Unia Europejska

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Informacje ogólne

 • Rola: Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe
 • Skład: 705 posłów
 • Przewodniczący: David-Maria Sassoli
 • Rok ustanowienia: 1952 – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 – jako Parlament Europejski; pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r.
 • Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg
 • Strona internetowa: Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat Ostatnie wybory odbyły się w maju 2019 r.

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w dniach 23–26 maja 2019 r.

Więcej informacji na temat wyników eurowyborów w 2019r.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje:

Funkcja ustawodawcza

 • uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej
 • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych
 • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE
 • bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o przedłożenie wniosków ustawodawczych

Funkcja nadzorcza

 • sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi
 • wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji
 • udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu
 • rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze
 • omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym
 • kieruje zapytania do Komisji i Rady
 • monitoruje wybory

Funkcja budżetowa

 • wraz z Radą ustanawia budżet UE
 • zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe

Skład

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Zastosowanie ma zasada degresywnej proporcjonalności: żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE, a całkowita liczba posłów nie może przekroczyć 705 (704 plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.

Przewodniczący reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Przewodniczący ma ostatnie słowo w sprawie budżetu.

Ile mandatów mają państwa członkowskie w Parlamencie Europejskim?

ile mandatów mają państwa członkowskie w Parlamencie Europejskim?

W jaki sposób działa PE?

Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach:

 • Komisje parlamentarne przygotowanie aktów prawnych
  Istnieje 20 komisji parlamentarnych oraz trzy podkomisje, które specjalizują się w konkretnych obszarach działalności UE. Komisje analizują wnioski ustawodawcze; posłowie i grupy polityczne mogą wprowadzać do nich poprawki lub zadecydować o odrzuceniu danego projektu ustawodawczego. Kwestie te są również omawiane w ramach grup politycznych.
 • Sesje plenarne – uchwalanie prawa
  Podczas sesji plenarnych wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych przepisów i poprawek. Zwykle odbywają się one w Strasburgu (cztery dni w miesiącu). Czasami w Brukseli odbywają się dodatkowe sesje.

To warto wiedzieć

Każdy może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję (drogą pocztową lub elektroniczną).

Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE.

Petycję może złożyć każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów UE lub przebywająca legalnie na terytorium UE. Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają siedzibę w UE.

Można również skontaktować się bezpośrednio z posłem reprezentującym dany kraj lub z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w swoim kraju.

Dane kontaktowe

Parlament Europejski (Bruksela)

Dane kontaktowe

Adres

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruksela

Belgia

Tel
+32 2 284 21 11
Faks
+32 2 284 69 74
Zwiedzanie

Parlament Europejski jest głównym elementem demokracji w Unii Europejskiej – reprezentuje 446 milionów ludzi. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób działa Parlament i co robi dla obywateli UE, zachęcamy do odwiedzenia jego siedziby w Brukseli.

Rodzaje wizyt: Istnieją różne rodzaje wizyt, np.: wizyty indywidualne, wizyty grupowe, sesje informacyjne czy gra fabularna dla grup szkolnych.

Wszystkie wizyty są bezpłatne, a większość z nich jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

Program obejmuje m.in.:

Liczba uczestników: Wizyty mogą być indywidualne lub grupowe, więcej informacji na stronie na ten temat.

Czy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja? Niektóre wizyty wymagają uprzedniej rezerwacji, więcej informacji na stronie na ten temat.

Minimalny wiek uczestników: Wiek zależy od rodzaju wizyty, więcej informacji na stronie na ten temat.

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli | Kontakt

Parlament Europejski (Luksemburg)

Parlament Europejski (Luksemburg)
Adres

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luksemburg

Tel
+ 352 4300 1
Faks
+ 352 4300 22457
Zwiedzanie

W Luksemburgu znajduje się pierwsza sala obrad Parlamentu Europejskiego. W Luksemburgu znajdują się też biura Parlamentu, głównie administracyjne. Wizyty są możliwe.

Rodzaj wizyty: Sesje informacyjne dotyczące Parlamentu Europejskiego i instytucji europejskich oraz wizyty w pierwszej sali posiedzeń plenarnych. Wizyty są bezpłatne.

Wielkość grupy: Grupy mogą składać się z 20-50 uczestników.

Czy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja? Rezerwacji należy dokonać z co najmniej 8-tygodniowym wyprzedzeniem.

Minimalny wiek uczestników: 14 lat

Wizyty w Parlamencie Europejskim – Luksemburg | Kontakt

Parlament Europejski (Strasburg)

Parlament Europejski (Strasburg)
Adres

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

67075 Strasburg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Zwiedzanie

Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Strasburgu.

Rodzaj wizyt: w Strasburgu oferowane są sesje informacyjne i pełne programy edukacyjne. Są to:

 • wizyty w sali posiedzeń plenarnych dla osób indywidualnych i grup podczas obrad Parlamentu Europejskiego
 • program Euroscola, w ramach którego uczniowie w wieku 16-18 lat i ich nauczyciele wcielają się przez jeden dzień w posła do Parlamentu Europejskiego.

Wielkość grupy: liczba osób w grupie powinna wynosić od 15-50 (w przypadku większych grup należy złożyć specjalny wniosek).

Czy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja? Tak. Wizytę trzeba zarezerwować co najmniej 12 tygodni wcześniej.

Minimalny wiek uczestników: 14 lat

Wizyty w Parlamencie Europejskim – Strasburg | Kontakt

Back to top