Unia Europejska

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Informacje ogólne

 • Rola: Organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu
 • Przewodniczący: Luca Jahier
 • Członkowie: 326 członków ze wszystkich państw członkowskich UE
 • Rok ustanowienia: 1957
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE.

Czym zajmuje się EKES?

Na jego forum grupy interesu mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków ustawodawczych UE. EKES ma trzy główne zadania:

 • Stara się dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej powiązane z konkretną rzeczywistością gospodarczą i społeczną i tym samym zapewnić konsensus służący interesowi ogólnemu.
 • Wspiera społeczeństwo europejskie cechujące się wyższym poziomem uczestnictwa poprzez prowadzenie dialogu z organizacjami pracowników i pracodawców oraz innymi grupami interesu.
 • Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje demokrację uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Skład

Członkowie EKES-u reprezentują różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy m.in. przedsiębiorców, związki zawodowe i inne grupy interesów. Nominują ich rządy narodowe, po czym są oni mianowani przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności.

Komitet wybiera spośród swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na okres dwóch i pół roku. Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup:

 • pracodawców
 • pracowników
 • innych podmiotów (np. rolnicy, konsumenci).

W jaki sposób działa EKES?

Parlament Europejski, Rada UE oraz Komisja Europejska zwracają się do Komitetu o wydanie opinii w różnych dziedzinach. Komitet przedstawia opinie również z własnej inicjatywy.

Członkowie pracują na rzecz UE, niezależnie od swoich rządów. Spotykają się dziewięć razy w roku. Opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów.

Sesje plenarne przygotowywane są przez specjalne sekcje tematyczne oraz Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle. Nad postępem w realizacji strategii politycznych UE czuwają tzw. obserwatoria oraz Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 2020”.

EKES utrzymuje regularne kontakty z regionalnymi i krajowymi radami społecznymi i gospodarczymi w całej Unii Europejskiej. Kontakty te obejmują wymianę informacji oraz dyskusje dotyczące określonych zagadnień.

To warto wiedzieć

EKES organizuje imprezy artystyczne i młodzieżowe oraz inne wydarzenia, które mają przybliżyć Unię obywatelom.

Dane kontaktowe

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Dane kontaktowe

Adres

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Faks
+32 2 513 48 93
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Minimalna wielkość grupy: Brak informacji

Wymóg rezerwacji: 3 tygodnie wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: Brak informacji

Wizyty w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Back to top