European Union website, the official EU website

Междуинституционални органи

Междуинституционални органи

Служба за публикации

Пълното название на този орган е Службата за публикации на Европейския съюз. Той играе ролята на издателство за институциите на ЕС, като публикува и разпространява всички официални издания на ЕС в хартиен и електронен формат.

Европейска служба за подбор на персонал

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) започна да функционира през януари 2003 г. Нейната задача е да организира конкурсни изпити за набиране на персонал за работа във всички институции на ЕС. Това е по-ефективно от организирането на отделни конкурси от страна на всяка институция. Годишният бюджет на службата в размер на около 21 млн. евро е с 11% по-малко от средствата за набиране на персонал, изразходвани от институциите на ЕС преди нейното създаване.

Европейско училище по администрация

Европейското училище по администрация е създадено на 10.2.2005 г. Задачата му е да провежда обучения на служители на ЕС в специфични области. Курсовете му са отворени за служители от всички институции на ЕС и по този начин спомагат за разпространението на общи ценности, насърчават по-добро разбирателство между служителите на ЕС и постигат икономии от мащаба. Училището работи в тясно сътрудничество с отделите за обучение във всички институции, за да се избегне дублиране на усилията.

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT)

Задачата на CERT е да оказва помощ при управлението на заплахи срещу компютърните системи на ЕС. Той подпомага екипи за компютърна сигурност във всички институции на Съюза и си сътрудничи със свои партньори от публичния сектор в страните от ЕС.

Основан на 1 юни 2011 г., CERT ще работи със статут на пилотен проект през първата година. Възможно е той да достигне пълния си работен капацитет през 2012 г. в зависимост от резултатите от оценката на пилотната фаза.