an tAontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Forbhreathnú

 • Ról: Comhlacht AE a thoghtar go díreach, a bhfuil cúraimí reachtacha, maoirseachta, agus buiséadacha aige
 • Comhaltaí: 705 Fheisire (Feisirí Pharlaimint na hEorpa)
 • Uachtarán: David-Maria Sassoli
 • Bliain a bhunaithe: 1952 mar Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach, 1962 mar Pharlaimint na hEorpa, an chéad toghchán díreach i 1979
 • Suíomh: Strasbourg (an Fhrainc), an Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: Parlaimint na hEorpa

Is í Parlaimint na hEorpa comhlacht reachtóireachta an Aontais Eorpaigh. Is iad saoránaigh an Aontais a chaitheann vóta chun í a thoghadh gach 5 bliana. I mí na Bealtaine 2019 a bhí na toghcháin dheireanacha ann

Toghcháin

Bhí na toghcháin Eorpacha ar siúl an 23-26 Bealtaine 2019.

Toghcháin Eorpacha 2019 - Tuilleadh faoi na torthaí

Cad a dhéanann an Pharlaimint?

3 phríomhról ag an bParlaimint:

Ról reachtach

 • Dlíthe AE a rith, in éineacht le Comhairle an Aontais Eorpaigh, bunaithe ar thograí ón gCoimisiún Eorpach
 • Cinneadh a dhéanamh faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta
 • Cinneadh a dhéanamh faoi mhéaduithe
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar chlár oibre an Choimisiúin agus a iarraidh air reachtaíocht a mholadh

Ról maoirseachta

 • Grinnscrúdú daonlathach a dhéanamh ar institiúidí uile an Aontais Eorpaigh
 • Uachtarán an Choimisiúin a thoghadh agus an Coimisiún mar chomhlacht a fhormheas. Féadfaidh sí tairiscint cháinte a dhéanamh, a chuirfeadh iallach ar an gCoimisiún éirí as.
 • Urscaoileadh a dheonadh, is é sin an chaoi inar caitheadh buiséid an Aontais a fhormheas
 • Achainí saoránach a scrúdú agus fiosrúcháin a bhunú
 • Beartas airgeadaíochta a phlé leis an mBanc Ceannais Eorpach
 • An Coimisiún agus an Chomhairle a cheistiú
 • Breathnóireacht a dhéanamh ar thoghcháin

Buiséadach

 • Buiséad an Aontais a bhunú, in éineacht leis an gComhairle
 • Buiséad fadtéarmach an Aontais, ar a dtugtar an "Creat Airgeadais Ilbhliantúil" a fhormheas

Comhdhéanamh

Tá an líon Feisirí in aghaidh gach tír comhréireach lena daonra tríd is tríd, ach is trí chomhréireacht chéimlaghdaitheach atá sé mar sin: ní féidir le haon tír níos lú ná 6 Fheisire ná níos mó ná 96 Fheisire a bheith aici agus ní féidir an líon iomlán beith níos mó ná 705 (704 agus an tUachtarán). Déantar Feisirí a ghrúpáil de réir cleamhnacht pholaitiúil, seachas de réir náisiúntachta.

Déanann an tUachtarán ionadaíocht thar ceann na Parlaiminte chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh agus chuig an domhan mór agus is aige a bhíonn an focal deireanach faoin mbuiséad AE.

leithdháileadh na suíochán i bParlaimint na hEorpa

leithdháileadh na suíochán i bParlaimint na hEorpa

Cén chaoi a n-oibríonn an Pharlaimint?

Tá dhá phríomhchéim i gceist le hobair na Parlaiminte:

 • Coistí - chun reachtaíocht a ullmhú.
  20 coiste agus trí fhochoiste ag an bParlaimint, agus réimse beartais ar leith á láimhseáil ag gach ceann acu. Scrúdaíonn na coistí na tograí le haghaidh reachtaíochta, agus is féidir le Feisirí agus grúpaí polaitiúla leasuithe a chur ar aghaidh nó diúltiú do bille a mholadh. Déantar na saincheisteanna sin a chaibidliú laistigh de na grúpaí polaitiúla chomh maith.
 • Seisiúin iomlánacha – chun reachtaíocht a rith.
  Tagann na Feisirí go léir le chéile sa seomra chun vóta deiridh a chaitheamh ar an reachtaíocht mholta agus ar na leasuithe molta. De ghnáth is i Strasbourg a thionóltar iad ar feadh ceithre lá in aghaidh na míosa, ach bíonn seisiúin bhreise sa Bhruiséil uaireanta.

Tusa agus an Pharlaimint

Má theastaíonn uait a iarraidh ar an bParlaimint gníomhú ar shaincheist ar leith, is féidir achainí a chur chuici (tríd an bpost nó ar líne).

Is féidir ábhar ar bith a thagann faoi choimirce an Aontais Eorpaigh a bheith san achainí.

Chun achainí a chur isteach, ní mór duit bheith i do shaoránach de Bhallstát AE nó bheith i do chónaí san Aontas Eorpach. Ní mór do chuideachtaí nó eagraíochtaí eile bheith bunaithe anseo.

Ar na bealaí eile chun teagmháil a dhéanamh leis an bParlaimint áirítear dul i dteagmháil le d'fheisire áitiúil nó le hOifig Eolais Pharlaimint na hEorpa i do thír féin.

Sonraí teagmhála

Parlaimint na hEorpa (an Bhruiséil)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 284 21 11
Facs
+32 2 284 69 74
Cuairt

‘Tá Parlaimint na hEorpa, a dhéanann ionadaíocht do 446 milliún duine, i gcroílár an daonlathais san Aontas Eorpach. Trí chuairt a thabhairt ar an gcampas sa Bhruiséil, foghlaimeoidh tú faoin gcaoi a ndéantar gnó i bParlaimint na hEorpa agus faoin obair a dhéantar inti ar son phobal na hEorpa.

An cineál cuairte: Eagraítear an iliomad gníomhaíochtaí sa Pharlaimint, amhail cuairteanna do dhaoine aonair agus do ghrúpaí, seisiúin eolais agus cluiche rólghlactha do ghrúpaí scoile.

Tá na gníomhaíochtaí uile saor in aisce agus reáchtáiltear iad ar fad nach mór i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais.

Seo roinnt samplaí de na gníomhaíochtaí agus áiteanna le cuairt a thabhairt orthu:

Méid an ghrúpa: Daoine aonair agus grúpaí, féach leathanaigh gréasáin na ngníomhaíochtaí

Riachtanas réamháirithinte: Is gá cuid de na gníomhaíochtaí a chur in áirithe roimh ré, tuilleadh sonraí le fáil ar leathanaigh gréasáin na ngníomhaíochtaí.

Aois íosta na gcuairteoirí: Cuirtear aois íosta i bhfeidhm ag brath ar an ngníomhaíocht, féach leathanaigh gréasáin na ngníomhaíochtaí.

Cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa – an Bhruiséil | Teagmháil

Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)

Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)
Seoladh

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Teileafón
+ 352 4300 1
Facs
+ 352 4300 22457
Cuairt

Is i Lucsamburg atá an chéad Seomra Tionóil a tógadh do Pharlaimint na hEorpa. Obair riaracháin den chuid is mó a bhíonn ar siúl ar an gcampas i Lucsamburg ach is féidir cuairt a thabhairt air freisin.

An cineál cuairte: Seisiúin faisnéise ar Pharlaimint na hEorpa agus ar na hinstitiúidí Eorpacha chomh maith le cuairt ar an gcéad Seomra Tionóil. Tá na cuairteanna uile saor in aisce.

Méid an ghrúpa: Ní dhéantar freastal ach ar ghrúpaí idir 20 agus 50 duine.

Riachtanas réamháirithinte: Iarrtar ort an chuairt a chur in áirithe 8 seachtaine roimh ré ar a laghad.

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d’aois.

Cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa – Lucsamburg | Teagmháil

 

Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)

Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)
Seoladh

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Teileafón
+33 3 88 17 40 01
Cuairt

Is in Strasbourg atá suí oifigiúil Pharlaimint na hEorpa.

An cineál cuairte: reáchtáiltear seisiúin eolais agus cláir chuimsitheacha oideachais in Strasbourg. Orthu sin, tá:

 • cuairt ar an Seomra Tionóil do dhaoine aonair agus do ghrúpaí araon nuair atá seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte ar siúl.
 • an clár Euroscola lena dtugtar deis do dhaltaí idir 16-18 mbliana d’aois agus dá múinteoirí blaiseadh a fháil ar shaol feisire sa Pharlaimint ar feadh lae.

Méid an ghrúpa: ba cheart idir 15-50 duine a bheith sa ghrúpa (féadfar grúpaí níos mó a ghlacadh ach é a iarraidh).

Riachtanas réamháirithinte: iarrtar ort an chuairt a chur in áirithe 12 sheachtain roimh ré ar a laghad.

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d’aois.

Cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa – Strasbourg | Teagmháil

Back to top