European Union website, the official EU website

An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI)

An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI)

Forbhreathnú: 
 • Ról: cuireann sé maoiniú ar fáil do thionscadail a chuidíonn le cuspóirí an Aontais Eorpaigh a bhaint amach, laistigh agus lasmuigh den Aontas araon.
 • Uachtarán: Werner Hoyer
 • Bord Stiúrthóirí: tá stiúrthóir amháin in aghaidh an Bhallstáit, móide stiúrthóir amháin ón gCoimisiún Eorpach
 • Bliain a bhunaithe: 1958
 • Suíomh: Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: An Banc Eorpach Infheistíochta

Tá an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) faoi chomhúinéireacht na mBallstát. Tá sé d'aidhm aige:

 • borradh a chur faoi acmhainneacht na hEorpa ó thaobh post agus fáis de
 • tacú le gníomhaíocht chun athrú aeráide a mhaolú
 • beartais AE a chur chun cinn lasmuigh den Aontas

Cad a dhéanann BEI?

Faigheann an Banc airgead ar iasacht ar mhargaí caipitil agus tugann sé ar iasacht é ar théarmaí fabhracha do thionscadail a thacaíonn le cuspóirí de chuid an Aontais. Tugtar tuairim is 90% d'iasachtaí laistigh den Aontas Eorpach. Ní thagann aon chuid den airgead ó bhuiséad an Aontais.

Cuireann BEI trí chineál táirgí agus seirbhísí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) ar fáil:

 • Iasachtaí a thabhairt - tuairim is 90% dá ghealltanas airgeadais iomlán. Tugann an banc iasachtaí do chustaiméirí de gach méid chun tacú le fás agus cruthú post, agus is minic a mhealltar infheisteoirí eile de bharr na tacaíochta sin.
 • 'Cumasc' - lenar féidir le custaiméirí maoiniú BEI a cheangal le hinfheistíocht bhreise.
 • Comhairle a thabhairt agus cúnamh teicniúil - an luach ar airgead is fearr a fháil.

Tugann BEI iasachtaí os cionn EUR 25 milliún go díreach. Nuair a bhaineann sé le hiasachtaí níos lú, osclaíonn sé línte creidmheasa d'institiúidí airgeadais a thugann an t-airgead do chreidiúnaithe.

Comhdhéanamh

Tá na Ballstáit uile ina scairshealbhóirí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) i BEI. Is iad na comhlachtaí seo a leanas a dhéanann na cinntí:

Féachann an Coiste Iniúchóireachta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) chuige go ndéantar oibríochtaí BEI go cuí.

Is iad rannóga Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) an Bhainc a chuireann cinntí bainistíochta chun feidhme.

Cén chaoi a n-oibríonn BEI?

Déanann sé cinntí maidir le hiasachtaí a thabhairt agus a fháil, ar bhonn fhiúntas gach tionscadail Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) agus na ndeiseanna atá ar fáil sna margaí airgeadais. Laistigh den Aontas Eorpach Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) , tá tosaíochtaí iasachtaithe sonracha Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) ag BEI. Lasmuigh den Aontas Eorpach Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) , tacaíonn sé le beartais forbartha agus comhair an Aontais ar fud an domhain.

Mar chomhlacht neamhspleách, déanann an Banc a chuid cinntí féin maidir le hiasachtaí a fháil agus a thabhairt. Oibríonn sé i gcomhar le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh, go háirithe an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, agus Comhairle an Aontais Eorpaigh.

Tusa agus BEI

Má reáchtálann tú gnólacht nó má oibríonn tú san earnáil phoiblí agus má tá tionscadal agat a d'fhéadfadh cuidiú le cuspóirí bheartais an Aontais a bhaint amach, d'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal iasacht á fháil ó BEI. Le cur isteach air Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) , déan teagmháil le BEI trí ríomhphost, foirm ar líne Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) nó trína oifigí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  Deutsch (de) English (en) français (fr) , agus tabhair dóthain faisnéise le gur féidir leis an mBanc a chinneadh cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann an tionscadal a chuspóirí iasachtaithe agus an bhfuil plean gnó dea-fhorbartha ann.

Lógó an Chiste Eorpaigh Infheistíochta (CEI)

An Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI)

Is é BEI an príomhscairshealbhóir sa Chiste Eorpach Infheistíochta (CEI) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) a thugann maoiniú d' fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) trí chaipiteal fiontair agus ionstraimí maoinithe riosca. Is iad an Coimisiún Eorpach agus institiúidí airgeadais ar fud na hEorpa na scairshealbhóirí eile. Bunaíodh an Ciste i 1994, agus tá sé gníomhach sna Ballstáit uile, i dtíortha is iarrthóirí bheith ina mBallstáit, i Lichtinstéin agus san Iorua.

I measc thairgí CEI Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) tá:

- caipiteal fiontair agus micreamhaoiniú do FBManna, go háirithe cuideachtaí nua agus nuálacha.
- ráthaíochtaí d'institiúidí airgeadais, chun iasachtaí do FBManna a chlúdach
- cabhair do Bhallstáit agus do thíortha atá ag ullmhú do theacht isteach san Aontas Eorpach chun a margaí maoinithe riosca a fhorbairt

Más fiontraí tú atá ag lorg maoiniú, déan teagmháil le hidirghabhálaithe CEI i do thír féin Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) féachaint an bhfuil tú i dteideal chothromas agus tháirgí fiachais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) CEI.

Sonraí teagmhála: 

An Banc Eorpach Infheistíochta

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón: 
+352 43 79 1
Facs: 
+352 43 77 04