Euroopan Unioni

Euroopan investointipankki (EIP)

Euroopan investointipankki (EIP)

Perustiedot

 • Tehtävä: antaa rahoitusta EU:n tavoitteita tukeville hankkeille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella
 • Pääjohtaja: Werner Hoyer
 • Hallintoneuvosto: yksi jäsen jokaisesta EU-maasta sekä yksi Euroopan komissiosta
 • Perustettu: vuonna 1958
 • Toimipaikka: Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euroopan investointipankki.

Euroopan investointipankki (EIP) on EU-maiden yhteisessä omistuksessa. Sen tavoitteena on

 • edistää työllisyyttä ja kasvua EU:ssa
 • tukea ilmastonmuutoksen hillintää
 • edistää EU:n toimintapolitiikkoja EU:n ulkopuolella

Mitä EIP tekee?

EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja lainaa sitä edelleen EU:n tavoitteita tukeviin investointeihin. Noin 90 prosenttia lainoista annetaan EU:n sisällä. EIP ei käytä EU:n talousarviovaroja.

EIP:n palveluita ovat:

 • Lainat – noin 90 prosenttia EIP:n taloudellisesta toiminnasta on lainanantoa. EIP myöntää lainoja kaiken kokoisille asiakkaille kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. EIP:ltä saatu tuki usein auttaa houkuttelemaan muita sijoittajia.
 • Yhdistelyt – asiakkaat voivat yhdistää EIP:ltä saatua rahoitusta muihin investointeihin.
 • Neuvonta ja tekninen apu – varainkäytöstä saatavan hyödyn maksimointi.

EIP myöntää yli 25 miljoonan euron lainoja suoraan. Pienempien lainojen kohdalla se tekee luottojärjestelyn jonkin rahoituslaitoksen kanssa, joka puolestaan lainaa varat edelleen.

Kokoonpano

Kaikki EU-maat ovat EIP:n osakkeenomistajia. EIP:n päätöksenteosta vastaavat seuraavat elimet:

 • valtuusto, johon kuuluu ministeri (yleensä valtiovarainministeri) jokaisesta EU-maasta. Valtuusto määrittää EIP:n yleisen luotonantopolitiikan.
 • hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii EIP:n pääjohtaja ja jossa on 28 EU-maiden nimeämää jäsentä ja yksi Euroopan komission nimeämä jäsen. Hallintoneuvosto hyväksyy lainananto- ja lainanottotoimet.
 • hallitus on EIP:n toimeenpaneva elin, joka vastaa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta.

Tarkastuskomitea valvoo, että EIP:n toimet ovat sääntöjen mukaisia.

EIP:n yksiköt panevat päätökset toimeen.

Miten EIP toimii?

EIP tekee lainanotto- ja lainanantopäätöksensä kunkin hankkeen ansioiden ja rahoitusmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien perusteella. EU:n sisällä myönnettäville lainoille EIP:llä on ensisijaisia kohteita. EU:n ulkopuolelle myönnettävillä lainoilla EIP tukee EU:n maailmanlaajuista kehitys- ja yhteistyötoimintaa.

EIP on riippumaton elin ja tekee lainanotto- ja -antopäätökset itse. Se tekee yhteistyötä muiden EU:n toimielinten, erityisesti Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa.

EIP ja sinä

Jos toimit yrittäjänä tai työskentelet julkisella sektorilla ja sinulla on hanke, joka voisi edistää EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista, voit mahdollisesti hakea EIP:n lainaa. Jos olet kiinnostunut lainan hakemisesta, ota yhteyttä EIP:iin sähköpostitse, verkkolomakkeella tai EIP:n yhteyspisteeseen ja toimita tarvittavat tiedot, joiden perusteella EIP voi todeta, täyttääkö hanke sen lainaehdot ja onko sillä kunnollinen liiketoimintasuunnitelma.

Euroopan investointirahaston logo

Euroopan investointirahasto (EIR)

EIP on enemmistöosakas Euroopan investointirahastossa (EIR), joka rahoittaa investointeja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) riskipääoman ja riskirahoitusvälineiden avulla. Muina osakkaina ovat Euroopan komissio ja rahoituslaitokset eri puolilta Eurooppaa. EIR perustettiin vuonna 1994, ja se toimii aktiivisesti kaikissa EU-maissa, EU-jäsenyyttä hakeneissa maissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

EIR:n palveluita ovat:

- riskipääoma ja mikrorahoitus pk-yrityksille, erityisesti uusille ja innovatiivisille pk-yrityksille
- pk-yritysten lainojen takuut rahoituslaitoksille
- apu EU-maille ja liittymistä hakeneille maille riskipääomamarkkinoiden kehittämiseen.

Jos olet yrittäjä ja etsit rahoitusta, ota yhteyttä EIR:n yhteyspisteeseen omassa maassasi ja selvitä, voitko hakea EIR:n rahoitustukea.

Yhteystiedot

Euroopan investointipankki

Yhteystiedot

Osoite

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 43 79 1
F.
+352 43 77 04
Back to top