Eiropas Savienība

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments

Īss apraksts

 • Uzdevums: tieši vēlēta ES iestāde, kurai ir likumdevēja un uzraudzības funkcijas. Tā lemj arī par budžetu.
 • Deputāti: EP 705 deputāti (Eiropas Parlamenta 705 deputāti)
 • Priekšsēdētājs: Dāvids Marija Sasoli
 • Izveides gads: 1952. gadā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja, 1962. gadā kā Eiropas Parlaments. Pirmās tiešās vēlēšanas notika 1979. gadā.
 • Atrašanās vieta: Strasbūra (Francija), Brisele (Beļģija), Luksemburga
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir ES likumdevējs. To tieši ievēlē ES pilsoņi ik pēc 5 gadiem. Pēdējās vēlēšanas notika 2019. gada maijā.

Vēlēšanas

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 2019. gada 23.–26. maijā.

Vairāk par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem

Ar ko nodarbojas Eiropas Parlaments?

Parlamentam ir trīs galvenās funkcijas (sk. tālāk).

Likumdošana

 • Parlaments kopā ar ES Padomi pieņem ES tiesību aktus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem.
 • Parlaments pieņem lēmumus par starptautiskiem līgumiem.
 • Parlaments lemj par ES paplašināšanos.
 • Parlaments pārskata Eiropas Komisijas darba programmu un dažkārt aicina to ierosināt tiesību aktus.

Uzraudzīšana

 • Parlaments veic visu ES iestāžu demokrātisku uzraudzību.
 • Parlaments ievēl Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un apstiprina komisāru kolēģiju kā vienotu veselumu. Tas var arī balsojot nolemt, ka Komisijai izsakāma neuzticība, un tādējādi likt komisāru kolēģijai atkāpties.
 • Parlaments apstiprina budžeta izpildi, proti, apstiprina veidu, kā izlietots ES budžets.
 • Tas izskata pilsoņu lūgumrakstus un veic izmeklēšanu.
 • Parlaments apspriež monetāro politiku ar Eiropas Centrālo banku.
 • Tas iztaujā Eiropas Komisiju un Padomi.
 • Parlaments veic arī vēlēšanu novērošanu.

Lēmumu pieņemšana par budžetu

 • Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina ES budžetu.
 • Parlaments arī apstiprina ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu.

Sastāvs

No katras valsts ievēlēto deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, taču tiek ievērots t.s. līdzsvarotas proporcionalitātes princips: nevienai valstij nedrīkst būt mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputātiem, un deputātu kopskaits nedrīkst pārsniegt 705 (704 plus priekšsēdētājs). Parlamenta deputāti ir iedalīti un strādā grupās atkarībā no viņu politiskajiem uzskatiem, nevis valstspiederības.

Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu attiecībās ar citām ES iestādēm un pārējo pasauli un dod galīgo zaļo gaismu ES budžetam.

Vietu skaits Eiropas Parlamentā?

vietu skaits Eiropas Parlamentā

Kā Eiropas Parlaments strādā?

Parlamenta darbam ir divi galvenie posmi:

 • komitejas tajās sagatavo tiesību aktus.
  Parlamentam ir 20 komitejas un divas apakškomitejas. Katra no tām nodarbojas ar konkrētu politikas jomu. Komitejas izskata tiesību aktu projektus (priekšlikumus), un deputāti un politiskās grupas var ierosināt grozījumus vai ierosināt kādu projektu noraidīt. Šos jautājumus apspriež arī politiskajās grupās;
 • plenārsēdes – tajās pieņem tiesību aktus.
  Plenārsēdēs sapulcējas visi deputāti, lai veiktu galīgo balsojumu par tiesību aktu projektiem un ierosinātiem grozījumiem. Parasti plenārsēdes notiek Strasbūrā (ik mēnesi četras dienas), taču dažreiz tiek sarīkotas papildsēdes Briselē.

Eiropas Parlaments un jūs

Ja vēlaties aicināt Parlamentu rīkoties saistībā ar kādu konkrētu jautājumu, varat tam iesniegt lūgumrakstu (pa pastu vai internetā).

Lūgumraksti var būt par jebkuru jautājumu, kurš ir ES kompetencē.

Lūgumrakstu varat iesniegt tad, ja esat kādas ES dalībvalsts pilsonis vai dzīvojat ES. Uzņēmumiem un organizācijām jābūt reģistrētiem ES.

Ir arī citi veidi, kā sazināties ar Parlamentu. Piemēram, vērsieties pie sava vietējā deputāta vai Eiropas Parlamenta Informācijas birojā jūsu valstī.

Kontaktinformācija

Eiropas Parlaments (Briselē)

Kontaktinformācija

Adrese

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 284 21 11
Fakss
+32 2 284 69 74
Apmeklējumi

Eiropas Parlaments ir Eiropas Savienības demokrātijas centrs. Tajā ir pārstāvēti 446 miljoni cilvēku. Parlamenta Briseles mītnes apmeklētāji var uzzināt, kā strādā Eiropas Parlaments un ko tas dara ES iedzīvotāju labā.

Apmeklējuma veids: Eiropas Parlamentā iespējamas dažādas aktivitātes, piemēram, individuāli un grupu apmeklējumi, informatīvas vizītes un lomu spēle skolēnu grupām.

Tās visas ir par velti, un vairums no tām pieejamas visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Aktivitātes un apmeklētājiem pieejamās vietas:

Grupas lielums: individuāli apmeklētāji un grupas, sk. lapas par aktivitātēm.

Prasība iepriekš pieteikties: dažām aktivitātēm nepieciešama iepriekšēja pieteikšanaš, sīkāka informācija pieejama tīmekļa lapās par aktivitātēm.

Apmeklētāju minimālais vecums: vecuma ierobežojumi ir dažādi, sk. lapas par aktivitātēm.

Apmeklējiet Eiropas Parlamentu - Briselē | Kontaktinformācija

Eiropas Parlaments (Luksemburgā)

Eiropas Parlaments (Luksemburgā)
Adrese

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Ta-lr
+ 352 4300 1
Fakss
+ 352 4300 22457
Apmeklējumi

Eiropas Parlamenta mītnē Luksemburgā atrodas pati pirmā Parlamenta plenārsēžu zāle. Luksemburgas mītne tiek izmantota galvenokārt administratīvām vajadzībām, tomēr to ir iespējams arī apmeklēt.

Apmeklējuma veids: informatīvas vizītes Eiropas Parlamentā un ES iestādēs, kā arī Parlamenta pašas pirmās plenārsēžu zāles apmeklējums. Visi apmeklējumi ir par velti.

Grupas lielums: tikai grupas, kurās ir 20 – 50 cilvēku.

Prasība iepriekš pieteikties: apmeklējumu piesakiet vismaz 8 nedēļas iepriekš.

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi.

Apmeklējiet Eiropas Parlamentu Luksemburgā | Kontaktinformācija

Eiropas Parlaments (Strasbūrā)

Eiropas Parlaments (Strasbūrā)
Adrese

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Ta-lr
+33 3 88 17 40 01
Apmeklējumi

Eiropas Parlamenta galvenā mītne atrodas Strasbūrā.

Apmeklējuma veids: Strasbūrā tiek piedāvātas informatīvas vizītes un izglītības programmas. Proti:

Grupas lielums: no 15 līdz 50 personām (iespējamas arī lielākas grupas, bet par to īpaši jāvienojas).

Iepriekšēja pieteikšanās: apmeklējumu piesakiet vismaz 12 nedēļas iepriekš.

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi.

Apmeklējiet Eiropas Parlamentu Strasbūrā | Kontaktinformācija

Back to top