Evropská unie

Evropský parlament

Přehled

 • Úloha: Přímo volený orgán s legislativní, rozpočtovou a dozorčí pravomocí
 • Členové: 751 poslanců
 • Předseda: Antonio Tajani
 • Založen: V roce 1952 jako Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli, v roce 1962 již jako Evropský parlament. První přímé volby se konaly v roce 1979.
 • Sídlo: Štrasburk (Francie), Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko)
 • Internetová stránka: Evropský parlament

Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2014.

Volby

Příští evropské volby se budou konat ve dnech 23. až 26. května 2019. Zaregistrujte se na internetových stránkách – můžete hrát aktivní úlohu v šíření důležitých informaci: Tentokrát jdu volit

Další informace o volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2019

Funkce:

Parlament vykonává 3 hlavní funkce:

Legislativní

 • Schvaluje právní předpisy EU, jejichž návrhy předkládá Evropská komise
 • Rozhoduje v otázkách mezinárodních dohod
 • Rozhoduje o rozšiřování EU o přistoupení nových států k EU
 • Kontroluje pracovní program Komise a také může uložit, aby Komise vypracovala návrh konkrétního právního předpisu

Dozorčí

 • Vykonává demokratickou kontrolu všech orgánů EU
 • Volí předsedu Komise a schvaluje složení Komise Může hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry, na základě které by Komise musela odstoupit
 • Uděluje rozpočtové absolutorium, tzn. schválení způsobu, jakým byly vynaloženy prostředky z rozpočtu EU
 • Vyjadřuje se se k peticím předkládaným občany a zahajuje šetření
 • Projednává měnovou politiku s Evropskou centrální bankou
 • Interpeluje Komisi a Radu
 • Sleduje průběh voleb

Rozpočtová

 • Sestavuje spolu s Radou rozpočet EU
 • Schvaluje dlouhodobý rozpočet EU (tzv. víceletý finanční rámec)

Složení:

Počet poslanců za každou zemi je zhruba úměrný počtu jejích obyvatel, přičemž se jedná o proporcionalitu sestupnou: Žádná země nemůže mít méně než 6 nebo více než 96 poslanců a celkový počet členů EP nesmí překročit 751 (750 plus předseda). Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.

Předseda zastupuje Parlament při jednání s ostatními orgány EU a ostatními subjekty a uděluje konečné schválení při jednání o rozpočtu EU.

Činnost

Pracovní cyklus Parlamentu má dvě hlavní fáze:

 • Příprava legislativy ve výborech .
  Parlament čítá celkem 20 výborů a 2 podvýbory, z nichž se každý zabývá určitou oblastí politiky. Výbory zkoumají návrhy právních předpisů a poslanci a politické skupiny mohou předkládat pozměňovací návrhy nebo návrh na zamítnutí. Tyto kroky jsou rovněž projednávány v rámci politických seskupení.
 • Schvalování legislativy na plenárních zasedáních
  Při nich se všichni poslanci Evropského parlamentu scházejí v jednacím sále a probíhá konečné hlasování o návrzích právních předpisů a navrhovaných změnách. Plenární zasedání se obvykle konají každý měsíc ve Štrasburku a trvají čtyři dny. V některých případech se organizují další zasedání v Bruselu.

Parlament a vy

Chcete-li Parlament vyzvat, aby se začal zabývat určitým tématem, můžete tak učinit formou petice (lze zaslat poštou nebo online).

Petice se může týkat jakéhokoli tématu, které spadá do kompetence EU.

Petici smí předkládat občané členských států EU nebo osoby s pobytem na území EU. Podniky a ostatní organizace předkládající petici musejí mít v EU sídlo.

O dalších způsobech, jak oslovit Evropský parlament, vás mohou informovat poslanci za váš region nebo pracovníci Informační kanceláře Evropského parlamentu ve vaší zemi.

Kontaktní údaje

Evropský parlament (Brusel)

Kontaktní údaje

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Navštívit

Evropský parlament, jehož poslanci zastupují 500 milionů obyvatel, je stěžejním prvkem demokracie v Evropské unii. Navštivte jeho sídlo v Bruselu a dozvíte se více o tom, jak funguje a co dělá pro evropské občany.

Typ návštěvy: Evropský parlament nabízí řadu aktivit: návštěvy pro jednotlivce a skupiny, informační schůzky, možnost stát se na chvíli poslancem (pro skupiny studentů) apod.

Všechny tyto aktivity jsou zdarma a většinu z nich je možné absolvovat ve všech jazycích Evropské unie.

Prostory a aktivity, které jsou k dispozici:

Velikost skupiny: Jednotlivci a skupiny, více informací na internetových stránkách jednotlivých aktivit.

Povinná rezervace: Některé aktivity si musíte předem rezervovat, více informací na internetových stránkách jednotlivých aktivit.

Minimální věk návštěvníků: U každé aktivity je věkové omezení jiné, více informací na internetových stránkách jednotlivých aktivit.

Navštivte Evropský parlament – Brusel | Kontakt

 

Evropský parlament (Lucemburk)

Evropský parlament (Lucemburk)
Adresa

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Navštívit

V Evropském parlamentu v Lucemburku se nachází první jednací sál. Lucemburské sídlo se využívá převážně k administrativní práci, nicméně je také možné je navštívit.

Druh návštěvy: Informační setkání na téma Evropský parlament a evropské orgány, jakož i návštěvy původního jednacího sálu. Všechny návštěvy jsou zdarma.

Velikost skupiny: pouze skupiny 20 až 50 osob.

Povinná předchozí rezervace: pořádejte o rezervaci nejméně osm týdnů předem.

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Navštivte Evropský parlament v Lucemburku | Kontakt

Evropský parlament (Štrasburk)

Evropský parlament (Štrasburk)
Adresa

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Navštívit

Štrasburk je oficiálním sídlem Evropského parlamentu.

Druh návštěvy: ve Štrasburku jsou nabízena informační setkání a úplné vzdělávací programy Jsou to:

 • návštěvy jednacího sálu pro jednotlivce a skupiny při zasedání Evropského parlamentu,
 • program Euroscola, ve kterém studenti ve věku 16 až 18 let a jejich učitelé zjišťují, jaké to je být jeden den poslancem Evropského parlamentu.

Velikost skupiny: skupiny by měly mít 15 až 50 osob (početnější skupiny lze přijmout na žádost).

Povinná předchozí rezervace: požádejte o rezervaci nejméně dvanáct týdnů předem.

Minimální věk návštěvníků: 14 let.

Navštivte Evropský parlament ve Štrasburku | Kontakt

Back to top