Európska únia

Inštitúcie a iné orgány EÚ

Inštitúcie a iné orgány EÚ

Inštitúcie a orgány EÚ v skratke

Jedinečné inštitucionálne usporiadanie

EÚ je z inštitucionálneho hľadiska jedinečná tým, že:

  • hlavné priority Únie určuje Európska rada, ktorá združuje predstaviteľov na vnútroštátnej a európskej úrovni;
  • európskych občanov zastupujú priamo volení poslanci Európskeho parlamentu;
  • záujmy Únie ako celku zastupuje Európska komisia, ktorej členov menujú vlády členských štátov;
  • vnútroštátne vlády obhajujú záujmy svojich krajín na pôde Rady Európskej únie.

Určovanie európskej agendy

Európska Rada určuje celkové politické smerovanie EÚ, nemá však legislatívne právomoci. Na jej čele stojí predseda, ktorým je v súčasnosti Charles Michel. Jej členmi sú hlavy jednotlivých štátov alebo predsedovia vlád a predseda Komisie. Niekoľkodňové zasadnutia Rady sa konajú najmenej dvakrát za polrok.

Tvorba právnych predpisov

Na legislatívnom procese sa zúčastňujú tri hlavné inštitúcie:

  • Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov Únie a je nimi priamo volený;
  • Rada európskej únie, ktorá zastupuje jednotlivé členské štáty. Predsedníctvo Rady sa medzi členskými štátmi strieda na princípe rotácie.
  • Európska komisia, ktorá zastupuje záujmy Únie ako celku.

Tento „inštitucionálny trojuholník“ vytvára riadnym legislatívnym postupom (v minulosti známy ako postup spolurozhodovania) politiky a právne predpisy, ktoré platia v celej EÚ. V zásade navrhuje nové právne predpisy Komisia, ale prijíma ich Parlament a Rada. Komisia a členské štáty ich potom uplatňujú a Komisia zároveň dohliada na to, aby sa právne predpisy riadne uplatnili a vykonali.

Rozhodovanie v rámci EÚ – ďalšie informácie o postupoch rozhodovania

Harmonogram predsedníctva Rady EÚ

Iné inštitúcie a orgány EÚ

Dôležitú úlohu zohrávajú ďalšie dve inštitúcie:

Právomoci a zodpovednosť týchto inštitúcií sú ustanovené v zmluvách, ktoré sú základom všetkého, čo EÚ robí. V týchto zmluvách sa ustanovujú aj pravidlá a postupy, ktoré musia inštitúcie EÚ dodržiavať. Zmluvy schvaľujú prezidenti a/alebo predsedovia vlád všetkých členských štátov EÚ a ratifikujú ich vnútroštátne parlamenty.

EÚ má niekoľko ďalších inštitúcií a medziinštitucionálnych orgánov, ktoré majú osobitné úlohy:

Back to top