Европейски съюз

Еврото

Еврото е най-осезаемият израз на европейската интеграция — то е общата валута на 19 от 28-те държави от ЕС и се използва ежедневно от около 338,6 млн. души. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, който пътува в чужбина или пазарува онлайн от уебсайтове в друга държава от ЕС.

Парично сътрудничество в ЕС

Икономическият и паричен съюз обхваща координацията на икономическите и фискалните политики, общата парична политика и еврото като обща валута. Еврото бе въведено на 1 януари 1999 г. като виртуална валута за безналични плащания и за счетоводни цели. Банкнотите и монетите бяха пуснати в обращение на 1 януари 2002 г.

Вижте как изглеждат евробанкнотите и евромонетите.

Кои страни използват еврото?

Еврото (€) е официална валута на 19 от 28-те страни от ЕС. Тези страни образуват т. нар. еврозона. 

 

Повече от 175 млн. души по света използват валути, фиксирани към еврото.

Цел на еврото

Единната валута предлага много предимства — например премахване на колебанията на валутните курсове и на разходите за обмен на валута. Тъй като за предприятията е по-лесно да търгуват в други страни и икономиката е по-стабилна, тя бележи растеж, а потребителите имат по-голям избор. Общата валута насърчава хората да пътуват и пазаруват в други страни. На световно равнище еврото дава по-голяма тежест на ЕС, тъй като то е втората по значимост международна валута след щатския долар.

Управление на еврото

Независимата Европейска централна банка отговаря за паричните въпроси в ЕС. Нейната основна цел е да поддържа ценовата стабилност. ЕЦБ също така определя няколко основни лихвени процента за еврозоната. Въпреки че данъците все още се определят от страните в ЕС и всяка от тях взема решения за бюджета си, националните правителства създадоха общи правила за публичните финанси, за да могат да координират дейностите си за стабилност, растеж и заетост.

Back to top