Európska únia

Európsky parlament

Európsky parlament

Prehľad

 • Úloha: priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou
 • Členovia: 705 poslancov Európskeho parlamentu
 • Predseda: David-Maria Sassoli
 • Rok vzniku: od roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a od roku 1962 ako Európsky parlament. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko), Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko)
 • Webové sídlo: Európsky parlament

Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ. Každých 5 rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách. Posledné voľby sa konali v máji 2019.

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali v období od 23. do 26. mája 2019.

Viac o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

Čo robí Parlament?

Parlament má 3 hlavné úlohy:

Legislatívnu

 • Spoločne s Radou EÚ prijíma právne predpisy, ktoré vychádzajú z návrhov Európskej komisie.
 • Rozhoduje o medzinárodných dohodách.
 • Rozhoduje o rozširovaní EÚ.
 • Hodnotí pracovný program Komisie a žiada ju o navrhovanie právnych predpisov.

Kontrolnú

 • Vykonáva demokratickú kontrolu všetkých inštitúcií EÚ.
 • Volí predsedu Komisie a schvaľuje Komisiu ako orgán EÚ. Hlasovaním o návrhu na vyslovenie nedôvery môže donútiť Komisiu, aby odstúpila počas jej funkčného obdobia.
 • Udeľuje absolutórium, t. j. schvaľuje použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.
 • Skúma petície občanov a zriaďuje vyšetrovacie výbory.
 • Rokuje o menovej politike s Európskou centrálnou bankou.
 • Kontroluje Komisiu a Radu.
 • Zriaďuje volebné pozorovateľské misie.

Rozpočtovú

 • Zostavuje rozpočet EÚ spolu s Radou.
 • Schvaľuje dlhodobý rozpočet EÚ – viacročný finančný rámec.

Zloženie

Počet poslancov EP z každej krajiny je zhruba proporcionálny k počtu jej obyvateľov, ale postupne sa tento pomer znižuje: žiadna krajina nemôže mať menej ako 6 či viac ako 96 poslancov a celkový počet nesmie prekročiť 705 (704 plus predseda). Poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.

Predseda EP zastupuje Parlament pred ostatnými inštitúciami EÚ a navonok a potvrdzuje konečné schválenie rozpočtu EÚ.

Koľko poslancov majú členské štáty v Európskom parlamente po brexite?

Koľko poslancov majú členské štáty v Európskom parlamente po brexite?

Ako funguje Parlament?

Práca Parlamentu zahŕňa dva hlavné stupne:

 • Výbory pripravujú sa v nich právne predpisy.
  Parlament má celkovo 20 výborov a tri podvýbory, pričom každý z nich sa zaoberá konkrétnou oblasťou politiky. Výbory preskúmajú návrhy právnych predpisov, pričom poslanci a politické skupiny môžu navrhnúť zmeny alebo ich zamietnuť. O týchto otázkach sa takisto diskutuje v rámci politických skupín.
 • Plenárne zasadnutia – miesto, na ktorom sa prijímajú právne predpisy.
  Pri týchto zasadnutiach sa zhromaždia všetci poslanci Európskeho parlamentu v rokovacej sále, aby uskutočnili záverečné hlasovanie o navrhovaných právnych predpisoch a pozmeňujúcich návrhoch. Zvyčajne sa konajú každý mesiac v Štrasburgu počas štyroch dní, ale niekedy sa organizujú ďalšie zasadnutia v Bruseli.

Parlament a vy

Ak chcete, aby Parlament konal v určitej otázke, môžete zaslať petíciu (poštou alebo elektronicky).

Petície sa môžu týkať akejkoľvek veci, ktorá patrí do právomoci EÚ.

Predložiť petíciu môžete, ak ste občanom členského štátu EÚ alebo máte pobyt v Európskej únii. Spoločnosti alebo iné organizácie musia mať sídlo v EÚ.

V rámci alternatívnych spôsobov, ako kontaktovať EP, sa môžete obrátiť na vášho europoslanca alebo na informačný úrad Európskeho parlamentu vo vašej krajine.

Kontaktné údaje

Európsky parlament (Brusel)

Kontaktné údaje

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Návštevy

Európsky parlament, ktorého poslanci zastupujú 446 miliónov ľudí, je srdcom demokracie v Európskej únii. Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli vám priblíži, ako táto inštitúcia funguje a čo robí pre občanov Európskej únie.

Typ návštevy: Európsky parlament ponúka množstvo aktivít, napríklad individuálne a skupinové návštevy, informačné stretnutia a aktivity spojené s hraním rolí pre školské skupiny.

Všetky aktivity sú bezplatné a väčšina z nich je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

K aktivitám a zaujímavým miestam patria:

Veľkosť skupiny: jednotlivci a skupiny, pozri webové stránky venované aktivitám.

Povinná rezervácia: niektoré aktivity je potrebné rezervovať si vopred, pozri webové stránky venované aktivitám.

Minimálny vek návštevníkov: môžu platiť rôzne vekové obmedzenia, pozri webové stránky venované aktivitám.

Navštívte Európsky parlament v Bruseli | Kontakt

Európsky parlament (Luxemburg)

Európsky parlament (Luxemburg)
Adresa

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Návštevy

Európsky parlament v Luxemburgu je sídlom prvej hlavnej rokovacej sály. Ďalšie budovy Európskeho parlamentu v Luxemburgu sa využívajú najmä na administratívnu prácu, ale aj tieto je možné navštíviť.

Typ návštevy: Informačné stretnutia o Európskom parlamente a európskych inštitúciách, ako aj návšteva pôvodnej hlavnej rokovacej sály. Všetky návštevy sú bezplatné.

Veľkosť skupiny: iba pre skupiny od 20 do 50 osôb.

Povinná rezervácia: Objednajte sa, prosím, aspoň 8 týždňov vopred.

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky parlament v Luxemburgu | Kontakt

Európsky parlament (Štrasburg)

Európsky parlament (Štrasburg)
Adresa

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Návštevy

Štrasburg je oficiálnym sídlom Európskeho parlamentu.

Typ návštevy: v Štrasburgu sú k dispozícii informačné stretnutia a úplné vzdelávacie programy, a to:

 • návšteva rokovacej sály pre jednotlivcov a skupiny počas zasadnutia Európskeho parlamentu,
 • program Euroscola, v rámci ktorého si študenti vo veku 16 – 18 rokov a ich učitelia skúsia, aké je to byť na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu.

Veľkosť skupiny: veľkosť skupiny by mala byť od 15 do 50 osôb (na požiadanie radi privítame aj väčšie skupiny).

Povinná rezervácia: objednajte sa, prosím, aspoň 12 týždňov vopred.

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov.

Navštívte Európsky parlament v Štrasburgu | Kontakt

Back to top