Европейски съюз

Междуинституционални органи

Междуинституционални органи

Служба за публикации

Пълното название на този орган е Службата за публикации на Европейския съюз. Той играе ролята на издателство за институциите на ЕС, като публикува и разпространява всички официални издания на ЕС в хартиен и електронен формат.

Европейска служба за подбор на персонал

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) започна да функционира през януари 2003 г. Нейната задача е да организира конкурсни изпити за набиране на персонал за работа във всички институции на ЕС. Това е по-ефективно от организирането на отделни конкурси от страна на всяка институция. Годишният бюджет на службата в размер на около 21 млн. евро е с 11% по-малко от средствата за набиране на персонал, изразходвани от институциите на ЕС преди нейното създаване.

Европейско училище по администрация

Европейското училище по администрация е създадено на 10.2.2005 г. Задачата му е да провежда обучения на служители на ЕС в специфични области. Курсовете му са отворени за служители от всички институции на ЕС и по този начин спомагат за разпространението на общи ценности, насърчават по-добро разбирателство между служителите на ЕС и постигат икономии от мащаба. Училището работи в тясно сътрудничество с отделите за обучение във всички институции, за да се избегне дублиране на усилията.

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT)

Екипът за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) заработи пълноценно през септември 2012 г.

Задачата на CERT е да оказва помощ при управлението на заплахи срещу компютърните системи на ЕС. Той подпомага екипи за компютърна сигурност във всички институции на Съюза и си сътрудничи със свои партньори от публичния сектор в страните от ЕС.

Back to top