Euroopa Liit

ELi institutsioonid ja muud asutused

ELi institutsioonid ja muud asutused

ELi institutsioonide ja ametite lühitutvustus

Ainulaadne institutsiooniline ülesehitus

ELi unikaalse institutsioonilise ülesehituse raames:

  • määrab ELi üldised prioriteedid kindlaks Euroopa Ülemkogu, mis koosneb liikmesriikide ja ELi juhtidest
  • esindavad otse valitud Euroopa Parlamendi liikmed selles parlamendis Euroopa kodanikke
  • esindab ELi kui terviku huve Euroopa Komisjon, mille liikmed määratakse liikmesriikide valitsuste poolt
  • kaitsevad liikmesriikide valitsused oma huve Euroopa Liidu Nõukogus.

Ülesannete püstitamine

Euroopa Ülemkogu määrab kindlaks ELi üldise poliitilise suuna, kuid tal ei ole volitusi võtta vastu õigusakte. Ülemkogu juhib eesistuja – praegu Charles Michel – ning see koosneb liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest ja Euroopa Komisjoni presidendist. Ülemkogu paaripäevased kohtumised toimuvad vähemalt kaks korda iga kuue kuu tagant.

Seadusloome

Kolm peamist ELi seadusloomes osalevat institutsiooni on:

Koos töötavad kolm nimetatud institutsiooni välja kogu ELis rakendatava poliitika ja kohaldatavad õigusaktid. Seda tehakse seadusandliku tavamenetluse raames (varasem kasotsustamismenetlus). Komisjon esitab õigusakti ettepanekud Parlamendile ja nõukogule heakskiitmiseks. Seejärel rakendavad õigusakte komisjon ja liikmesriigid. Komisjoni ülesanne on kindlustada õigusaktide nõuetekohane kohaldamine ja rakendamine.

Otsuste tegemine ELis – täiendavalt ELi seadusloomemenetlustest

ELi Nõukogu eesistujate nimekiri ajavahemikus

Muud ELi institutsioonid ja asutused

Veel kaks institutsiooni, millel on oluline roll:

Kõigi nende institutsioonide volitused ja ülesanded on sätestatud aluslepingutes, mis on kogu ELi tegevuse aluseks. Samuti on nendes lepingutes sätestatud eeskirjad ja menetlused, mida ELi institutsioonid peavad järgima. Aluslepingud on sõlminud ELi liikmesriikide presidendid ja/või peaministrid ning ratifitseerinud nende parlamendid.

ELil on mitmeid muid institutsioone ja institutsioonidevahelisi asutusi, millel on konkreetsed ülesanded:

Back to top