Eiropas Savienība

ES iestādes un citas struktūras

ES iestādes un citas struktūras

Īsi par ES iestādēm un struktūrām

Unikāls institucionālais ietvars

Eiropas Savienība ir unikāls politisks veidojums, kurā

  • vispārīgās ES prioritātes nosaka Eiropadome (tajā pulcējas dalībvalstu un ES vadītāji),
  • tieši ievēlēti deputāti pārstāv ES pilsoņus Eiropas Parlamentā,
  • ES kopējās intereses aizstāv Eiropas Komisija (tās locekļus jeb komisārus izvirza dalībvalstis),
  • valdības aizstāv savas valsts intereses Eiropas Savienības Padomē.

Eiropadome nosaka prioritātes

Eiropadome nosaka Eiropas Savienības politikas vispārējās ievirzes, bet tā nav pilnvarota pieņemt tiesību aktus. Vismaz divreiz 6 mēnešos tā rīko sanāksmes dažu dienu garumā, kuras vada Eiropadomes priekšsēdētājs (pašlaik Šarls Mišels) un kurās piedalās valstu vai valdību vadītāji un Komisijas priekšsēdētājs.

Likumdošana

ES likumdošanas procesā iesaistītas trīs galvenās iestādes:

  • Eiropas Parlaments, kas pārstāv ES pilsoņus un ko viņi ievēlē tiešās vēlēšanās;
  • Eiropas Savienības Padome, kas pārstāv dalībvalstu valdības. Padomes prezidentūru pēc kārtas uzņemas dalībvalstis atbilstīgi rotācijas principam;
  • Eiropas Komisija, kas pārstāv Eiropas Savienības kā vienota kopuma intereses.

Minētās trīs iestādes ar tā sauktās parastās likumdošanas procedūras palīdzību (agrāk to sauca par koplēmuma procedūru) izstrādā politiku un pieņem tiesību aktus, kas ir spēkā visā ES. Parasti Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, bet Parlaments un Padome tos pieņem. Tad Komisija un dalībvalstis tos īsteno, turklāt Komisija uzrauga, vai regulējumu ievieš un ievēro pienācīgi.

Lēmumu pieņemšana ES (sīkāk par ES likumdošanas procedūrām)

ES Padomes prezidentvalstu saraksts (2014-2020)

Citas ES iestādes un struktūras

Svarīga loma ir vēl divām citām iestādēm:

Minēto iestāžu pilnvaras un pienākumi noteikti svarīgākajos līgumos, kas ir visu ES darbību pamatā. Tajos izklāstīt arī noteikumi un procedūras, kas ES iestādēm jāievēro. Līgumus ir parakstījuši ES dalībvalstu prezidenti un/vai premjerministri un ratificējuši šo valstu parlamenti.

Eiropas Savienībai ir arī vairākas citas iestādes un starpiestāžu struktūras. Tām ir specifiski uzdevumi:

Back to top