Европейски съюз

Еврото

Еврото е най-осезаемият израз на европейската интеграция — то е общата валута на 19 от 28-те държави от ЕС и се използва ежедневно от около 338,6 млн. души. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, който пътува в чужбина или пазарува онлайн от уебсайтове в друга държава от ЕС.

Парично сътрудничество в ЕС

Икономическият и паричен съюз обхваща координацията на икономическите и фискалните политики, общата парична политика и еврото като обща валута. Еврото бе въведено на 1 януари 1999 г. като виртуална валута за безналични плащания и за счетоводни цели. Банкнотите и монетите бяха пуснати в обращение на 1 януари 2002 г.

Вижте как изглеждат евробанкнотите и евромонетите.

Кои страни използват еврото?

Еврото (€) е официална валута на 19 от 28-те страни от ЕС. Тези страни образуват т. нар. еврозона. 

 

Повече от 175 млн. души по света използват валути, фиксирани към еврото.

Присъединяване към еврозоната

За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да отговарят на т.нар. „критерии за конвергенция“. Това са икономически и правни условия, които са договорени в Договора от Маастрихт през 1992 г., и са известни още като „критерии от Маастрихт“.

В Договора не се посочва конкретен график за присъединяване към еврозоната. Държавите от ЕС сами определят стратегиите си за изпълнение на условията за приемане на еврото.

Цел на еврото

Единната валута предлага много предимства — например премахване на колебанията на валутните курсове и на разходите за обмен на валута. Тъй като за предприятията е по-лесно да търгуват в други страни и икономиката е по-стабилна, тя бележи растеж, а потребителите имат по-голям избор. Общата валута насърчава хората да пътуват и пазаруват в други страни. На световно равнище еврото дава по-голяма тежест на ЕС, тъй като то е втората по значимост международна валута след щатския долар.

Управление на еврото

Независимата Европейска централна банка отговаря за паричните въпроси в ЕС. Нейната основна цел е да поддържа ценовата стабилност. ЕЦБ също така определя няколко основни лихвени процента за еврозоната. Въпреки че данъците все още се определят от страните в ЕС и всяка от тях взема решения за бюджета си, националните правителства създадоха общи правила за публичните финанси, за да могат да координират дейностите си за стабилност, растеж и заетост.

Back to top