European Union website, the official EU website

Európsky parlament

Prehľad

 • Úloha: priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou
 • Členovia: 751 poslancov EP (poslanci Európskeho parlamentu)
 • Predseda: Antonio Tajani
 • Rok vzniku: od roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a od roku 1962 ako Európsky parlament. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko), Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko)
 • Webové sídlo: Európsky parlament

Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ. Každých 5 rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách. Posledné voľby sa konali v máji 2014.

Čo robí Parlament?

Parlament má 3 hlavné úlohy:

Legislatívnu

 • Spoločne s Radou EÚ prijíma právne predpisy, ktoré vychádzajú z návrhov Európskej komisie.
 • Rozhoduje o medzinárodných dohodách.
 • Rozhoduje o rozširovaní EÚ.
 • Hodnotí pracovný program Komisie a žiada ju o navrhovanie právnych predpisov.

Kontrolnú

 • Vykonáva demokratickú kontrolu všetkých inštitúcií EÚ.
 • Volí predsedu Komisie a schvaľuje Komisiu ako orgán EÚ. Hlasovaním o návrhu na vyslovenie nedôvery môže donútiť Komisiu, aby odstúpila počas jej funkčného obdobia.
 • Udeľuje absolutórium, t. j. schvaľuje použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.
 • Skúma petície občanov a zriaďuje vyšetrovacie výbory.
 • Rokuje o menovej politike s Európskou centrálnou bankou.
 • Kontroluje Komisiu a Radu.
 • Zriaďuje volebné pozorovateľské misie.

Rozpočtovú

 • Zostavuje rozpočet EÚ spolu s Radou.
 • Schvaľuje dlhodobý rozpočet EÚ – viacročný finančný rámec.

Ďalšia infografika

Zloženie

Počet poslancov EP z každej krajiny je zhruba proporcionálny k počtu jej obyvateľov, ale postupne sa tento pomer znižuje: žiadna krajina nemôže mať menej ako 6 či viac ako 96 poslancov a celkový počet nesmie prekročiť 751 (750 plus predseda). Poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.

Predseda EP zastupuje Parlament pred ostatnými inštitúciami EÚ a navonok a potvrdzuje konečné schválenie rozpočtu EÚ.

Ako funguje Parlament?

Práca Parlamentu zahŕňa dva hlavné stupne:

 • Výbory pripravujú sa v nich právne predpisy.
  Parlament má celkovo 20 výborov a 2 podvýbory, pričom každý z nich je zodpovedný za konkrétnu politickú oblasť. Výbory preskúmajú návrhy právnych predpisov, pričom poslanci a politické skupiny môžu navrhnúť zmeny alebo ich zamietnuť. O týchto otázkach sa takisto diskutuje v rámci politických skupín.
 • Plenárne zasadnutia – miesto, na ktorom sa prijímajú právne predpisy.
  Pri týchto zasadnutiach sa zhromaždia všetci poslanci Európskeho parlamentu v rokovacej sále, aby uskutočnili záverečné hlasovanie o navrhovaných právnych predpisoch a pozmeňujúcich návrhoch. Zvyčajne sa konajú každý mesiac v Štrasburgu počas štyroch dní, ale niekedy sa organizujú ďalšie zasadnutia v Bruseli.

Parlament a vy

Ak chcete, aby Parlament konal v určitej otázke, môžete zaslať petíciu (poštou alebo elektronicky).

Petície sa môžu týkať akejkoľvek veci, ktorá patrí do právomoci EÚ.

Predložiť petíciu môžete, ak ste občanom členského štátu EÚ alebo máte pobyt v Európskej únii. Spoločnosti alebo iné organizácie musia mať sídlo v EÚ.

V rámci alternatívnych spôsobov, ako kontaktovať EP, sa môžete obrátiť na vášho europoslanca alebo na informačný úrad Európskeho parlamentu vo vašej krajine.

Kontaktné údaje: 

Európsky parlament (Brusel)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Návštevy: 

Typy návštev: prehliadky, informatívne stretnutia, individuálne prehliadky, plenárne zasadnutia

Minimálna veľkosť skupiny: 2 – 54 osôb ( s výnimkou individuálnych prehliadok a plenárnych zasadnutí)

Individuálni návštevníci: pondelok – piatok, prehliadky začínajú o 10:00 a 15:00. piatok, prehliadky začínajú o 10:00

Povinná rezervácia: skupiny: 2 mesiace pred návštevou v prípade skupinových návštev. individuálni návštevníci: 15 minút pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky parlament v Bruseli

Európsky parlament (Luxembursko)

Európsky parlament (Luxembursko)
Adresa: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Návštevy: 

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: –

Povinná rezervácia: –

Minimálny vek návštevníkov: –

Navštívte Európsky parlament v Luxemburgu

Európsky parlament (Štrasburg)

Európsky parlament (Štrasburg)
Adresa: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Návštevy: 

Typy návštev: prehliadky, informatívne stretnutia, plenárne zasadnutia, Euroscola (pre školy, učiteľov a študentov)

Minimálna veľkosť skupiny: 20 – 45 osôb (s výnimkou plenárnych zasadnutí)

Individuálni návštevníci: iba počas plenárnych zasadnutí

Povinná rezervácia: 3 mesiace pred návštevou (s výnimkou plenárnych zasadnutí)

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky parlament v Štrasburgu

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Návštevy: 

Typy návštev: individuálna prehliadka

Minimálna veľkosť skupiny: –

Povinná rezervácia: skupiny viac ako 20 osôb

Návštevné dni: každý deň

Minimálny vek návštevníkov: minimálny odporúčaný vek 8 rokov

Navštívte Parlamentárium – návštevnícke centrum Európskeho parlamentu