Euroopa Liit

Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimispank

Ülevaade

 • Roll: rahastada projekte, mis aitavad saavutada ELi eesmärke nii ELis kui ka väljaspool
 • President: Werner Hoyer
 • Direktorite nõukogu: üks direktor igast ELi liikmesriigist ning üks Euroopa Komisjoni poolt
 • Asutamisaasta: 1958
 • Asukoht: Luxembourg
 • Veebisait: Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimispanga (EIP) omanikeks on kõik ELi liikmesriigid. Selle eesmärgid on:

 • tugevdada Euroopa potentsiaali seoses töökohtade ja majanduskasvuga;
 • toetada kliimamuutuste leevendamist;
 • edendada ELi poliitikat väljaspool ELi.

Millega EIP tegeleb?

Pank laenab raha kapitaliturgudelt ja annab soodsaid laene ELi eesmärke toetavate investeeringute jaoks. Umbes 90% laenudest vormistatakse ELi siseselt. Kogu raha tuleb ELi eelarve väliselt.

EIP pakub peamiselt kolme liiki tooteid ja teenuseid:

 • Laenuandmine – umbes 90% panga finantstegevusest. Pank laenab raha igas suuruses klientidele, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist. Selline toetus aitab sageli meelitada juurde teisi investoreid.
 • Segarahastamine – võimaldab klientidel kombineerida EIP vahendeid täiendavate investeeringutega.
 • Nõustamine ja tehniline abi – raha väärtuse maksimeerimine.

Üle 25 miljoni euro suuruseid laene annab EIP otse. Kui on tegemist väiksemate laenudega, siis avatakse finantseerimisasutustele krediidiliinid ning need laenavad vahendeid omakorda võlausaldajatele.

Koosseis

EIP aktsionärideks on kõik ELi liikmesriigid. Otsuseid võtavad vastu järgmised organid:

 • Juhatajate nõukogu koosneb kõigi ELi liikmesriikide ministritest (enamasti rahandusministritest). Nõukogu määrab kindlaks üldise laenupoliitika.
 • Direktorite nõukogu, mida juhib panga president, koosneb 28 liikmest, kelle on nimetanud ametisse liikmesriigid, ja ühest Euroopa Komisjoni määratud liikmest. See nõukogu kinnitab panga laenuandmise ja -võtmise tehingud.
 • Halduskomitee on panga täitevorgan, mis juhib selle igapäevast tegevust.

Auditikomitee kontrollib, et panga tegevus vastaks nõuetele.

Juhtkonna otsuseid viivad ellu panga osakonnad.

Kuidas Euroopa Investeerimispank töötab?

Ta teeb laenude võtmise ja andmise otsuseid, võttes arvesse iga projekti eeliseid ja võimalusi finantsturgudel. Pangal on ELis konkreetsed laenu andmise prioriteedid. Väljaspool ELi toetab pank ELi arengu- ja koostööpoliitikat kogu maailmas.

Sõltumatu asutusena teeb pank oma laenude võtmise ja andmise otsused ise. Ta teeb koostööd teiste ELi institutsioonide, eelkõige Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

EIP ja Teie

Kui tegelete ettevõtlusega või töötate avalikus sektoris ning Teil on projekt, mis võib aidata saavutada ELi poliitilisi eesmärke, võib Teil olla õigus saada EIP-lt laenu. Taotlemiseks võtke EIP-ga ühendust kas e-posti teel, veebivormi kaudu või kontoris ja esitage piisavalt teavet, et pank saaks otsustada, kas projekt vastab laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on asjakohane.

Euroopa Investeerimisfondi logo

Euroopa Investeerimisfond (EIF)

EIP on Euroopa Investeerimisfondi (EIF) suurim aktsionär. EIF rahastab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) riskikapitali ja riskifinantseerimismeetmete abil. Teised osanikud on Euroopa Komisjon ja finantseerimisasutused kogu Euroopast. 1994. aastal loodud fond tegutseb kõikides ELi liikmesriikides, tulevastes liikmesriikides ning Liechtensteinis ja Norras.

EIFi tooted on:

- riskikapital ja mikrorahastamine VKEdele, eelkõige uutele ja innovaatilistele ettevõtjatele
- tagatised finantseerimisasutustele VKEdele antavate laenude katteks???
- abi ELi liikmesriikidele ja ELiga ühinevatele riikidele, et arendada nende riskikapitaliturge

Kui olete ettevõtja, kes otsib rahalisi vahendeid, võtke ühendust EIFi esindajatega oma riigis ning uurige, kas teil on võimalik kasutada EIFi võla ja omakapitali tooteid.

Kontaktandmed

Euroopa Investeerimispank

Kontaktandmed

Aadress

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Faks
+352 43 77 04
Back to top