Európska únia

Medziinštitucionálne orgány

Medziinštitucionálne orgány

Európska škola verejnej správy

Európska škola verejnej správy bola založená 10. februára 2005. Jej úlohou je poskytovať odbornú prípravu zamestnancom európskych inštitúcií v určitých špecifických oblastiach. Ponúkané kurzy sú prístupné pre zamestnancov všetkých európskych inštitúcií, čo prispieva k rozširovaniu spoločných hodnôt, podporuje lepšie porozumenie medzi zamestnancami inštitúcií a vedie k úsporám z rozsahu. S cieľom vyhnúť sa duplicite, škola úzko spolupracuje s oddeleniami odbornej prípravy v rámci všetkých inštitúcií.

Európsky úrad pre výber pracovníkov

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) začal fungovať v januári 2003. Jeho úlohou je vytvoriť skúšky formou verejnej súťaže pre prijímanie pracovníkov do zamestnania vo všetkých inštitúciách EÚ. Je to účinnejšie, ako keby mala každá inštitúcia organizovať svoje vlastné výberové konania. Ročný rozpočet EPSO rovnajúci sa zhruba 21 miliónom eur je o 11 % nižší ako je suma, ktorú na výber pracovníkov vynaložili inštitúcie EÚ v minulosti.

Tím reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT)

Tím reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) je v plnej prevádzke od septembra 2012.

Pracovnou náplňou tímu CERT je pomáhať riadiť hrozby pre počítačové systémy inštitúcií EÚ. Poskytuje podporu útvarom pre bezpečnosť IT každej inštitúcie a verejným orgánom členských štátov EÚ s rovnakou pôsobnosťou.

Úrad pre publikácie

Úplný názov tohto orgánu je Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Pôsobí ako vydavateľstvo pre inštitúcie EÚ, ktoré vydáva a distribuuje všetky úradné publikácie Európskej únie v papierovej alebo elektronickej forme.

Back to top