European Union website, the official EU website

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Informacje ogólne

 • Rola: Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe
 • Skład: 751 posłów
 • Przewodniczący: Antonio Tajani
 • Rok ustanowienia: 1952 – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 – jako Parlament Europejski; pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r.
 • Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg
 • Strona internetowa: Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje:

Funkcja ustawodawcza

 • uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej
 • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych
 • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE
 • bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o przedłożenie wniosków ustawodawczych

Funkcja nadzorcza

 • sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi
 • wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji
 • udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu
 • rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze
 • omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym
 • kieruje zapytania do Komisji i Rady
 • monitoruje wybory

Funkcja budżetowa

 • wraz z Radą ustanawia budżet UE
 • zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe

Więcej infografik

Skład

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Zastosowanie ma zasada degresywnej proporcjonalności: żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE, a całkowita liczba posłów nie może przekroczyć 751 (750 plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.

Przewodniczący reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Przewodniczący ma ostatnie słowo w sprawie budżetu.

W jaki sposób działa PE?

Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach:

 • Komisje parlamentarne przygotowanie aktów prawnych
  Istnieje 20 komisji parlamentarnych oraz dwie podkomisje, które specjalizują się w konkretnych obszarach działalności UE. Komisje analizują wnioski ustawodawcze; posłowie i grupy polityczne mogą wprowadzać do nich poprawki lub zadecydować o odrzuceniu danego projektu ustawodawczego. Kwestie te są również omawiane w ramach grup politycznych.
 • Sesje plenarne – uchwalanie prawa
  Podczas sesji plenarnych wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych przepisów i poprawek. Zwykle odbywają się one w Strasburgu (cztery dni w miesiącu). Czasami w Brukseli odbywają się dodatkowe sesje.

To warto wiedzieć

Każdy może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję (drogą pocztową lub elektroniczną).

Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE.

Petycję może złożyć każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów UE lub przebywająca legalnie na terytorium UE. Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają siedzibę w UE.

Można również skontaktować się bezpośrednio z posłem reprezentującym dany kraj lub z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w swoim kraju.

Dane kontaktowe: 

Parlament Europejski (Bruksela)

Dane kontaktowe

Adres: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Faks: 
+32 2 284 69 74
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Zwiedzanie z przewodnikiem, sesja informacyjna, wizyta indywidualna, udział w posiedzeniu plenarnym

Minimalna wielkość grupy: 20–45 osób (nie dotyczy wizyt indywidualnych i posiedzeń plenarnych)

Wizyty indywidualne: Poniedziałek–czwartek: początek o godz. 10 i 15. Piątek: początek o godz. 10

Wymóg rezerwacji: Grupy: 2 miesiące wcześniej. Wizyty indywidualne: 15 minut przed wizytą

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Parlament Europejski (Luksemburg)

Parlament Europejski (Luksemburg)
Adres: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Faks: 
+ 352 4300 22457
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Minimalna wielkość grupy: Brak informacji

Wymóg rezerwacji: Brak informacji

Minimalny wiek odwiedzających: Brak informacji

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu

Parlament Europejski (Strasburg)

Parlament Europejski (Strasburg)
Adres: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Faks: 
+33 3 88 17 51 84
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Zwiedzanie z przewodnikiem, sesja informacyjna, udział w posiedzeniu plenarnym, Euroscola (dla szkół, nauczycieli i uczniów)

Minimalna wielkość grupy: 20–45 osób (nie dotyczy posiedzeń plenarnych)

Wizyty indywidualne: Wyłącznie podczas posiedzeń plenarnych

Wymóg rezerwacji: 3 miesiące wcześniej (nie dotyczy posiedzeń plenarnych)

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Wizyta indywidualna

Minimalna wielkość grupy: Brak

Wymóg rezerwacji: Grupy powyżej 20 osób

Czynne: Codziennie

Minimalny wiek odwiedzających: Bez ograniczeń wiekowych. Zalecany wiek minimalny: 8 lat.

Wizyty w Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego w Brukseli