Eiropas Savienība

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

Īss apraksts

 • Uzdevums: padomdevēja struktūra, kas pārstāv darba devēju un darba ņēmēju organizācijas un citas interešu grupas
 • Priekšsēdētāja: Krista Švenga
 • Komitejas locekļi: 329 no visām ES valstīm
 • Dibināšanas gads: 1957.
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir ES padomdevēja struktūra, kurā darbojas darba devēju un darba ņēmēju organizāciju un citu interešu grupu pārstāvji. Tā sniedz atzinumus par ES jautājumiem Eiropas Komisijai, ES Padomei un Eiropas Parlamentam, veidojot sava veida saikni starp ES lēmējiestādēm un ES pilsoņiem.

Ko dara EESK?

Tā dod interešu grupām iespēju izteikties par ES tiesību aktu projektiem. Komitejai ir 3 galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt, lai ES politikas un tiesību aktu izstrādē tiktu ņemti vērā ekonomiski sociālie apstākļi, rodot konsensu kopējā labuma vārdā,
 • veidot līdzdalībā balstītu ES, dodot darba ņēmēju un darba devēju organizācijām, kā arī citām interešu grupām iespēju izteikt viedokli un nodrošinot dialogu ar tām,
 • nostiprināt Eiropas integrācijas vērtības un sekmēt līdzdalības demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību.

Sastāvs

EESK locekļi pārstāv daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visas Eiropas, tostarp uzņēmēju organizācijas, arodbiedrības un citas interešu grupas. Viņus izvirza valstu valdības un ES Padome ieceļ amatā uz 5 gadu termiņu, ko var pagarināt. Katras valsts locekļu skaits ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita šajā valstī.

EESK ievēl savu priekšsēdētāju un 2 priekšsēdētāja vietniekus uz divarpus gadu termiņu. Locekļi pieder vienai no 3 grupām:

 • darba devēji,
 • darba ņēmēji,
 • citas interešu grupas (piemēram, zemnieki, patērētāji).

Kā strādā EESK?

Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija konsultējas ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par dažādiem jautājumiem. Komiteja arī pieņem atzinumus pati pēc savas iniciatīvas.

Komitejas locekļi strādā Eiropas Savienībai un ir neatkarīgi no savas valsts valdības. Viņi tiekas sanāksmēs 9 reizes gadā. Atzinumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

Sanāksmes sagatavo EESK specializētās nodaļas un Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija. EESK speciālistu domnīcas (t.s. novērošanas centri vai “observatorijas”) un stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komiteja izvērtē, kāds progress panākts ES stratēģiju īstenošanā.

EESK uztur sakarus ar reģionālā un valsts mēroga ekonomikas un sociālo lietu padomēm visā ES – lielākoties informācijas apmaiņai un konkrētu jautājumu apspriešanai.

EESK un jūs

EESK rīko jaunatnei, kultūrai un citai tematikai veltītus pasākumus, kas palīdz Eiropas Savienību tuvināt tās iedzīvotājiem.

Kontaktinformācija

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Kontaktinformācija

Adrese

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 546 90 11
Fakss
+32 2 513 48 93
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: nav norādīts

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 nedēļas iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: nav norādīts

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apmeklējums

Back to top