European Union website, the official EU website

Evropský parlament

Přehled

 • Úloha: Přímo volený orgán s legislativní, rozpočtovou a dozorčí pravomocí
 • Členové: 751 poslanců
 • Předseda: Antonio Tajani
 • Založen: V roce 1952 jako Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli, v roce 1962 již jako Evropský parlament. První přímé volby se konaly v roce 1979.
 • Sídlo: Štrasburk (Francie), Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko)
 • Internetová stránka: Evropský parlament

Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2014.

Funkce:

Parlament vykonává 3 hlavní funkce:

Legislativní

 • Schvaluje právní předpisy EU, jejichž návrhy předkládá Evropská komise
 • Rozhoduje v otázkách mezinárodních dohod
 • Rozhoduje o rozšiřování EU o přistoupení nových států k EU
 • Kontroluje pracovní program Komise a také může uložit, aby Komise vypracovala návrh konkrétního právního předpisu

Dozorčí

 • Vykonává demokratickou kontrolu všech orgánů EU
 • Volí předsedu Komise a schvaluje složení Komise Může hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry, na základě které by Komise musela odstoupit
 • Uděluje rozpočtové absolutorium, tzn. schválení způsobu, jakým byly vynaloženy prostředky z rozpočtu EU
 • Vyjadřuje se se k peticím předkládaným občany a zahajuje šetření
 • Projednává měnovou politiku s Evropskou centrální bankou
 • Interpeluje Komisi a Radu
 • Sleduje průběh voleb

Rozpočtová

 • Sestavuje spolu s Radou rozpočet EU
 • Schvaluje dlouhodobý rozpočet EU (tzv. víceletý finanční rámec)

Další infografiky

Složení:

Počet poslanců za každou zemi je zhruba úměrný počtu jejích obyvatel, přičemž se jedná o proporcionalitu sestupnou: Žádná země nemůže mít méně než 6 nebo více než 96 poslanců a celkový počet členů EP nesmí překročit 751 (750 plus předseda). Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.

Předseda zastupuje Parlament při jednání s ostatními orgány EU a ostatními subjekty a uděluje konečné schválení při jednání o rozpočtu EU.

Činnost

Pracovní cyklus Parlamentu má dvě hlavní fáze:

 • Příprava legislativy ve výborech .
  Parlament čítá celkem 20 výborů a 2 podvýbory, z nichž se každý zabývá určitou oblastí politiky. Výbory zkoumají návrhy právních předpisů a poslanci a politické skupiny mohou předkládat pozměňovací návrhy nebo návrh na zamítnutí. Tyto kroky jsou rovněž projednávány v rámci politických seskupení.
 • Schvalování legislativy na plenárních zasedáních
  Při nich se všichni poslanci Evropského parlamentu scházejí v jednacím sále a probíhá konečné hlasování o návrzích právních předpisů a navrhovaných změnách. Plenární zasedání se obvykle konají každý měsíc ve Štrasburku a trvají čtyři dny. V některých případech se organizují další zasedání v Bruselu.

Parlament a vy

Chcete-li Parlament vyzvat, aby se začal zabývat určitým tématem, můžete tak učinit formou petice (lze zaslat poštou nebo online).

Petice se může týkat jakéhokoli tématu, které spadá do kompetence EU.

Petici smí předkládat občané členských států EU nebo osoby s pobytem na území EU. Podniky a ostatní organizace předkládající petici musejí mít v EU sídlo.

O dalších způsobech, jak oslovit Evropský parlament, vás mohou informovat poslanci za váš region nebo pracovníci Informační kanceláře Evropského parlamentu ve vaší zemi.

Kontaktní údaje: 

Evropský parlament (Brusel)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Navštívit: 

Typ návštěvy: Prohlídky s průvodcem, přednášky, individuální prohlídky, účast na plenárním zasedání

Minimální velikost skupiny: 20–45 osob (s výjimkou individuálních prohlídek a účasti na plenárním zasedání)

Návštěvy pro jednotlivce: pondělí až čtvrtek – začátek prohlídky vždy v 10:00 a 15:00; v pátek pouze v 10:00

Povinná rezervace: Skupiny: 2 měsíce předem. Jednotlivci: 15 minut předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Navštivte budovu Evropského parlamentu v Bruselu

Evropský parlament (Lucembursko)

Evropský parlament (Lucembursko)
Adresa: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Navštívit: 

Typ návštěvy: Informační prohlídka

Minimální velikost skupiny: Nespecifikováno

Povinná rezervace: Nespecifikováno

Minimální věk návštěvníků: Nespecifikováno

Navštivte budovu Evropského parlamentu v Lucemburku

Evropský parlament (Štrasburk)

Evropský parlament (Štrasburk)
Adresa: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Navštívit: 

Typ návštěvy: Prohlídka s průvodcem, přednáška, účast na plenárním zasedání, Euroscola (pro školní exkurze)

Minimální velikost skupiny: 20–45 osob (s výjimkou účasti na plenárním zasedání)

Návštěvy pro jednotlivce: Pouze během plenárního zasedání

Povinná rezervace: 3 měsíce předem (s výjimkou účasti na plenárním zasedání)

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Navštivte budovu Evropského parlamentu ve Štrasburku

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Navštívit: 

Typ návštěvy: Individuální prohlídky

Minimální velikost skupiny: Nespecifikováno

Povinná rezervace: Skupiny více než 20 osob

Otevírací doba: Každý den

Minimální věk návštěvníků: Nespecifikováno Doporučený minimální věk: 8 let

Návštěvnické centrum Evropského parlamentu v Bruselu