Европейски съюз

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Преглед

 • Роля: предоставя финансиране за проекти, които помагат за постигане на целите на ЕС във и извън Съюза
 • Председател: Вернер Хойер
 • Съвет на директорите: състои се от по един директор от всяка държава от ЕС плюс един от Европейската комисия
 • Основана: 1958 г.
 • Седалище: Люксембург
 • Уебсайт: Европейска инвестиционна банка

Страните от ЕС съвместно са собственици на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Целта на банката е:

 • да повишава потенциала на Европа по отношение на работните места и заетостта;
 • да подкрепя действия за смекчаване на изменението на климата;
 • да подкрепя политиките на ЕС извън неговите предели.

Какво прави ЕИБ?

Банката взема назаем средства на капиталовите пазари и с тях кредитира при благоприятни условия проекти, подкрепящи целите на ЕС. Около 90 % от кредитите се предоставят в страни от ЕС. Не се предоставят никакви средства от бюджета на ЕС.

ЕИБ предоставя три основни вида продукти и услуги:

 • Кредитиране — около 90 % от общите финансови ангажименти на банката. Банката отпуска кредити на клиенти от всякакъв размер, за да подкрепя растежа и заетостта, като често тази подкрепа помага за привличане на други инвеститори.
 • Смесено финансиране — то позволява на клиентите да съчетават финансиране от ЕИБ с допълнителни инвестиции.
 • Консултации и техническа помощ — за постигане на максимална рентабилност.

ЕИБ отпуска пряко кредити в размер над 25 млн. евро. Когато става дума за по-малки заеми, банката открива кредитни линии за финансови институции, които след това предоставят тези средства под формата на заеми.

Състав

Всички страни от ЕС са акционери в ЕИБ. Решенията на Банката се вземат от следните органи:

 • Управителен съвет — включва министри (предимно министри на финансите) от всички страни от ЕС. Той определя общата политика на кредитиране.
 • Съвет на директорите, ръководен от председателя на ЕИБ — включва 28 членове, 27 от които са назначени от държавите членки и един — от Европейската комисия. Той одобрява операциите по получаване и отпускане на заеми.
 • Управителен комитет — изпълнителният орган на банката, който ръководи ежедневната дейност.

Одитният комитет проверява дали операциите на ЕИБ са извършени в съответствие с правилата.

Отделите на банката изпълняват решенията на ръководството.

Как функционира ЕИБ?

Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на качествата на всеки проект и възможностите, предлагани от финансовите пазари. В ЕС банката има специфични приоритети за кредитиране. Извън ЕС тя подпомага политиките на Съюза за развитие и сътрудничество по света.

Като независим орган, банката взема самостоятелни решения за вземане и предоставяне на кредити. Тя си сътрудничи с други институции на ЕС и по-специално с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Европейската инвестиционна банка и вие

Ако притежавате собствено предприятие или работите в публичния сектор и имате проект, който може да допринесе за постигането на целите на политиката на ЕС, е възможно да отговаряте на условията за получаване на кредит от ЕИБ. За да кандидатствате, свържете се с ЕИБ по електронна поща, чрез уеб формуляр или чрез някой от нейните офиси, като предоставите достатъчно информация, за да може банката да прецени дали проектът ви отговаря на нейните цели за кредитиране и дали имате добре разработен бизнес план.

Лого на Европейския инвестиционен фонд

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

ЕИБ е мажоритарен акционер в Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който предоставя финансиране на малки и средни предприятия (МСП) чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране . Другите акционери са Европейската комисия и финансови институции от Европа. Създаденият през 1994 г. фонд работи във всички страни от ЕС, в бъдещи членове на Съюза, Лихтенщайн и Норвегия.

Някои от продуктите на ЕИФ са:

- рисков капитал и микрофинансиране за МСП, най-вече за нови и иновативни компании
- гаранции за финансови институции, за да покриват заеми за МСП
- помощ за страните от ЕС и страни в процес на присъединяване за развитие на техните пазари на рисков капитал

Ако сте предприемач, който търси финансиране, свържете се с посредниците на ЕИФ във вашата страна за да проверите дали отговаряте на условията за получаване на дългови и капиталови продукти на ЕИФ.

Координати за връзка

Европейска инвестиционна банка

Координати за връзка

Адрес

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 43 79 1
Факс
+352 43 77 04
Back to top