website

Jak wykorzystywane są środki z budżetu UE?

Jak wykorzystywane są środki z budżetu UE?

Wieloletnie ramy finansowe Wybierz wersję językową tego linka  Deutsch (de) English (en) français (fr) określają długoterminowe priorytety i limity unijnych wydatków.

Z budżetu UE finansuje się szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania należy do Komisji, Rady i Parlamentu. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiada natomiast Komisja. Państwa członkowskie i Komisja odpowiadają wspólnie za wykonanie około 80 proc. budżetu.

Przygotowywanie projektu budżetu

Decyzje w sprawie budżetu podejmują wspólnie Komisja, Rada i Parlament Wybierz wersję językową tego linka  Deutsch (de) English (en) français (fr) . Komisja przedstawia Radzie i Parlamentowi do rozważenia projekt planu wykorzystania środków budżetowych. Rada i Parlament mogą wprowadzać do niego zmiany, a jeżeli się ze sobą nie zgadzają, mogą podjąć próby wypracowania kompromisu.

W corocznym budżecie określa się sumy uzgodnione zawczasu na podstawie planu określanego mianem wieloletnich ram finansowych. Dzięki tym założeniom UE może skutecznie planować wykorzystanie środków budżetowych z kilkuletnim wyprzedzeniem. Obecnie obowiązują ramy na lata 2007–2013.

Przeczytaj więcej o unijnej procedurze budżetowej

Zarządzanie funduszami UE

Odpowiedzialność za przydzielanie środków budżetowych ponosi ostatecznie Komisja. Państwa członkowskie UE zarządzają jednak 80 proc. funduszy UE. W przypadku dokonania nienależnych płatności Komisja współpracuje z konkretnymi krajami UE w celu odzyskania pieniędzy. Aby zapewnić przejrzystość tego procesu, informacje o beneficjentach funduszy UE udostępnia się publicznie.

Na co wydawane są pieniądze?

Budżet UE podzielony jest na sześć kategorii wydatków. Wybierz wersję językową tego linka  Deutsch (de) English (en) français (fr)

Obecnie największą część środków przeznacza się na pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy oraz zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami. Inną dużą część budżetu stanowią wydatki na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i ochronę środowiska. Część środków przeznaczana jest też między innymi na walkę z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i nielegalną imigracją.