Evropska unija

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Pregled

 • Vloga: Svetovalno telo, ki zastopa organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine
 • Predsednik: Luca Jahier
 • Člani: 326 iz vseh držav EU
 • Ustanovitev: 1957
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih EU in tako opravlja vlogo vmesnega člena med institucijami odločanja EU in državljani EU.

Delo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Interesnim skupinam omogoča uradno sporočanje stališč do zakonodajnih predlogov EU. Ima 3 ključne naloge:

 • Skrbi, da politika in pravo EU upoštevata ekonomske in socialne pogoje, pri čemer si prizadeva doseči konsenz v skupno dobro.
 • Spodbuja participativno demokracijo v EU, tako da zastopa stališča delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin in uveljavlja dialog z njimi.
 • Uveljavlja vrednote evropske povezave ter načela participativne demokracije in civilne družbe.

Sestava

Člani Odbora zastopajo različne organizacije civilne družbe v Evropi, vključno s podjetji, sindikati in drugimi deležniki. Imenuje jih Svet EU na predlog držav EU za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Število članov iz posamezne države je določeno s številom njenega prebivalstva.

Ekonomsko-socialni odbor izvoli svojega predsednika in dva podpredsednika za dobo 2 let in pol. Člani odbora pripadajo 3 skupinam:

 • delodajalci
 • delojemalci
 • druge interesne skupine (npr. kmetje, potrošniki)

Način dela Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija se z Odborom posvetujejo o številnih vprašanjih. Odbor pripravlja mnenja tudi na svojo pobudo.

Člani odbora delajo za Evropsko unijo in so neodvisni od svojih vlad. Sestajajo se devetkrat na leto, mnenja izglasujejo z navadno večino.

Pripravljalno delo za njihove seje opravijo strokovne skupine odbora in posvetovalna komisija za spremembe v industriji. Napredek pri uresničevanju strategij EU spremljajo specializirane skupine odbora (opazovalne skupine) in njegov usmerjevalni odbor za strategijo Evropa 2020.

Ekonomsko-socialni odbor je v stalnem stiku z regionalnimi in nacionalnimi ekonomskimi in socialnimi sveti v vsej EU, obvešča jih in z njimi razpravlja o posameznih vprašanjih.

Evropski ekonomsko-socialni odbor in državljani

Odbor pripravlja umetniške, mladinske in druge prireditve, namenjene tesnejšim stikom med institucijami EU in državljani.

Kontaktni podatki

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Kontaktni podatki

Naslov

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: 3 tedne

Starost obiskovalcev: Ni določeno

Obiščite Evropski ekonomsko-socialni odbor

Back to top