Európska únia

Európska investičná banka (EIB)

Európska investičná banka (EIB)

Prehľad

 • Úloha: poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ, a to v rámci EÚ aj mimo nej
 • Prezident: Werner Hoyer
 • Predstavenstvo: tvorí ho jeden člen za každú krajinu EÚ a jeden člen z Európskej komisie
 • Rok vzniku: 1958
 • Sídlo: Luxemburg (Luxembursko)
 • Webové sídlo: Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) je v spoločnom vlastníctve krajín EÚ. Jej cieľom je:

 • podporovať potenciál Európy v oblastiach zamestnanosti a rastu,
 • podporovať opatrenia na zmiernenie zmeny klímy,
 • presadzovať politiky EÚ mimo Únie.

Čo robí EIB?

Požičiava si peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Približne 90 % úverov sa realizuje v rámci EÚ. Banka nevyužíva nijaké finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

EIB poskytuje 3 hlavné typy produktov a služieb:

 • Úvery – tvoria približne 90 % jej celkových finančných záväzkov. Banka požičiava klientom všetkých veľkostí s cieľom podporiť rast a zamestnanosť a táto podpora často pomáha pritiahnuť ďalších investorov.
 • Kombinované financovanie – klientom umožňuje kombinovať financovanie EIB s inými investíciami.
 • Poradenstvo a technická pomoc – cieľom je maximalizácia hodnoty peňazí.

EIB poskytuje priame úvery v sume vyše 25 miliónov EUR. V prípade menších úverov otvára úverové linky pre finančné inštitúcie, ktoré potom požičiavajú prostriedky veriteľom.

Zloženie

Všetky krajiny EÚ sú akcionármi EIB. Rozhodnutia EIB prijímajú tieto orgány:

 • Rada guvernérov, ktorú tvoria ministri (hlavne ministri financií) zo všetkých krajín EÚ. Určuje všeobecnú úverovú politiku.
 • Predstavenstvo na čele s prezidentom banky tvorí 28 členov, ktorých vymenúvajú krajiny EÚ, a jeden člen, ktorého vymenúva Európska komisia. Predstavenstvo schvaľuje operácie poskytovania a prijímania pôžičiek.
 • Riadiaci výbor je výkonný orgán banky, ktorý zabezpečuje bežnú ekonomickú činnosť.

Výbor audítorov kontroluje správnosť vedenia operácií EIB.

Jednotlivé oddelenia banky vykonávajú rozhodnutia vedenia.

Ako funguje EIB?

Rozhoduje o prijímaných a poskytovaných úveroch na základe výhodnosti každého projektu a príležitostí dostupných na finančných trhoch. V rámci EÚosobitné úverové priority. Mimo EÚ podporuje politiky Únie v oblasti rozvoja a spolupráce na celom svete.

Ako nezávislý orgán banka prijíma vlastné rozhodnutia o svojich prijímaných a poskytovaných úveroch. Spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ.

EIB a vy

Ak podnikáte alebo pracujete vo verejnom sektore a máte projekt, ktorý by mohol prispieť k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ, mohli by ste mať nárok na úver z EIB. Ak chcete požiadať o úver, kontaktujte EIB prostredníctvom e-mailu, online formulára alebo kancelárií EIB s uvedením dostatočných informácií, ktoré umožnia banke posúdiť, či váš projekt spĺňa ciele úveru a obsahuje dobre vypracovaný podnikateľský plán.

Európsky investičný fond – logo

Európsky investičný fond (EIF)

EIB je väčšinovým akcionárom Európskeho investičného fondu (EIF), ktorý poskytuje finančné prostriedky malým a stredným podnikom (MSP) prostredníctvom nástrojov rizikového kapitálu a rizikového financovania. Ďalšími akcionármi sú Európska komisia a finančné inštitúcie z celej Európy. Fond bol zriadený v roku 1994 a je aktívny vo všetkých krajinách EÚ, potenciálnych členských štátoch, Lichtenštajnsku a Nórsku.

Medzi produkty EIF patria:

– rizikový kapitál a mikrofinancovanie pre MSP, najmä pre nové a inovatívne spoločnosti,
– záruky pre finančné inštitúcie, ktoré kryjú úvery pre MSP,
– pomoc krajinám EÚ a krajinám v prístupovom procese do EÚ s cieľom rozvinúť ich trhy s rizikovým kapitálom.

Ak ste podnikateľ a máte záujem o financovanie, obráťte sa na sprostredkovateľov EIF vo svojej krajine, aby ste zistili, či máte nárok na financovanie formou pôžičiek a rizikového kapitálu.

Kontaktné údaje

Európska investičná banka

Kontaktné údaje

Adresa

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Back to top