Ευρωπαϊκή Ένωση

Διοργανικές υπηρεσίες

Διοργανικές υπηρεσίες

Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Η πλήρης ονομασία του εν λόγω οργανισμού είναι Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασκεί καθήκοντα εκδοτικού οίκου για τα όργανα της Ένωσης παράγοντας και διανέμοντας όλες τις επίσημες δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χαρτί και σε ψηφιακή μορφή.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (ΕΥΕΠ) άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003. Έργο της είναι να διοργανώνει εξετάσεις για την πρόσληψη προσωπικού που θα εργαστεί σε όλα τα όργανα της Ένωσης. Αυτή η διαδικασία είναι αποτελεσματικότερη από τη διοργάνωση διαγωνισμών πρόσληψης από κάθε όργανο χωριστά. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΥΕΠ ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ είναι κατά 11% χαμηλότερος από τα ποσά που τα όργανα της Ένωσης δαπανούσαν παλαιότερα για την πρόσληψη υπαλλήλων.

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης άρχισε να λειτουργεί στις 10 Φεβρουαρίου 2005. Αποστολή της είναι η παροχή κατάρτισης σε μέλη του προσωπικού της ΕΕ επί μιας σειράς εξειδικευμένων θεμάτων. Κύριο γνώρισμά της είναι ότι στα μαθήματα που δίδονται σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει το προσωπικό όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πράγμα που συντελεί στη διάδοση κοινών αξιών, στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των υπαλλήλων των οργάνων και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Η Σχολή συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες κατάρτισης όλων των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT)

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) άρχισε να λειτουργεί πλήρως τον Σεπτέμβριο του 2012.

Αποστολή της CERT είναι να συμβάλλει στη διαχείριση των απειλών κατά των συστημάτων πληροφορικής των οργάνων της ΕΕ, συνεργαζόμενη, αφενός, με τις ομάδες ασφάλειας ΤΠ κάθε οργάνου της ΕΕ και, αφετέρου, με αντίστοιχους δημόσιους φορείς στις χώρες της ΕΕ.

Back to top